Văn bản khác 29/KH-UBND

Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 của Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2013 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phvề dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2013 và Quyết định s5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu chi ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2013, để triển khai có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phHà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 của Thành phố với nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực để các huyện, thị xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thành ủy; giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố; việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá sẽ góp phần tạo dựng các khu đô thị, các khu đất ở nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Toàn Thành phố phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch số thu tiền sử dụng đất năm 2013 đã được HĐND và UBND Thành phố giao; trong đó thu đấu giá quyền sử dụng đất các dự án do thành phố quản lý phấn đấu thu 2.000 tỷ đng.

2. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành: Ban chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá quyền sử đất Thành phố; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; Giám đốc các Sở, Ban Ngành Thành phố trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý Nhà nước sau đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn: Thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quản lý việc đầu tư xây dựng ca các nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá quyền sử đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 của từng đơn vị (quận, huyện, thị xã; Sở, ngành) làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất phục vụ đấu giá quyn sử dụng đt và công tác đấu giá quyền sử dụng đt năm 2013.

II. CHỈ TIÊU K HOẠCH:

Kế hoạch năm 2013, có 30 danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất, với tổng diện tích đất nghiên cứu lập dự án là 238,525 ha; trong đó diện tích quy hoạch đđấu giá quyền sử dụng đt là 70,785 ha; diện tích đã đấu giá đến hết năm 2012 là 34,926 ha; diện tích đất còn lại để đấu giá là 35,858 ha; Dự kiến diện tích đấu giá năm 2013 là 20,554 ha, Dự kiến kế hoạch thu 2.000 tỷ đồng, bao gồm:

1. Các dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đấu giá ngay trong Quý I, II năm 2013: có 20 dự án, diện tích đất dự kiến đấu giá QSD đất 13,57 kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 1.456 tỷ đng.

2. Các dự án đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong quý 11/2013, đủ điều kiện để đấu giá trong quý III, IV/2013 có 10 dự án, diện tích đất dự kiến đấu giá QSD đất 6,984 ha; kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 509 tỷ đồng.

3. Đấu giá các điểm nhà chuyên dùng: dự kiến thu 35 tỷ đồng.

(Chi tiết các dự án theo biểu Phụ lục đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013, các ngành, các cấp thuộc thành phố Hà Nội cần thực hiện tốt các công việc sau:

1. Xác định công tác đấu giá quyền sử dụng đất là một trong các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013, đây là kênh khai thác, huy động nguồn vốn lớn bsung cho nguồn vốn đầu tư phát triển của Thành phố và các Quận, Huyện, Thị xã; đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo của Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đt Thành ph, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; Giám đốc các Sở ngành phải tổ chức chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả ngay từ đầu năm, đẩy mạnh công tác cai cách hành chính trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

2. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận, Huyện, Thị xã:

2.1. Khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ quý I năm 2013, đối với các khu đất, dự án đã đủ điều kiện đấu giá QSD đất được UBND Thành phố giao tại Kế hoạch này, tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 Thành phố giao cho đơn vị.

2.2. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của mình, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách, quản lý việc đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới, khu đất đấu giá đã được phê duyệt và quy định tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND Thành phố đấu giá quyền sử dụng đất

2.3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo: tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, kinh phí đã giải ngân từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ứng trước, Quỹ phát triển đất để thực hiện các dự án chuẩn bị đầu tư, GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đt. Kết quả thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 và thu nợ cũ vđấu giá quyền sử dụng đất, xử lý các trường hợp chậm nộp theo quy định; báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định, xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền của UBND cấp huyện.

3. Giám đốc các Sở, Ngành Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất các dự án Thành phố giao cho đơn vị mình trực tiếp thực hiện công tác đấu giá QSD đất; hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án giao cho UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

4. Ban chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố tăng cường vai trò kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tchức được giao thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất; hàng Quý giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, chuẩn bị đầy đủ các báo cáo giao ban trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

5. Trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng hiện nay, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

5.1. Tập trung thực hiện đấu giá hết các dự án quy mô từ 5000m2 trở lên đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật; bố trí đủ vốn và triển khai hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các dự án chuyển tiếp từ năm 2012 để đấu giá thu tiền hoàn trả ngân sách Thành phố đã ứng và tăng thu ngân sách. Các dự án mới chỉ bố trí vốn cho các địa bàn xây dựng nông thôn mới, địa bàn có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất.

5.2. Đối với những quận, huyện ven đô (Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì):

- Đối với các dự án đầu tư đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện dự án, thì chuyển từ hình thức đấu giá QSD đất, sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đtăng nhanh nguồn thu ngân sách, giảm áp lực bố trí vốn đầu tư hạ tầng khu đất đấu giá.

- Đối với các dự án mới đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được bố trí vn tiếp tục bố trí vn để hoàn thành công tác quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt chuyển sang hình thức đấu giá quyền sử dụng đấu thầu dự án có sử dụng đất (theo điều 58 Luật Đất đai- đấu giá lô lớn, bán buôn).

- Tạm dừng việc trình duyệt cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án các dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất (quy mô từ 5000m2 trở lên) thuộc Thành phố quản lý.

5.3. Đối với các huyện còn lại, do nhu cầu vốn để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là rất lớn, trong khi đó điều kiện ngân sách của các huyện là hết sức khó khăn, tiếp tục cho phép mỗi huyện được triển khai thực hiện từ 2-3 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá đtạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

5.4. Đối với các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (quy mô dưới 5000 m2):

a. Căn cứ chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt và thu tiền sử dụng đất khác năm 2013 UBND Thành phố đã giao tại Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 cho từng quận, huyện, thị xã:

- Giao UBND cấp huyện chủ động lập và phê duyệt kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013 theo quy định.

- Giao Quỹ Phát triển đất chủ động rà soát, kiểm tra và bố trí kế hoạch vốn cho các huyện đđẩy nhanh tiến độ thực hiện.

b. Đối với các huyện có khả năng đấu giá, đã đấu giá hết quỹ đất xen kẹt tồn đọng, thì tiếp tục triển khai công tác đấu giá QSD đất để tạo nguồn xây dựng nông thôn mới. UBND các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư các dự án đất xen kẹt; Tránh tình trạng đầu tư tràn lan, kém hiệu quả không đấu giá được, dẫn đến đê đất hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai, tồn đọng vốn đầu tư.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở; Ban, ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, cần báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố và UBND Thành phố để kịp thời giải quyết, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2013
Ngày hiệu lực20/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành20/02/2013
        Ngày hiệu lực20/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013

           • 20/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực