Văn bản khác 30/KH-UBND

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2014 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 30/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Nam Định, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH

Những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) tỉnh Nam Định được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn nông thôn đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân trước hết là do hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của người dân khu vực nông thôn còn hạn chế, chưa tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tỷ lệ người vi phạm TTATGT vẫn còn ở mức cao, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy; đường giao thông nông thôn mặc dù được cải tạo mở rộng, nâng cấp bê tông hóa nhưng vẫn còn thiếu hệ thống biển báo và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị che khuất bởi nhà cửa, cây trồng trong khi nhận thức trách nhiệm của một số lãnh đạo, chính quyền địa phương còn chưa đầy đủ, chưa huy động được các lực lượng bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn.

Nhằm giảm thiểu TNGT khu vực nông thôn và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông nông thôn; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông nông thôn; Kế hoạch số 33/KH-UBATGTQG ngày 27/02/2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn; huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời huy động các lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn;

2. Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật TTATGT của người dân khu vực nông thôn khi tham gia giao thông, giảm tai nạn giao thông trong nông dân, nông thôn;

3. Các hoạt động được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

II. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TTATGT TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực nông thôn tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, thực hiện các biện pháp phòng, tránh TNGT.

2. Bảo đảm an toàn phương tiện và nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông cho người dân ở nông thôn.

3. Huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông nông thôn, tăng cường biện pháp tổ chức giao thông và các điều kiện đảm bảo an toàn đường giao thông nông thôn.

4. Huy động các lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT khu vực nông thôn, nòng cốt là lực lượng công an huyện, công an xã.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố huy động các lực lượng trong đó có lực lượng công an xã phối hợp cùng lực lượng CSGT của Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ở các tuyến đường GTNT thường xảy ra tai nạn. Duy trì tập huấn công tác đảm bảo TTATGT cho lực lượng Công an xã, đồng thời phân công cán bộ, chiến sỹ CSGT huyện phụ trách xã, thị trấn để nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ Công an xã tham gia giữ gìn TTATGT.

- Chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng lực lượng thanh niên, tổ tự quản ATGT tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông đến các thôn xóm, xã, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra các điểm thường xảy ra tai nạn ở các tuyến đường giao thông nông thôn, nắm những đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy lạng lách thông báo về gia đình, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để giáo dục.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Công thương các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố lắp đặt hệ thống biển báo và thiết bị đảm bảo ATGT trên địa bàn giao thông nông thôn, làm gờ giảm tốc từ đường phụ ra đường chính; nghiên cứu đưa ra hướng dẫn dùng barie để quản lý tải trọng xe đối với các loại đường giao thông nông thôn cho phù hợp.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc quản lý hành lang ATGT, kiên quyết xử lý các vi phạm theo đúng quy định; báo cáo, đề xuất việc xử lý những vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường nông thôn không thuộc thẩm quyền.

3. Sở Thông tin và truyền thông:

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch và mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn tại giao ban báo chí hàng tháng hoặc tổ chức các cuộc họp báo; cung cấp tài liệu tuyên truyền cho Đài truyền thanh cơ sở để tổ chức tuyên truyền theo các chuyên đề.

- Cập nhật kịp thời và đăng tải trên cổng thông tin điện tử về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; hoạt động về thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, thường xuyên nhắc nhở học sinh tự giác, tạo thói quen chấp hành quy tắc giao thông.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định:

- Chỉ đạo việc kiện toàn Ban ATGT cấp xã, đồng thời bảo đảm nguồn kinh phí cho Ban ATGT cấp xã triển khai hoạt động TTATGT; yêu cầu Trưởng ban ATGT huyện tổ chức ký cam kết với Trưởng ban ATGT các xã trên địa bàn về đảm bảo an toàn giao thông.

- Chỉ đạo đài truyền thanh xã, phường, thị trấn mỗi tuần phát ít nhất 2 lần nội dung tuyên truyền chuyên đề ATGT và cẩm nang ATGT; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động về ATGT.

- Chỉ đạo Ban ATGT xã, lực lượng công an xã phối hợp cùng Công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn phức tạp; phát huy vai trò các tổ tự quản ATGT để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện pháp luật về TTATGT, giải toả các chướng ngại vật, phát quang cây cối để không bị che khuất tầm nhìn các biển báo tại các điểm giao cắt trên đường nông thôn, đảm bảo hành lang an toàn các tuyến đường thuộc đường nông thôn, khu vực chợ ở địa phương, kiên quyết không để họp chợ tự phát trên đường giao thông.

- Huy động các nguồn lực của nhân dân, của cộng đồng xã hội bằng tiền, vật tư, nhân công, mặt bằng đất để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTNT.

6. Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động "Nông dân tham gia bảo đảm TTATGT" với 3 nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động người dân ở nông thôn thực hiện quy định về đảm bảo TTATGT; tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn an toàn; phổ biến, hướng dẫn và vận động người dân kỹ năng điều khiển các phương tiện giao thông an toàn. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, tuân thủ quy định tốc độ, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện, quan sát an toàn khi qua đường sắt, chấp hành quy định an toàn khi đi đò.

7. Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT"; cuộc vận động " Phụ nữ tham gia bảo đảm TTATGT vì hạnh phúc mỗi gia đình"; cuộc vận động "Cựu Chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn TTATGT" và tuyên truyền tiêu chí "Văn hóa giao thông" đến hội viên, đoàn viên.

8. Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho khu vực nông thôn, tập trung vào giới trẻ thông qua công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, triển khai thực hiện các chương trình phối hợp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã ký với các đoàn thể.

- Tăng cường công tác chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn.

- Chuyển, cấp phát kịp thời các ấn phẩm tuyên truyền ATGT cho các tổ chức, đoàn thể và Ban ATGT các địa phương.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo TTATGT, tập trung kiểm tra tại địa bàn nông thôn, nhất là tuyến đường, các huyện có TNGT tăng cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành liên quan, các tổ chính trị - xã hội, các đoàn thể căn cứ nhiệm vụ tại mục III để triển khai thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo TTATGT khu vực nông thôn tại địa phương; tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá kết quả hàng quý công tác tăng cường đảm bảo TTATGT của các địa phương và các cơ quan liên quan, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia; (để b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Các đ/c PCT UBND tỉnh; (để b/c)
- Ban ATGT tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu30/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 30/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 30/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu30/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 30/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 30/KH-UBND 2014 bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn Nam Định

             • 06/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực