Văn bản khác 30/KH-UBND

Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp cán bộ công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao; năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW từ năm 2012 đến năm 2016.

b) Kịp thời phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của công dân.

c) Tăng cường, hướng mạnh công tác PBGDPL về cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin tiếp cận pháp luật của nhân dân; phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân. Giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức pháp luật, hiểu biết và sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

d) Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL phù hợp, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác PBGDPL.

- Bảo đảm sự tham gia của các cấp, các ngành và phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác PBGDPL.

- Công tác tuyên truyền, PBGDPL phải được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; tuyên truyền cần kết hợp với tư vấn, giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

- Phát huy vai trò chủ động tham mưu của cơ quan tư pháp các cấp, cán bộ tư pháp và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tập trung triển khai, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nội dung Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí Thư về việc triển khai thi hành Hiến pháp và các Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực đến mọi đối tượng.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 13/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

b) Ban hành quyết định thay thế Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập, dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: tháng 4/2014

c) Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11)

- Tiếp tục duy trì thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Kế hoạch số 122/KH-HĐPH ngày 06/10/2008 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đề ra.

Phấn đấu 100% các ấp, khu phố, các hội, đoàn thể đều tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”. Đảm bảo mỗi người tham dự đều có tài liệu để nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, việc tham dự “Ngày pháp luật” được đưa vào nội dung các chỉ tiêu thi đua của hộ gia đình ở khu phố, ấp.

- Tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11):

+ Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức tuần lễ kỷ niệm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11) với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện.

Cơ quan phối hợp thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: tháng 9,10,11/2014

+ Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11) tại các khu dân cư, tổ nhân dân tự quản, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp từ ngày 04/11/2014-10/11/2014 phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các khu dân cư; Tổ nhân dân tự quản; chủ doanh nghiệp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan phối hợp: phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: cao điểm từ ngày 04/11/2014-10/11/2014 và kết thúc vào ngày 25/11/2014.

d) Củng cố đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Đảm bảo 100% thành viên Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị đều có trình độ đại học trở lên.

- Phát huy vai trò chủ động của pháp chế sở, ban, ngành trong việc thực hiện công tác PBGDPL. Đảm bảo 80% trở lên những người làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, phóng viên báo, đài và ít nhất 60% trở lên nhóm nòng cốt được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL.

Cơ quan Tư pháp các cấp chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL này.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, công nhận và cấp thẻ báo cáo viên pháp luật theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan Tư pháp các cấp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và các đoàn thể; Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm ở cơ sở, các câu lạc bộ pháp luật khác thuộc các đoàn thể; tổ tư vấn pháp luật; nhóm nòng cốt; tổ an ninh công nhân.

đ) Phổ biến các văn bản Luật mới được Quốc hội ban hành, như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật Đấu thầu; Luật Cư trú (sửa đổi)... các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính, các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân, quy chế dân chủ ở cơ sở, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lao động, đất đai, an toàn giao thông, bình đẳng giới...

- Cơ quan thực hiện:

+ Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thông qua.

+ Các sở, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai chuyên sâu đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc ngành, đơn vị mình.

+ Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai các văn bản mới ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng thời hướng dẫn cấp xã tổ chức triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: cả năm.

3. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Thông tri 18-TT/TU ngày 08/01/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW trên địa bàn tỉnh.

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/11/2012 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

Cơ quan thực hiện: cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với các ngành chủ động tham mưu, đề xuất việc tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: cả năm.

- Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tổng kết.

Thời gian thực hiện: quý II/2014

- Tổ chức hội nghị tổng kết vào quý III/2014 (sau triển khai cấp xã, cấp huyện tổng kết)

b) Thực hiện các Đề án, Chương trình về PBGDPL

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04/KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các Đề án có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả trong năm 2014:

- Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: cả năm

- Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”

+ Cơ quan chủ trì: đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn.

+ Thời gian thực hiện: cả năm

- Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”

+ Cơ quan chủ trì: Bộ đội Biên phòng tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Thời gian thực hiện: cả năm

- Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình giai đoạn 2013 - 2016”

+ Cơ quan chủ trì: Đài phát thanh - truyền hình tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: cả năm

- Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016”

+ Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

+ Thời gian thực hiện: cả năm

- Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 - 2016”

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn.

+ Thời gian thực hiện: cả năm

- Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các Đề án tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật. Thời gian thực hiện: cả năm.

c) Tuyên truyền, PBGDPL cho một số nhóm đối tượng đặc thù

- Phổ biến pháp luật trong thanh, thiếu niên

Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong năm 2014 (theo Quyết định 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Thời gian thực hiện: cả năm.

- Phổ biến pháp luật cho nữ giới

Cơ quan Tư pháp các cấp, pháp chế ngành phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp số 14/2002/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013 - 2017.

Thời gian thực hiện: cả năm.

- Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức:

+ Cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với ngành Nội vụ, Liên đoàn lao động cùng cấp triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức với các hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: cả năm.

+ Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tập trung tuyên truyền những quy định của pháp luật mới ban hành, pháp luật chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: cả năm

- Cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp triển khai các hoạt động PBGDPL đối với Hội Cựu chiến binh theo Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 06/6/2008 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh.

- Phổ biến pháp luật cho người nghèo:

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 96-KH/UBND ngày 11/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2012 - 2015 (thực hiện theo quy định tại Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg).

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân từ năm 2012 - 2016” theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2014.

Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, tập trung vào các hoạt động: chỉ đạo điểm thực hiện Đề án; biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho Báo cáo viên pháp luật tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn thực hiện lồng ghép PBGDPL về phòng, chống tham nhũng trong sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các sở, ngành, địa phương.

Thời gian thực hiện: cả năm.

đ) Tuyên truyền pháp luật tại các xã điểm nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch ngành Tư pháp chung tay xây dựng nông thôn mới: tập huấn kiến thức pháp luật cho Ban chỉ đạo xã, Trưởng, phó ấp; kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL; phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch của ngành về xây dựng Nông thôn mới.

Thời gian thực hiện: cả năm

e) Thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Sở Tư pháp - cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, theo dõi các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc đánh giá tiếp cận pháp luật theo kế hoạch; tổ chức tập huấn quy trình đánh giá tiếp cận pháp luật và hướng dẫn các địa phương thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tổ chức thực hiện đúng quy định, quy trình về chuẩn đánh giá tiếp cận pháp luật theo nội dung Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động hòa giải cơ sở

a) Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Ban hành Quyết định quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: sau khi có Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Ngành tư pháp chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện việc rà soát, thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; kịp thời hướng dẫn, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ theo Luật Hòa giải ở cơ sở: đảm bảo 100% tổ hòa giải ở cơ sở được kiện toàn đảm bảo về chất lượng và số lượng.

- Cơ quan Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 21/CTPH/STP-UBMTTQVN ngày 08/9/2009 giữa Sở Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh .

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với ngành tư pháp trong việc quản lý và hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương mình.

Phấn đấu nâng tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở từ 80% trở lên, 100% vụ việc hòa giải ở cơ sở được lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: cả năm.

- Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 100% đối tượng là cán bộ, công chức phụ trách quản lý công tác hoà giải ở cơ sở và Bí thư chi bộ ấp, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ hòa giải.

Thời gian thực hiện: trong Quý 2/2014

c) Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh lần III

Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh lần III trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: trong Quý 3/2014

5. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Cơ quan Tư pháp các cấp, cán bộ pháp chế các sở, ngành, đoàn thể và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: cả năm.

- Rà soát, thống kê, kiểm tra, xây dựng danh mục sách pháp luật 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm để bổ sung tài liệu pháp luật mới cho tủ sách pháp luật. Chấn chỉnh việc cung cấp, sử dụng, lưu trữ Tờ Thông tin pháp luật do Sở Tư pháp phát hành, bảo đảm mang tính kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.

Thời gian thực hiện: tháng 6 và tháng 12.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cấp tỉnh

Thời gian thực hiện: tháng 11/2014.

6. Tăng cường công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền pháp luật

- Cơ quan Tư pháp tiếp tục phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao chất lượng và tăng thời lượng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp trên đài truyền hình, tuyên truyền trên sóng phát thanh và loa truyền thanh cơ sở, báo giấy, báo điện tử, mạng, internet…

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tiếp tục biên soạn và cấp phát quyển tài liệu tuyên truyền “Ngày pháp luật” hàng tháng cho các cơ quan, đơn vị, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh; biên soạn tờ rơi tuyên truyền nội dung văn bản pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của công dân để cấp phát trong nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp đáp ứng với nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.

Thời gian thực hiện: cả năm.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có website cần mở chuyên mục “Ngày pháp luật” và tăng cường giới thiệu nội dung văn bản pháp luật mới trên website của đơn vị. Phối hợp với Sở Tư pháp đưa nội dung tài liệu sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng lên Website để thuận tiện trong việc sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian thực hiện: cả năm

7. Kiểm tra công tác PBGDPL

- Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng trình Chủ tịch Hội đồng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2014 và tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: tháng 9,10/2014.

- Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2014 trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: tháng 9/2014.

Cơ quan Tư pháp các cấp chủ động tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, khen thưởng hoạt động công tác PBGDPL trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/6), hàng năm (trước ngày 05/10) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các Đề án thực hiện theo quy định tại các Quyết định ban hành, kế hoạch thực hiện Đề án đó.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp bảo đảm đủ điều kiện cho công tác này, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu30/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu30/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 Tiền Giang

             • 24/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực