Văn bản khác 3033/KH-UBND

Kế hoạch 3033/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3033/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Kon Tum 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3033/KH-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU.

1. Mục đích:

1.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/06/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy (sau đây gọi tắt là Chỉ thị s 47-CT/TW). Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn dân tham gia công tác phòng cháy, cha cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

1.2. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố; kiềm chế số vụ, thiệt hại do cháy, n, sự cố, tai nạn gây ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

1.3. Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

2.1. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, tạo sự chuyn biến rõ nét đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.

2.2. Đảm bảo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 47-CT/TW.

II. NỘI DUNG.

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, t chức đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trong tỉnh có trách nhiệm triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Đưa việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hộ gia đình và cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động. Địa phương, cơ sở nào đ tình hình cháy, n xảy ra phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ph biến kiến thức, giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

3. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

1. Công an tỉnh:

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ t chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp chặt chẽ với Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phê phán công khai hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy.

- Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, kịp thời có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ phát sinh cháy, nổ; tăng cường công tác kim tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, cơ sở trọng điểm về chính trị, an ninh - quốc phòng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, n và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; điều tra, kết luận kịp thời nguyên nhân vụ cháy đ có cơ sở đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khuyến cáo về biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, t chức để xảy ra cháy, n; khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy ngay từ giai đoạn thiết kế, thẩm duyệt thiết kế đến nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình trước khi đưa vào sử dụng. Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

- Phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các cấp củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Thường xuyên t chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, cha cháy cơ sở và chuyên ngành.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia; kế hoạch điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tham gia chi viện kịp thời, hiệu quả và chủ động đối phó với các sự c, tai nạn xảy ra. Phối hp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng quy chế phối hp trong trin khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng và hoàn chỉnh Đ án quy hoạch tng th hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với UBND các huyện quy hoạch b trí quỹ đt xây dựng các đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực ở địa bàn các huyện trọng đim.

2. S Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương mở các chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy; tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, ph biến kiến thức và pháp luật v phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng chương trình truyền thông để biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, t chức, cơ sở, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

3. S Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, ngành học.

4. S Nông nghiệp và Phát trin nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định s 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đ án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020”. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; rà soát, b sung phương án PCCC, đầu tư phương tiện, trang bị phục vụ chữa cháy tại ch, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

5. Ban Ch huy phòng, chống lụt bão tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Đ án “Quy hoạch tng th lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014.

6. S Tài chính: Cân đối, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

7. y ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; đi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương trong việc xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, n xảy ra.

- Phối hợp với các t chức đoàn thể đẩy mạnh phát triển phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” theo phương châm bốn tại chỗ gắn với xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; củng cố và duy trì các điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng dân phòng theo quy định, phấn đấu đến năm 2020 tất cả các xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động lực lượng dân phòng; thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng này;

- Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; t chức kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp ở địa phương.

- T chức tt các hoạt động hưởng ứng Ngày "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy", Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ hàng năm, gn việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy vào nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

8. Các sở, ngành, quan liên quan:

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- T chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tng th hệ thng cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản pháp luật liên quan;

- T chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật v phòng cháy, chữa cháy và đề xuất ban hành những quy định cụ thể quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng... đảm bảo các tiêu chun, quy chun kỹ thuật Quốc gia về phòng cháy, chữa cháy; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh rà soát quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh gắn với quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng, kỹ thuật v phòng cháy, chữa cháy (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc..); nghiên cứu, chuyn giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hp với cơ quan chủ trì thực hiện đồng bộ các nội dung được phân công. Định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình và gửi kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước 15/8 hàng năm đ tng hợp, báo cáo Bộ Công an.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg theo kế hoạch này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo về y ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
-
Bộ Công an (để th/dõi);
-
TT Tỉnh ủy (để b/cáo);
-
TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để b/cáo);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để c/đạo);
- Ủ
y ban MTTQ Việt Nam tỉnh (để p/hợp);
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (để t/hiện);
-
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (để t/hiện);
-
UBND các huyện, thành phố (để t/hiện);
-
Lưu: VT-NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3033/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3033/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3033/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3033/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Kon Tum 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3033/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Kon Tum 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3033/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3033/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Kon Tum 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3033/KH-UBND tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác phòng cháy chữa cháy Kon Tum 2015

           • 22/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực