Kế hoạch 306/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 306/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nhằm kiểm tra, đánh giá và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 59/KH- UBND), Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND đối với các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như việc chấp hành các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Quá trình kiểm tra phải ghi nhận đầy đủ, toàn diện, khách quan các mặt công tác đã đạt được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND , từ đó có biện pháp tháo gỡ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc thực hiện Công văn số 839/UBND-TCD-NC ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 159/KH- UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 59/KH-UBND ; Công văn số 13/UBND-NCPC ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Đối tượng kiểm tra

- Các sở, ngành Tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Tỉnh.

(Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian kiểm tra

Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

4. Phương pháp kiểm tra

- Tổ Kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp tại các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; nghe đại diện Lãnh đạo đơn vị, địa phương báo cáo về những nội dung theo mục 1, Phần II của Kế hoạch.

- Kiểm tra thực tế hồ sơ, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở (Riêng đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, sẽ thống nhất lựa chọn 01 Ủy ban nhân dân cấp xã để kiểm tra).

- Thành viên Tổ Kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tham gia ý kiến nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra.

- Thông báo kết quả kiểm tra và thống nhất những kiến nghị, đề xuất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết, Tổ Kiểm tra báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi thực hiện xong Kế hoạch kiểm tra, Tổ Kiểm tra tổ chức rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác này.

- Thời gian Tổ Kiểm tra đến làm việc tại mỗi đơn vị, địa phương dự kiến 01 buổi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ Kiểm tra

- Đại diện Ban Giám đốc Công an Tỉnh - Tổ trưởng.

- Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng - Tổ phó.

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh - Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Tỉnh - Thành viên.

- Đại diện Chỉ huy Đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Tỉnh - Thư ký.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị có liên quan cử thành viên tham gia Tổ kiểm tra đúng thành phần và báo danh sách thành viên tham gia Tổ kiểm tra về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Công an Tỉnh - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), trước ngày 20 tháng 9 năm 2023 để tập hợp.

3. Các đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện (theo đề cương báo cáo kèm theo) gửi về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Công an Tỉnh - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 để tập hợp. Đồng thời, cử thành phần tiếp và làm việc với Tổ Kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ và các văn bản liên quan theo nội dung kiểm tra tại mục 1, Phần II của Kế hoạch này.

Riêng các đơn vị, địa phương còn lại tự tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Công an Tỉnh - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) trước ngày 05 tháng 10 năm 2023.

4. Giao Công an Tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch. Thông báo lịch kiểm tra cho các đơn vị, địa phương. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan dự trù kinh phí, bố trí phương tiện phục vụ Tổ Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương./.


Nơi nhận:
- Bộ Công an (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Thành viên Tổ Kiểm tra;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NCPC(CT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG , NGÀY 03/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Kèm theo Kế hoạch số: 306/KH-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 59/KH- UBND

1. Công tác triển khai, quán triệt

2. Công tác chỉ đạo thực hiện

3. Kết quả đạt được từ sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH- UBND (có số liệu cụ thể chứng minh)

- Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở đơn vị, địa phương

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình liên quan đến việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Việc tổ chức, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Công tác quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân trên địa bàn, cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị, địa phương.

- Công tác nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao ở các địa phương.

- Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác xử lý vi phạm đối với các cơ sở có tồn tại, thiếu sót trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở đơn vị, địa phương.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý trong thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.

- Công tác đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành trên địa bàn quản lý.

- Công tác tổ chức tập huấn, xây dựng phương án tổ chức diễn tập, thực tập xử lý tình huống sự cố cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ cấp cơ sở và quy mô cấp huyện.

- Công tác huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (giao thông thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...) ở đơn vị, địa phương.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị

2. Đề xuất

PHỤ LỤC

CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC KIỂM TRA
(Kèm theo Kế hoạch số: 306/KH-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

TT

Đơn vị, địa phương

Ghi chú

1.

Sở Công Thương

2.

Sở Giáo dục và Đào tạo

3.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4.

Uỷ ban nhân dân TP. Hồng Ngự

5.

Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự

6.

Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Bình

7.

Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh

8.

Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung

9.

Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 306/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu306/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(23/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 306/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 306/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 306/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Tháp
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu306/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhạm Thiện Nghĩa
        Ngày ban hành15/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (23/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 306/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 306/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Tháp

              • 15/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực