Văn bản khác 3061/KH-UBND

Kế hoạch 3061/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3061/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3061/KH-UBND

Hải Dương, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành của tỉnh; cơ quan được tổ chức theo ngành dọc có trụ sở trên địa bàn tỉnh (gồm Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện); UBND huyện, thành phố, thị xã (sau đây viết tt là UBND cp huyện) và UBND xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là UBND cấp xã) trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước là Sở Tư pháp, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

b) Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải đảm bảo thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, giữa các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

c) Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên phạm vi toàn tỉnh đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở tỉnh và cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

b) Trên cơ sở kết quả Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ở tỉnh do UBND tỉnh tổ chức, các sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước (đối với cấp sở); Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức thuộc cơ quan chuyên môn, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện).

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí phối hợp với Sơ Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Đài Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công dân.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức ở các sở, ngành và cán bộ, công chức, nhân dân tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì:

Sở Tư pháp căn cứ các thủ tục hành chính được quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết bồi thường của Nhà nước theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

a) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công cho đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường của nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Giao Sở Tư pháp chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường của nhà nước trong năm 2018; biên soạn tài liệu và cử báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan về thực hiện công tác bồi thường của nhà nước.

- Cơ quan phối hp:

Các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan đơn vị được tổ chức theo ngành dọc có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan cử công chức tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch của Sở Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2018.

5. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

a) Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

b) Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

6. Rà soát, kiện toàn tổ chức và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước.

a) Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện việc rà soát, kiện toàn tổ chức để thực hiện công tác bồi thường của nhà nước, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình.

2. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh tích cực thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài để đăng tải, giới thiệu nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách đtriển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện đúng thời gian, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

4. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Các
Sở, Ban, ngành tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu. VT. NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3061/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3061/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3061/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3061/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3061/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3061/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3061/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3061/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hải Dương

           • 13/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực