Văn bản khác 31/KH-UBND

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

Nội dung toàn văn Kế hoạch 31/KH-UBND 2014 kiểm tra xử lý kinh doanh sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Nam Định, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MŨ KHÔNG PHẢI MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐP MÁY

Thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm (MBH) cho người đi mô tô, xe máy và xe đạp máy khi tham gia giao thông; căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBATGTQG ngày 18/4/2014 của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

2. Xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh MBH, cấm các loại mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy nhập lậu trên thị trường.

3. Kiểm soát, xử lý nghiêm người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội MBH; đội mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng, triển khai đồng loạt việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động tuyên truyền.

a. Chủ đề: “Đội mũ bảo hiểm xe máy là bảo vệ chính mình”

b Thời gian: Tháng cao điểm tuyên truyền từ 20/5/2014 đến 19/6/2014 tiếp tục tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

c. Nội dung tuyên truyền:

- Đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy sẽ bị xử phạt như hành vi không đội MBH; các chế tài và mức xử phạt hành vi sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng MBH giả, mũ không phải MBH dành cho cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

- Cách nhận biết và phân biệt mũ MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy: mũ không có đủ 3 lớp (vỏ mũ - đệm hấp thụ xung động bên trong - quai mũ), không ghi nhãn “MBH cho người đi mô tô, xe máy” và không có dấu hợp quy CR.

- Mức xử phạt vi phạm hành chính của hành vi đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Cảnh báo về xử lý hành chính, xử lý hình sự hành vi sản xuất, kinh doanh buôn bán mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Yêu cầu chủ hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh MBH ký cam kết chỉ sản xuất, kinh doanh MBH đúng quy chuẩn.

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội cam kết cá nhân và người thân trong gia đình sử dụng MBH đúng quy chuẩn.

d. Hình thức tuyên truyền:

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (như: phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng...) tuyên truyền về chiến dịch thông qua tin, bài; phóng sự; chuyên mục; TV clip; các thông điệp ....

- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng các cụm cổ động; pano, áp phích; tờ rơi.

- Tổ chức họp các chủ hộ, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh MBH trên địa bàn xã, phường để ký cam kết sản xuất, kinh doanh MBH đúng quy chuẩn.

- Tổ chức ký cam kết sử dụng MBH đúng quy chuẩn tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội.

đ. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Đội mũ bảo hiểm xe máy là bảo vệ chính mình.

- Đội mũ không phải mũ bảo hiểm bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

- Đội mũ bảo hiểm an toàn cho con.

e. Truyền thông về cơ sở sản xuất, kinh doanh MBH đúng quy chuẩn:

- Lập danh sách và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất và các thương hiệu MBH đúng quy chuẩn.

- Lập danh sách địa điểm, địa chỉ liên hệ các cửa hàng bán MBH đúng quy chuẩn trên địa bàn các huyện, thành phố Nam Định, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát cho các tổ tuần tra, kiểm soát.

- Tổ chức các trạm bán MBH đúng quy chuẩn lưu động sẵn sàng tiếp nhận, tiêu hủy mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy và bán MBH đúng quy chuẩn cho người dân.

2. Xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh buôn bán MBH giả, mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe máy.

a. Thời gian:

Tháng cao điểm từ 20/5/2014 đến 19/6/2014; tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm thường xuyên, liên tục.

b. Về mặt hàng:

- Các loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống MBH cho người đi mô tô, xe máy nhưng không có dấu hợp quy, chưa có công bố tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa.

- Các loại mũ làm giả, làm nhái mẫu mã của các thương hiệu MBH xe máy đúng quy chuẩn chất lượng.

- Các loại MBH xe máy không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

b. Các vi phạm cần tập trung kiểm tra, xử lý:

- Vi phạm về đăng ký kinh doanh;

- Vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ;

- Vi phạm về chất lượng hàng hóa, nhãn hàng hóa, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Vi phạm về địa điểm kinh doanh và trật tự, an toàn giao thông.

c. Đối tượng, địa bàn, khu vực kiểm tra:

- Đối tượng kiểm tra:

+ Các tổ chức, cá nhân kinh doanh MBH, mũ có kiểu dáng giống MBH, bao gồm cả người bán hàng rong, bán hàng lưu động.

+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu MBH.

+ Các đối tượng vận chuyển, tàng trữ MBH, mũ có kiểu dáng giống MBH cho người đi mô tô, xe máy.

- Địa bàn, khu vực cần tập trung kiểm tra: Chú trọng kiểm tra tại thành phố Nam Định, trung tâm các huyện và các trục đường giao thông chính.

d. Xử lý vi phạm: Xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về sản xuất kinh doanh MBH (lập biên bản tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, truy tố hình sự các vụ việc có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm) đối với các trường hợp sau:

- Sản xuất, kinh doanh mũ MBH xe máy giả (có hình thức giống MBH cho người đi mô tô, xe máy hoặc ghi nhãn MBH nhưng không đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy)

- Nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ MBH xe máy không có nguồn gốc.

3. Xử lý hành vi đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông

a. Thời gian xử lý: từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

b. Đối tượng xử lý:

Người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp máy (người điều khiển và người đi cùng) không đội MBH, đội MBH không đúng quy cách hoặc đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

c. Xử lý vi phạm:

- Xử lý vi phạm đối với đối tượng đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô xe gắn máy: Yêu cầu dừng xe, tuyên truyền nhắc nhở từ 15-30/6; yêu cầu dừng xe, xử phạt theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP giao nộp để tiêu hủy mũ không phải MBH.

- Đối tượng đội mũ MBH không đúng quy cách: Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh:

1.1. Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chiến dịch và đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

1 2. Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phát các TV clip, các phóng sự về MBH; gửi các TV clip, các phóng sự tuyên truyền cho Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố để phối hợp phát trên đài phát thanh các huyện, thành phố phát trên hệ thống phát thanh phường, xã, thị trấn.

1.3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và phát động chiến dịch.

2. Các Sở, ngành, đoàn thể:

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình hưởng ứng chiến dịch.

2.2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải có biện pháp tăng cường quản lý chất lượng MBH sử dụng cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông, nhất là đối với việc sản xuất, kinh doanh, chất lượng, kiểu dáng, màu sắc và ghi tem, nhãn các loại MBH đang được người tiêu dùng sử dụng khi tham gia giao thông.

2.3. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các trường hợp đội MBH không bảo đảm chất lượng khi tham gia giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không phải MBH hoặc đội MBH không đúng quy cách.

2.4. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ Sở Tài chính, Công An tỉnh, Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh MBH giả, nhập lậu, mũ có kiểu dáng tương tự gây nhầm lẫn với MBH đang bày bán trên thị trường; đình chỉ hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm và tịch thu, tiêu hủy các loại MBH giả, kém chất lượng, mũ có kiểu dáng tương tự gây nhầm lẫn với MBH lưu thông trên thị trường; tịch thu trang thiết bị sản xuất của cơ sở sản xuất nếu có hành vi cố tình tái phạm.

2.5. Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với Ban phụ huynh học sinh thường xuyên giáo dục, nhắc nhở con em mình tự giác đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

2.6. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

2.7. Các Sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sử dụng MBH đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp máy trong đối tượng mình phụ trách.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng ở địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, người tham gia giao thông thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh, sử dụng MBH; tập trung tuyên truyền tác hại và hậu quả nghiêm trọng của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh MBH giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng; kiểm tra, xử lý thường xuyên, liên tục ngăn chặn tình trạng bày bán các loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống MBH trên các trục đường giao thông, hè phố, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và mỹ quan đô thị, chấm dứt tình trạng này trong Quý III năm 2014.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả về Ban An toàn giao thông tỉnh (Sở Giao thông vận tải) theo địa chỉ: 384 đường Điện Biên, thành phố Nam Định trước ngày 18 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (để b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 127/ĐP tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo NĐ;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1; VP8, VP5

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu31/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 31/KH-UBND 2014 kiểm tra xử lý kinh doanh sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 31/KH-UBND 2014 kiểm tra xử lý kinh doanh sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu31/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 31/KH-UBND 2014 kiểm tra xử lý kinh doanh sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm Nam Định

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 31/KH-UBND 2014 kiểm tra xử lý kinh doanh sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm Nam Định

         • 06/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực