Văn bản khác 31/KH-UBND

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 về truyền thông, phổ biến chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 truyền thông phổ biến chế định Thừa phát lại An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN VỀ CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”; Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 03/03/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại và Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh An

Giang về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến chế định Thừa phát lại với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan nhà nước và nhân dân đối với chủ trương, chính sách thí điểm chế định Thừa phát lại của Đảng và Nhà nước; về vị trí, vai trò, ý nghĩa và những nội dung chủ yếu của chế định Thừa phát lại.

- Tăng cường sự hiểu biết và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với loại hình dịch vụ này; thu hút nhân dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ do Thừa phát lại cung cấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Yêu cầu

- Hoạt động truyền thông, phổ biến được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung truyền thông, phổ biến sâu rộng tại các địa bàn có Văn phòng Thừa phát lại: Châu Đốc, Chợ Mới và thành phố Long Xuyên.

- Việc truyền thông, phổ biến phải bảo đảm thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều phương thức, hình thức sinh động, phong phú, thiết thực, phù hợp. Nội dung bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa một số hoạt động tư pháp và thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại, đồng thời, bảo đảm yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Vị trí, vai trò, ý nghĩa, những tác động tích cực và sự cần thiết của Thừa phát lại trong đời sống pháp lý hiện nay. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thừa phát lại; cơ chế hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan với Văn phòng Thừa phát lại trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Thừa phát lại và các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến thí điểm chế định Thừa phát lại: Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại" và Quyết định số 2497/QĐ-BTP ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang”;

- Quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp cũng như cách thức sử dụng dịch vụ Thừa phát lại.

2. Hình thức thực hiện

a) Tổ chức hội nghị phổ biến chế định Thừa phát lại các đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ pháp chế Sở, ngành, Phòng Tư pháp cấp huyện, tuyên truyền viên thuộc hệ thống công đoàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

Sau Hội nghị tập huấn do tỉnh tổ chức, Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức phổ biến chế định Thừa phát lại cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và nhân dân trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

b) Tổ chức tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng cụ thể

- Đối tượng: Trưởng, phó khóm, ấp; công chức Tư pháp – Hộ tịch.

- Hình thức: Lồng ghép với các lớp tập huấn nghiệp vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2014.

Các nhóm đối tượng còn lại thuộc các ngành: Công an, Thi hành án dân sự, Ngân hàng, cơ quan Đăng ký quyền sử dụng đất do các cơ quan quản lý thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang“ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh).

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử, Báo An Giang, Đài PTTH An Giang

- Hình thức: Giới thiệu trực tiếp, phóng sự trong chuyên mục Pháp luật trên Đài Phát thanh truyền hình An Giang. Tuyên truyền dưới hình thức Hỏi - Đáp trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. Phổ biến chuyên sâu về chế định Thừa phát lại thông qua các bài viết trên Bản Tin Tư pháp An Giang.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài PTTH An Giang.

- Thời gian: Quý II năm 2014.

Ngoài ra, các cơ quan như Sở Thông tin-Truyền thông, Báo An Giang, Đài PTTH An Giang thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang‘‘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh).

d) Biên soạn tài liệu

- Hình thức: Biên soạn đề cương dưới dạng Hỏi - Đáp và đọc thu vào đĩa CD để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; biên soạn tài liệu tập huấn cho Trưởng, phó khóm ấp, công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Quý II, III năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lại phù hợp với tình hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về chế định Thừa phát lại đến cán bộ, công chức và nhân dân.

- Giao Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện

Kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh tổng kết hoạt động truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong 2 năm (2014-2015).

2. Kinh phí

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: P.HCTC, NC, TH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu31/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2014
Ngày hiệu lực18/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 truyền thông phổ biến chế định Thừa phát lại An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 truyền thông phổ biến chế định Thừa phát lại An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu31/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHồ Việt Hiệp
        Ngày ban hành18/04/2014
        Ngày hiệu lực18/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 truyền thông phổ biến chế định Thừa phát lại An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2014 truyền thông phổ biến chế định Thừa phát lại An Giang

           • 18/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực