Văn bản khác 313/KH-BCA-V28

Kế hoạch 313/KH-BCA-V28 năm 2016 thực hiện Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 313/KH-BCA-V28 2016 tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/KH-BCA-V28

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/CT-BCA-V28 , NGÀY 01/11/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN VỀ “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 , ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”, Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương về công tác dân vận trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong thực tiễn công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của chệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận.

2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân theo nội dung Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong phi hp vi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kịp thời tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyn tăng cường lãnh đạo, tchức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Phải xác định công tác dân vận trong tình hình mới có ý nghĩa đc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn lực lượng Công an nhân dân, phải được chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và thường xuyên trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị trong lực lượng Công an nhân dân:

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 , ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” và Kế hoạch này tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA, ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân”.

V28 chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hoàn thành vào tháng 11/2016.

- Xây dựng kế hoạch trin khai, thực hiện Chỉ thị s09/CT-BCA-V28, ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mi”, Kế hoạch này và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán b, chiến sĩ.

Công an các đơn vị, địa phương t chức thực hiện, hoàn thành vào cuối tháng 12/2016.

2. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đng, Nhà nước về công tác dân vận, trọng tâm là: Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mi sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận s 120-KL/TW, ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bchính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13-5-2016 ca Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mi”; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cp”; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 16/CT-TTg , ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP , ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành những quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

3. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, coi đây là nền tảng cho mọi công tác của lực lượng Công an nhân dân. Quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của công tác dân vận và làm tốt công tác này trong công tác chiến đấu và sinh hoạt ở khu dân cư. Nghiên cứu, quán triệt quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong Công an nhân dân. Khi đề ra chủ trương, biện pháp công tác phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, hợp lòng dân, bo vệ lợi ích hp pháp của nhân dân, tạo điu kiện thun lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, tốt hơn, trực tiếp, hiệu quả hơn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cp chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chthị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ch Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân”; phong trào Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và địa phương. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân.

V28 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

5. Tăng cường công tác phối hp vi các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận. Tổ chc thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hp số 38-CTr/BDVTW-BCA, ngày 15/6/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về phối hp thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành vn về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” từ cấp tnh đến cơ sở.

V28 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

6. Tăng cường và đổi mới việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ở các cấp Công an; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BCA(V19); ngày 04/6/2003 về “Tăng cường thực hiện các Quy chế dân chủ trong Công an nhân dân”; Chỉ thị số 11/CT-BCA, ngày 28/9/2011 về “Tăng cường thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trong tình hình mới” và các Thông tư về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tập trung cải tiến quy trình công tác, lề lối làm việc, bảo đm mọi công việc đều được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật và theo hướng phục vụ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hp pháp của nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1745/QĐ-BCA-V19, ngày 16/5/2016 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020.

V19 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hưng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

7. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 10/2014/TT-BCA quy định về việc xử lý, giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân và Kế hoạch số 106-KH/ĐUCA, ngày 07/10/2014 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tổ chức hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

V24 ch trì, phi hợp các đơn vị liên quan hưng dn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

8. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng. Xây dựng và phát triển các cơ chế tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; la chọn, xây dựng, nhân rộng những mô hình, đin hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mi, đô thị văn minh, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “C nước chung sức xây dựng nông thôn mi”, v.v...

V28 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thưng xuyên.

9. Tập trung vận động, tập hợp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; chấp hành, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đng; vận động đi tượng phạm tội tự thú, khai báo...

Tổng cục II, VIII, C66, C67 căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hưng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

10. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; chủ động phối hp giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bức xúc của nhân dân liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. B trí n định lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận, bảo đảm đủ số lượng, có kiến thức, trình độ, năng lực làm công tác dân vận, nắm vững pháp luật, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, có văn hóa ứng xử đúng mực và luôn có tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Quan tâm và chăm lo hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong Công an nhân dân.

Tổng cục III chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên.

11. Thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đối với các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới, có cảm tình, yêu mến Việt Nam.

Tổng cục V chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chc thực hin.

12. Thực hiện công tác sơ kết định kỳ và chuyên đề khoa học về công tác dân vận, nghiên cứu, bổ sung chương trình, nội dung giảng dạy, bồi dưỡng chuyên đề công tác dân vận cho phù hp với tng bậc học, cấp học.

V21, các Trường Công an nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

13. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật ca Nhà nước, về âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng cho mọi tầng lp nhân dân; biểuơng gương người tốt, việc tốt, nhng mô hình; điển hình tiên tiến về công tác dân vận; chú trọng thực hiện công tác từ thiện có hiệu quả với hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ ngun”, “Đn ơn đáp nghĩa”, góp phn tăng cường mi quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thưng xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận, báo cáo định kỳ 6 tháng (trưc ngày 25/5) và 1 năm (trước ngày 30/10) về Bộ (qua Tổng cục Chính trị và V28) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao Cục V28 chủ trì phối hp vi các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo Bộ Công an hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V28.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/KH-BCA-V28

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu313/KH-BCA-V28
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2016
Ngày hiệu lực08/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/KH-BCA-V28

Lược đồ Kế hoạch 313/KH-BCA-V28 2016 tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 313/KH-BCA-V28 2016 tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu313/KH-BCA-V28
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành08/11/2016
        Ngày hiệu lực08/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 313/KH-BCA-V28 2016 tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 313/KH-BCA-V28 2016 tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân

           • 08/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực