Văn bản khác 3157/KH-UBND

Kế hoạch 3157/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3157/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3157/KH-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 41/2017/QH14);

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

2. Yêu cầu

Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

Đối với những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 585/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam mà các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng tạm ngừng thực hiện thì sẽ thực hiện theo nội dung Kế hoạch này;

Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

Xây dựng lộ trình cụ thể thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2018 Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong Quý 4 năm 2017.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2017.

2. Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” khi có yêu cầu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03 tháng 7 năm 2017) đến hết quý IV năm 2017.

3. Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

4. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết s 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Báo Hà Nam và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Các S, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trước ngày 05/11/2017;

- Tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 02 tháng 4 năm 2018 đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các cơ quan, tổ chức khác:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức ph biến, tuyên truyền Bluật và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài P
TTH Hà Nam, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, NC(H)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3157/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3157/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3157/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3157/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3157/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3157/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3157/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3157/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Hà Nam

           • 01/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực