Văn bản khác 32/KH-UBND

Kế hoạch 32/KH-UBND thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách tư pháp năm 2018, trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ” và Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 07/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” (giai đoạn 2016-2021) nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công bằng, nghiêm minh.

b) Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

c) Các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp phải đặt dưới sự giám sát của cơ quan dân cử và của công luận.

2. Yêu cầu

Công tác cải cách tư pháp phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, liên tục, có hiệu quả, với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về cải cách tư pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách tư pháp

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về “tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách tư pháp”, Kế hoạch số 41- KH/TU ngày 07/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” (giai đoạn 2016-2021), Chương trình số 07-CTr/BCĐCCTP ngày 29/01/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2019, các Bộ luật mới có hiệu lực đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp

a) Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, gắn với nội dung, chương trình cải cách tư pháp của từng ngành; công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

b) Tăng cường cải cách thủ tục hành chính tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; thực hiện việc công khai bản án theo quy định, bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm túc; thực hiện tốt sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tiến hành tố tụng và trong hoạt động bổ trợ tư pháp.

* Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Thực hiện chế định luật sư và bổ trợ tư pháp

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư; xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư bảo đảm về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn vững vàng; tạo điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; có cơ chế khuyến khích luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; tổ chức thành công Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

b) Tăng cường công tác giám định, định giá tài sản; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan trưng cầu giám định, định giá tài sản với cơ quan giám định, định giá tài sản, bảo đảm đúng thời gian quy định; kết luận giám định, định giá tài sản phải chính xác, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho việc giải quyết vụ án, vụ việc của cơ quan điều tra.

c) Tiếp tục tạo điều kiện, có cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào hoạt động giám định; bảo đảm nguồn tài chính phục vụ công tác giám định, khuyến khích người có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp tham gia vào các hoạt động giám định tư pháp; phát huy vai trò hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Công chứng; quản lý chặt chẽ hoạt động công chứng, nhất là đối với các Văn phòng Công chứng và hoạt động đấu giá tài sản; triển khai có hiệu quả “Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực tiến tới thành lập các tổ chức Thừa phát lại tại tỉnh; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

* Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm tình trạng án quá hạn luật định, án bị hủy, sửa của TAND hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

* Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, các Sở, Ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tăng cường công tác thi hành án hành chính

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án hành chính, kịp thời xử lý những vướng mắc trong việc thi hành án hành chính; thực hiện nghiêm túc việc tham gia đối thoại với người thân, tham gia phiên tòa, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho Tòa án để thúc đẩy giải quyết vụ việc, vụ án.

* Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan đề ra các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp.

2. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Chỉ đạo CCTP t
nh (b/c);
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Cục THADS tỉnh;
- Công an t
nh;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia t
nh;
- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh;
- Các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, PCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp Bà Rịa Vũng Tàu

           • 11/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực