Văn bản khác 3212/KH-BNN-TCTL

Kế hoạch 3212/KH-BNN-TCTL năm 2017 thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục phòng, chống thiên tai (đề mục số 10 thuộc chủ đề số 24) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3212/KH-BNN-TCTL 2017 thực hiện pháp điển văn bản quy phạm phòng chống thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3212/KH-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (ĐỀ MỤC SỐ 10 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 24)

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp đin;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-BNN-PC ngày 09/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch pháp đin hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Phòng, chống thiên tai (Đề mục số 10 thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển Đề mục Phòng, chống thiên tai được hiệu quả, đúng quy định.

2. Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm thực hiện và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề mục Phòng chống thiên tai.

3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để pháp điển đề mục Phòng, chống thiên tai.

II. NỘI DUNG

1. Danh mục văn bản thực hiện pháp điển

Danh mục văn bản thực hiện pháp điển tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2. Trình tự thực hiện pháp điển đề mục Phòng chống thiên tai

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hin

1

Xây dựng Kế hoạch pháp điển đề mục Phòng, chống thiên tai

1.1

Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến các cơ quan, Bộ, ngành khác về dự thảo Kế hoạch pháp điển đề mục Phòng, chống thiên tai

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra)

 

- Văn bản đề nghị góp ý kiến - Văn bản góp ý của bộ ngành khác

- Dự thảo Kế hoạch được hoàn thiện

Tháng 3/2017

1.2

Trình Bộ trưởng ký ban hành Kế hoạch Pháp đin đề mục Phòng chống thiên tai

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra)

 

Kế hoạch pháp điển đề mục Phòng, chống thiên tai

Tháng 4/2017

2

Xây dựng Cấu trúc đề mục

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra, Cục Phòng chống thiên tai)

 

Cu trúc đề mục

Tháng 5/2017

3

Thực hiện pháp đin

3.1

Các văn bản do Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra, Cục Phòng chống thiên tai)

 

Kết quả pháp điển

Tháng 10/2017

3.2

Văn bản do Bộ ngành khác chủ trì xây dựng

Bộ, ngành tự phân công thực hiện

 

Kết quả pháp điển

Tháng 11/2017

4

Kiểm tra kết quả pháp điển

Vụ Pháp chế

Tổng cục Thủy lợi

Văn bản kết quả kiểm tra

Tháng 12/2017

5

Tổ chức ly ý kiến, tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống thiên tai

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra)

Vụ Pháp chế

- Văn bản đề nghị góp ý kiến

- Văn bản góp ý của bộ ngành

- Dự thảo Kết quả pháp điển được hoàn thin

Tháng 01/2018

6

Tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gi Bộ Tư pháp thẩm định

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra)

Vụ Pháp chế

Hồ sơ kết quả pháp điển

Tháng 3/2018

7

Hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển theo Kết luận của Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra)

Vụ Pháp chế

Hồ sơ kết quả pháp điển được hoàn thiện

Sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Tư Pháp

8

Gửi hồ sơ pháp đin đề mục Phòng chống thiên tai đến Bộ Tư pháp để sắp xếp vào chủ đề

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra)

 

 

Tháng 12/2018

9

Thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành

9.1

Văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo

Tổng cục Thủy lợi (Vụ Pháp chế Thanh tra)

Vụ Pháp chế

 

 

9.2

Văn bản do Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng

Theo sự phân công của đơn vị

 

 

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Tổng cục Thủy lợi

a) Vụ Pháp chế Thanh tra

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với đề mục Phòng, chống thiên tai. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, bộ ngành có liên quan đối với dự thảo Kế hoạch pháp điển đề mục Phòng, chống thiên tai và trình Bộ trưởng ký ban hành Kế hoạch.

- Thực hiện rà soát, kiến nghị, xử lý kiến nghị những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo theo quy định.

- Tổ chức thực hiện pháp điển đối với các văn bản được phân công tại (phụ lục) kèm theo Kế hoạch này. Việc thực hiện pháp điển thực hiện trên phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Các văn bản dùng để thực hiện pháp điển lấy từ nguồn Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, họp lấy ý kiến về kết quả thực hiện pháp điển đối với đề mục Phòng, chống thiên tai.

- Tổng hợp kết quả pháp điển; xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển theo đề mục gửi Vụ Pháp chế kiểm tra.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển trình Bộ trưởng xem xét, ký xác thực và đóng dấu để gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

- Chủ trì hoàn thiện Hồ sơ theo kết quả thẩm định.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế, Trung tâm tin học và thống kê và Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện tuyên truyền, phổ biến kết quả pháp điển.

- Chủ trì thực hiện pháp điển đối với quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc đề mục Phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo.

b) Cục Phòng chống thiên tai

- Thực hiện rà soát, kiến nghị, xử lý kiến nghị những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo theo quy định.

- Tổ chức thực hiện pháp điển đối với các văn bản được phân công tại (phụ lục) kèm theo Kế hoạch này. Việc thực hiện pháp điển thực hiện trên phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Các văn bản dùng để thực hiện pháp điển lấy từ nguồn Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Thông báo đến Vụ Pháp chế Thanh tra sau khi đã hoàn thành pháp điển đối với các văn bản được phân công.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế Thanh tra chỉnh sửa Hồ sơ pháp điển theo kết quả kiểm tra của Vụ Pháp chế và kết quả thẩm định của Bộ Tư Pháp.

- Thông báo với Vụ Pháp chế Thanh tra nếu có sự sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản hoặc ban hành thêm văn bản mới có liên quan trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục Phòng chống thiên tai.

2. Vụ Pháp chế

a) Góp ý dự thảo Kế hoạch pháp điển đề mục Phòng chống thiên tai.

b) Tổ chức kiểm tra kết quả pháp điển đối với đề mục Phòng chống thiên tai do Tổng cục Thủy lợi chủ trì thực hiện pháp điển.

c) Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi trình Bộ trưởng xem xét, ký xác thực và đóng dấu để gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

d) Theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với Tổng cục Thủy lợi thực hiện pháp điển đề mục Phòng chống thiên tai đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, thời hạn tại Kế hoạch này và theo đề nghị của các Bộ, ngành có liên quan; đề xuất xử lý các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp trong quá trình thực hiện pháp điển.

3. Vụ Tài chính

Vụ Tài chính phối hợp với Tổng cục Thủy lợi đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong Kế hoạch này theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổng cục Thủy lợi, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, TN&MT; TT&TT; LĐTB&XH, Kế hoạch và ĐT; Bộ Công thương, Ngân hàng nhà nước; các bộ ngành khác có liên quan.
- Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Trung tâm CNTT của Bộ (để đăng tải lên Cổng TTĐT của BNNPTNT);
- Lưu: VT, TCTL(40b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số 3212/KH-BNN-TCTL ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC

STT

Văn bản thuộc nội dung của đề mục

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

Cơ quan thực hiện pháp điển

Nguồn văn bản

Ghi chú

1.

Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

2.

Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 4/7/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

3.

Nghị định 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

4.

Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

5.

Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

6.

Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

7.

Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

8.

Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 về chính sách hỗ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Bộ Lao động thương binh và xã hội

Bộ Lao động thương binh và xã hội

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

9.

Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

10.

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

11.

Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện

Bộ Công thương

Bộ Công thương

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

12.

Quyết định 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007 Ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

13.

Quyết định 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

14.

Quyết định 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 Phê duyệt Chiến lược quốc phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

15.

Quyết định 118/2008/QĐ-TTg ngày 28/8/2008 Ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

16.

Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

17.

Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cc Thủy li (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

18.

Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

19.

Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

20.

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

21.

Quyết định 257/2016/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 thay thế Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2007 Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

22.

Thông tư s 24/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

23.

Thông tư s 79/2000/TT-BTC ngày 28/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vùng khó khăn.

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

24.

Thông tư số 106/2000/TT-BTC ngày 24/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc giảm, miễn các loi thuế đối với vùng lũ lụt.

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

25.

Thông tư liên tịch số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngân hàng nhà nước

Ngân hàng nhà nước

Công báo chính phủ số 47 ngày 25/9/2002

 

26.

Thông tư 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

27.

Thông tư 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 Hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

28.

Thông tư 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện

Bộ Công thương

Bộ Công thương

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

29.

Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/5/2012 Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

30.

Thông tư 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/1/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Cục PCTT)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

31.

Thông tư 48/2014/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở miền Trung">16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 Hướng dẫn Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

32.

Thông tư 48/2014/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo xây nhà">41/2014/TT-NHNN ngày 16/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

33.

Thông tư 18/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 Hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

34.

Thông tư 1776/QĐ-TTg">19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

35.

Thông tư 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Thủy lợi (Vụ PCTTr)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

36.

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

STT

Văn bản có nội dung liên quan

Nguồn văn bản

Ghi chú

1.

Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 4/4/2001 về Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 4/4/2001

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

2.

Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

3.

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

4.

Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cnghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

5.

Nghị định 139/2013/NĐ-CP 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

6.

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

7.

Thông tư 64/2008/NĐ-CP">72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

8.

Thông tư 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3212/KH-BNN-TCTL

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3212/KH-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/04/2017
Ngày hiệu lực 17/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3212/KH-BNN-TCTL

Lược đồ Kế hoạch 3212/KH-BNN-TCTL 2017 thực hiện pháp điển văn bản quy phạm phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 3212/KH-BNN-TCTL 2017 thực hiện pháp điển văn bản quy phạm phòng chống thiên tai
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3212/KH-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành 17/04/2017
Ngày hiệu lực 17/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 3212/KH-BNN-TCTL 2017 thực hiện pháp điển văn bản quy phạm phòng chống thiên tai

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3212/KH-BNN-TCTL 2017 thực hiện pháp điển văn bản quy phạm phòng chống thiên tai

  • 17/04/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/04/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực