Văn bản khác 333/KH-UBND

Kế hoạch 333/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 333/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/KH-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 1302/VTLTNN-NVĐP ngày 18/12/2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vphương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đi với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, bảo quản văn bản, giấy tờ, tài liệu lưu trữ; góp phần nâng cao cht lượng, hiệu lực của hệ thng th chế hành chính và chất lưng quản lý của các cơ quan Nhà nước; đy mạnh công tác lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu đgiải quyết tình trạng hồ sơ, tài liệu tn đọng, tích đng, nâng cao chất lượng hồ sơ, tài liệu nộp vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cp, các ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 có hiệu quả;

- Trong quá trình thực hiện các nội dung của công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo các yêu cầu: nhanh chóng, chính xác, từng bưc áp dụng công nghệ thông tin, môi trường mạng, đúng với quy định hiện hành của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ;

- Thường xuyên đy mạnh các hoạt động về lưu trữ, nhằm tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

1. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ

a) Tuyên truyền, ph biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ

Tiếp tục tổ chức tuyên truyn, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành về công tác văn thư, lưu trữ.

b) Công tác tổ chức, nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ

- Trong tng s biên chế được giao, các quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư 13/2014/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ và Thông tư số 14/2014/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã sngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư đthực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị mình;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố btrí công chức có chuyên môn, nghiệp vụ tại Phòng Nội vụ đthực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vvăn thư, lưu trữ trên địa bàn;

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bi dưỡng nghiệp vụ vvăn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách, tiền lương và các chế độ phụ cấp trách nhiệm, độc hại cho công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định hiện hành.

c) Xây dựng, ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn v công tác văn thư, lưu trữ

- Sở Nội vụ chđạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ rà soát các văn bản đã ban hành trước đây về công tác văn thư, lưu trữ không còn phù hp đsửa đi, bsung hoặc thay thế bằng văn bản mới cho phù hợp các quy định hiện hành ca Nhà nước vcông tác văn thư, lưu trữ;

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định của Nhà nước, ca tỉnh hoặc hướng dẫn của SNội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đtiến hành rà soát những văn bản đã ban hành hoặc chưa ban hành đsửa đi, thay thế, ban hành mới các văn bản như

+ Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức;

+ Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu;

+ Danh mục hồ sơ năm 2016;

+ Hướng dẫn lập hồ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

+ Quy định về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan.

d) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ

Tăng cường công tác thanh tra, kim tra đkịp thời phát hiện những tn tại, hạn chế và có giải pháp phù hợp, chủ yếu tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

- Việc trin khai các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp có thm quyền vcông tác văn thư, lưu trữ;

- Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 và các văn bản chđạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ;

- Tình hình thực hiện công tác văn thư;

- Tình hình thực hiện hoạt động lưu trữ;

- V công tác tổ chức, biên chế, btrí cán bộ theo tiêu chun ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ;

- Vthực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

- Vứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ;

- Việc thực hiện tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ

- Triển khai thực hiện hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc quản lý văn bản đi, văn bn đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2453/UBND-TH ngày 21/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các cơ quan tiếp tục trin khai, sử dụng có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử (eOffice) trong quản lý văn bản đi, đến và quản lý hồ sơ.

3. Bố trí kinh phí đ thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ

Căn cứ Điều 39 của Luật Lưu trữ, quy định về kinh phí và phân cấp ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó, tập trung vào các nội dung công tác sau:

- Cân đi, b trí kinh phí đtiếp tục giải quyết tài liệu tn đọng, tích đng, đng thời đề ra giải pháp đchấn chỉnh, chấm dứt tình trạng tài liệu tồn đọng từ năm 2014 trở đi;

- Tăng cường kiểm tra cht lượng tài liệu được chnh lý trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cấp hoặc xây dựng mới phòng, kho lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu; mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo quản và phục vụ việc sử dụng tài liệu lưu trữ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Lập hồ công việc và nộp lưu tài liệu lưu trữ

- Các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo việc lập hồ sơ công việc của công chức, viên chức; đưa nội dung việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là một trong những tiêu chí để đánh giá và phân loại công chức, viên chức cuối năm;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn y ban nhân dân cấp xã thực hiện thống nhất các nội dung theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ về quy định quản lý, hồ sơ tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Trin khai thực hiện các văn bản mi về công tác văn thư, lưu trữ

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về Đán Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020;

- Triển khai thực hiện các nội dung về quản lý chứng chỉ hành nghlưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Tiếp tục triển khai quyết định 929/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Hướng dẫn, kim tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ vhướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

- Tổ chức rà soát, thng kê, sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục rà soát số hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của tỉnh Kon Tum chưa xác định được đ trao trả.

3. Xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng và cải tạo Kho lưu trữ

- Sở Nội vụ phi hp với các cơ quan có liên quan đy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh;

- Các cơ quan, địa phương btrí đủ diện tích phòng, kho lưu trữ và các trang thiết bị bo quản an toàn tài liệu theo quy định, đặc biệt quan tâm việc btrí tại các xã, phường, thị trấn.

4. Qun lý tài liệu lưu tr tại Lưu trữ lịch sử tnh

- Thực hiện chế độ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; thực hiện chế độ vệ sinh kho, tài liệu định kỳ;

- Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả, đảm bảo giữ gìn bí mật tài liệu lưu trữ theo quy định. Btrí, tạo điều kiện thuận lợi cho các độc giả trong quá trình khai thác, sử dụng tài liệu.

IV. T CHỨC THC HIỆN

1. Thủ trưởng các s, ban, ngành; Ch tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Căn cứ vào các nội dung Kế hoạch này đxây dựng kế hoạch cụ thvà triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch đề ra trong năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) đ tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2016;

- Bố trí kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với khả năng và điu kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương;

- Bố trí phòng, kho, trang thiết bị đbảo quản an toàn tài liệu;

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đơn vị trực thuộc ngoài các nhiệm vụ nêu trên còn có trách nhiệm hướng dẫn, kim tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

2. S Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ

- Trin khai thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác kim tra định kỳ vcông tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, đôn đc, tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016;

3. S Tài chính

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí phục vụ cho công tác lưu trữ theo quy định của Luật Lưu trữ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cp kinh phí hàng năm theo quy định;

4. S Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu kịp thời các thủ tục vviệc trin khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đi với Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh.

Yêu cu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) đxem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 333/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu333/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2016
Ngày hiệu lực22/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 333/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 333/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 333/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ Kon Tum 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu333/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành22/02/2016
        Ngày hiệu lực22/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 333/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ Kon Tum 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 333/KH-UBND công tác văn thư lưu trữ Kon Tum 2016

           • 22/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực