Văn bản khác 3331/KH-UBND

Kế hoạch 3331/KH-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3331/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Nam 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3331/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-CP NGÀY 09/06/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ v đy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Công văn số 4619/VPCP-VI ngày 19/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015; nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy sức mạnh tng hợp của toàn xã hội và tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Đy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kim soát thị trường, đấu tranh chống vận chuyn, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời vận động các tchức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tham gia ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phm.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành phải xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài; phải có giải pháp cụ thvà thực hiện ngày một có hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho Cán bộ, chiến sỹ, bố trí lực lượng trực tiếp làm công tác chống buôn lậu và những cán bộ, công chức có đạo đức tốt, có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thách thức đhoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm về an toàn thực phm.

II. MỘT S NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trquan trọng, thường xuyên của tất cả các Sở, ngành, chính quyền địa phương.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; phát hiện điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đy mạnh kim tra, thanh tra đphát hiện, phòng ngừa vi phạm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

4. Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng nhằm tạo điều kiện cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao, tạo nguồn lực đkhen thưởng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác này.

5. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp có sức lan tỏa sâu, rộng đmỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; công khai kết quả điu tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công Thương)

Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016; tăng cường công tác kim tra, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, ổ nhóm vận chuyn hàng lậu (nhất là hàng lậu từ cửa khẩu các tỉnh phía Bắc được đưa vào miền Nam và hàng được vận chuyển từ miền Nam ra Bắc tiêu thụ), tập trung các mặt hàng thuốc lá, rượu, gỗ, động vật hoang dã quý hiếm, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực; đồng thời đy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật để nhân dân nhận thấy rõ tác hại buôn lậu và không tiếp tay, vận chuyển, mua bán hàng lậu; vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; chủ động, linh hoạt trong việc điều động lực lượng đtăng cường cho những địa bàn trọng điểm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch cân đối cung cầu hàng hóa, đề xuất thực hiện bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, không đxảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là mùa mưa bão, dịp tết Nguyên đán.

2. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện dừng phương tiện và bắt giữ các phương tiện vận chuyn hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến giao thông. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, phát hiện, lập chuyên án đđấu tranh có hiệu quả đối với các đường dây, tụ điểm sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, chứa chấp hàng lậu, hàng giả, lâm sản trái phép, đặc biệt là các mặt hàng gỗ lậu, ma túy, vũ khí, pháo n, văn hóa phm độc hại, tài liệu có nội dung xấu, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, xăng dầu, thuốc lá, rượu bia, động vật hoang dã, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các tchức, hộ kinh doanh; trin khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gian lận khác để trốn thuế, chiếm đoạt ngân sách.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường quản lý tốt lĩnh vực tiêu chun, đo lường và chất lượng sản phm, hàng hóa và công tác giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại. Ngoài ra, tchức kim tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chun đo lường cht lượng.

5. Sở Y tế

Tăng cường công tác thanh tra, kim tra việc chấp hành các tiêu chun, đăng ký chất lượng, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng dược phm, mỹ phm, thực phm chức năng; Kim tra vệ sinh an toàn thực phm tại các cơ sở, đim sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, thực phm trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường giám sát, điều tra nhằm phát hiện sớm các ổ dịch cúm gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp tốt với các đơn vị thực hiện ngăn chặn nhập lậu, kim soát chặt chẽ việc vận chuyn, buôn bán gia cầm và các sản phm gia cầm. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường bố trí lực lượng tại các đim chốt, chặn nhằm kim soát chặt chẽ việc vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác kim tra phân bón hữu cơ và vô cơ đquản lý tốt chất lượng, các điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Nam, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, các tchức đoàn thphối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng tchức thông tin, phản ánh kịp thời tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai kịp thời các vụ việc nghiêm trọng, tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả.

8. Trên tuyến biên giới đất liền lực lượng Hải quan và Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Nam Giang, các lối mòn biên giới, phát hiện xử lý các trường hợp lợi dụng chính sánh biên mậu để trốn thuế, ngăn chặn hàng lậu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phm, nhất là các mặt hàng hiện đang xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu.

Trên tuyến biển lực lượng Hải quan phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng tỉnh tiến hành rà soát, kim tra về quy trình, thủ tục, hồ sơ của các tchức làm thủ tục hải quan đphát hiện xử lý các trường hợp vận chuyển hàng lậu, hàng giả có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn trong tchức thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thcơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cùng với các giải pháp, biện pháp cụ th đthực hiện; định kỳ hằng quý sơ kết, tng kết gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ 389 QG;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Nghành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các Thành viên BCĐ;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Khánh Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3331/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3331/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2015
Ngày hiệu lực28/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3331/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3331/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3331/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Nam 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3331/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýHuỳnh Khánh Toàn
        Ngày ban hành28/07/2015
        Ngày hiệu lực28/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3331/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Nam 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3331/KH-UBND chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Quảng Nam 2015

           • 28/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực