Văn bản khác 336/KH-UBND

Kế hoạch 336/KH-UBND năm 2019 về triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 336/KH-UBND 2019 triển khai Quy hoạch phát triển quản lý báo chí địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/KH-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định s362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát trin và quản lý báo chí toàn quc đến năm 2025; Kế hoạch s1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông vviệc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quc đến năm 2025, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát trin và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đảm bảo sp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiện đại, phát huy hiệu quả hệ thống báo chí của tnh.

2. Yêu cầu:

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đặc điểm, tình hình:

Hiện tại, tỉnh Lào Cai có 03 cơ quan báo chí, gồm: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng. Ngoài ra, tên địa bàn tỉnh còn có 09 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thành phố; 164 Đài truyền thanh cấp xã; 35 bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hơn 500 trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học.

Số lượng cơ quan báo chí của tỉnh phù hp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch s1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Để triển khai có hiệu quả Quyết định s362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai tập trung sắp xếp các cơ quan báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Phát triển các cơ quan báo chí của tỉnh phù hợp xu thế phát triển khoa học công nghệ thông tin, truyền thông. Ban hành cơ chế, chính sách tài chính, đào tạo, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ động huy động các nguồn lực để phát triển.

2. Đối với Báo Lào Cai:

2.1. Đến hết năm 2020:

- Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo Quyết định số 338-QĐ/TW ngày 26/11/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tchức bộ máy cơ quan báo của Đng bộ tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

- Về tổ chức: Thực hiện rà soát, sắp xếp các phòng chuyên môn; rà soát các vị trí việc làm để bố trí nguồn nhân lực phù hợp, đúng năng lực, strường đảm bảo hiệu quả. Thực hiện bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phù hợp định hướng phát triển của Báo Lào Cai tầm nhìn đến năm 2025.

- Về các ấn phẩm: Duy trì và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả 03 ấn phẩm báo chí in và báo điện tử, gồm: Báo Cai thường kỳ; Báo Lào Cai cuối tuần; Báo dành cho đồng bào các dân tộc và Báo điện tử.

- Về tài chính: Thực hiện lộ trình tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định của Tỉnh ủy Lào Cai.

2.2. Đến hết năm 2025:

- Tăng kỳ hạn xuất bản Báo Lào Cai thường kỳ (từ 3 số/tuần lên 5 số/tuần), phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6.

- Tăng kỳ hạn xuất bản Báo dành cho đồng bào các dân tộc (từ 3 số/tháng lên 06 số/tháng), phát hành ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25, 30 hằng tháng.

- Xây dựng Báo Lào Cai hoạt động, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ: Thực hiện đầu tư trang thiết bị, mua sắm, vận hành các phần mềm phục vụ tòa soạn hội tụ nhằm nâng cao năng lực Báo Lào Cai phù hợp với sự phát triển của công nghệ tiên tiến.

- Xây dựng Báo Lào Cai điện từ gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin trên mạng. Bổ sung phiên bản tiếng nước ngoài để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

- Xây dựng danh mục dịch vụ công lĩnh vực báo chí in, điện tử, thực hiện cơ chế đặt hàng và xây dựng đề án tự chủ tài chính theo Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Hằng năm, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; mở rộng và phát triển lực lượng công tác viên theo hướng chuyên nghiệp.

2.3. Đơn vchủ trì: Báo Lào Cai.

2.4. Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

3. Phát thanh và Truyền hình:

3.1. Đến năm 2020:

- Về vị trí chức năng, nhiệm vụ: Đài Phát thanh và Truyền hình tnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 2684/QĐ-UB ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

- Về tổ chức: Hoàn thành xây dựng Đề án “Đổi mới căn bản hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai giai đoạn 2017-2020” (Hoàn thành trước ngày 25/11/2019). Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định của tỉnh; tập trung nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Thực hiện điều chỉnh, sắp xếp bộ phận truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự sau khi tỉnh Lào Cai hoàn thành lộ trình số hóa truyền hình mặt đất (Hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

- Về các kênh thông tin:

+ Duy trì, nâng cao chất lượng 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình và 01 trang thông tin điện tphục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh. Đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình tự sản xuất tối thiểu 70% tổng thời lượng trong 01 ngày của từng kênh chương trình, trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 06 tiếng các chương trình sản xuất trong tỉnh; việc khai thác các nội dung từ các kênh chương trình trong nước và nước ngoài tập trung vào tin khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

+ Duy trì việc truyền dẫn phát sóng số vệ tinh. Hoàn thành việc triển khai thực hiện đề án shóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

+ Hoàn thiện hệ thống công nghệ sản xuất chương trình truyền hình Lào Cai đạt chuẩn Full HD.

+ Duy trì, nâng cao hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai quảng bá về Lào Cai trên mạng Internet.

- Về cơ chế tài chính: Tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Hoàn thiện đơn giá sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh - truyền hình, cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của tỉnh.

3.2. Đến hết năm 2025:

- Xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai hoạt động, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ: Thực hiện đầu tư trang thiết bị, mua sắm, vận hành các phần mềm phục vụ tòa soạn hội tụ nhằm nâng cao năng lực Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai phù hợp với sự phát triển của công nghệ tiên tiến.

- Phấn đấu 70% người dân sinh sng ở khu vực biên giới, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia, của tỉnh; 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này.

- Nâng cao thời lượng chương trình tự sản xuất mới của Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai lên 06 giờ truyền hình và 09 giờ phát thanh/ngày. Trong đó nội dung thông tin chính luận chiếm 40%, các nội dung văn nghệ - giải trí chiếm 50%, thông tin thương mại chiếm 10%.

- Hoàn thiện hệ thống công nghệ sản xuất chương trình truyền hình Lào Cai đạt chuẩn UHD.

3.3. Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

3.4. Đơn vị phi hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

4. Tạp chí Phansipăng:

4.1. Đến hết năm 2020:

- Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ: Tạp chí Phansipăng trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

- Về tổ chức: Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực Ban biên tập của Tạp chí, gắn trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu của cơ quan chủ quản với Tạp chí.

- Về các ấn phẩm: Duy trì nâng cao chất lượng Tạp chí Phansipăng, tăng số lượng phát hành từ 450 cuốn/số lên 900 cun/s. Xây dựng đưa vào vận hành Tạp chí điện tử Phansipăng.

4.2. Đến hết năm 2025:

- Nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức Tạp chí Phansipăng theo hướng tăng tin ảnh, trình bày, in ấn hấp dẫn, lôi cuốn độc giả người đồng bào dân tộc.

- Xuất bản thêm 01 ấn phẩm tạp chí dành cho đồng bào các dân tộc.

4.3. Đơn vị chủ trì: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

4.4. Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thành phố:

5.1. Nội dung thực hiện: Thực hiện theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Đán “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020 ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5.2. Đơn vị ch trì: UBND các huyện, thành phố.

5.3. Đơn vị phi hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ.

6. Cổng thông tin điện tử tỉnh:

6.1. Đến hết năm 2020:

Sắp xếp lại các Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh, gồm: Cổng TTĐT Tỉnh ủy, Cổng TTĐT UBND tỉnh, Cổng TTĐT HĐND tỉnh thành một Cổng thông tin chung của tỉnh Lào Cai trên môi trường mạng, đảm bảo các yêu cầu:

- Xây dựng mô hình Cổng TTĐT điện tử của tỉnh 3 cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã): 100% cơ quan hành chính nhà nước, UBND cấp huyện có cổng/trang TTĐT và mạng xã hội; 100% cơ quan cấp xã có cổng TTĐT để cung cấp thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; thiết lập và hoàn thiện hệ thống thông tin hai chiều gia chính quyền và người dân làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu về kthuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng; thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, khai thác thông tin, kết nối dữ liệu; đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin.

- Về cơ cấu tổ chức: Có Hội đồng biên tập Cổng Thông tin điện tử hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Cổng; Chủ tịch Hội đồng biên tập là Thường trực UBND tỉnh. Có Ban biên tập hoạt động chuyên trách đặt tại Văn phòng UBND tỉnh. Các cổng thành viên có ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Về nhiệm vụ: Cung cấp thông tin của Đảng, Đại biểu dân cử và Chính quyền, tích hợp các hệ thống giao tiếp với công dân, doanh nghiệp và du khách. Đồng bộ về mặt thông tin, dliệu, giao diện, tên miền truy cập để thuận lợi cho việc nhận diện, tìm kiếm, tra cứu thông tin của các tổ chức và cá nhân trên môi trường mạng. Đồng thời đảm bảo liên thông thông tin giữa các cổng thành viên, xử lý quy trình nghiệp vụ thống nhất trong toàn hệ thống.

- Duy trì hiệu quả phiên bản tiếng nước ngoài cho Cổng TTĐT tỉnh, Cổng Thông tin đối ngoại (gồm tiếng Anh và tiếng Trung); xây dựng phiên bản dành cho điện thoại di động để thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu thông tin; nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng hỗ trợ người khuyết tật truy cập thông tin trên Cổng.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách tỉnh đảm bảo chi phí hoạt động.

6.2. Đến hết năm 2025: Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai trên mạng Internet.

6.3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

6.4. Đơn vị phi hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, hoàn thiện, đổi mới cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý báo chí.

- Phối hợp với SThông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi thực hiện kế hoạch này; làm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về báo chí để hoạt động báo chí phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật, góp phần tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đông đảo người dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển báo chí. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí của tỉnh cân đi tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của tnh, bố trí nguồn vốn và thm định các hồ sơ, dự án đầu tư theo kế hoạch.

4. Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hằng năm và giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế đặt hàng thông tin báo chí, chế độ tự chủ đối với cơ quan báo chí; chính sách huy động các nguồn vốn cho phát triển báo chí trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức và cơ cấu nguồn nhân lực các cơ quan báo chí của tỉnh theo quy định.

6. Hội Nhà báo tnh: Phối hợp thực hiện quản lý báo chí, quy ước đạo đức nghề nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo.

7. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng:

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định.

- Rà soát giấy phép hoạt động báo chí và thực hiện các thủ tục cấp lại giấy phép (nếu có) theo quy định trước ngày 30/6/2020.

8. Các s, ban, ngành liên quan: Triển khai thực hiện các nội dung của quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai các hoạt động nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trong tỉnh.

9. UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Tăng cường công tác quản lý đi với hoạt động truyền thanh, truyền hình, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền của Đảng bộ và Chính quyền tại địa phương.

- Chủ trì xây dựng dự án nâng cấp về năng lực sản xuất chương trình và hạ tầng kỹ thuật cho các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cấp huyện.

- Phối hợp với SThông tin và Truyền thông thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố để người dân hiểu rõ về mục đích và lợi ích, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với việc triển khai Đán số hóa truyền hình mặt đất.

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phvà các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND, UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành thuộc UBND tnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH t
nh, Tạp chí Phansipăng, Cổng TTĐT tnh;
- Hội Nhà báo t
nh, Hội VHNT tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VPUBND t
nh;
- Lưu: VT, TH
5, BBT1, NC2, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 336/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu336/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2019
Ngày hiệu lực06/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 336/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 336/KH-UBND 2019 triển khai Quy hoạch phát triển quản lý báo chí địa bàn tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 336/KH-UBND 2019 triển khai Quy hoạch phát triển quản lý báo chí địa bàn tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu336/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành06/11/2019
        Ngày hiệu lực06/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 336/KH-UBND 2019 triển khai Quy hoạch phát triển quản lý báo chí địa bàn tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 336/KH-UBND 2019 triển khai Quy hoạch phát triển quản lý báo chí địa bàn tỉnh Lào Cai

           • 06/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực