Văn bản khác 346/KH-UBND

Kế hoạch 346/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 346/KH-UBND 2018 thi hành Luật được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật và có hiệu lực thi hành trong năm 2019, gồm: Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 8/6/2018; Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Luật đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018.

Để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, trên tinh thần hiệu quả, cải cách hành chính và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thi hành các Luật đảm bảo chặt chẽ, kịp thời.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong triển khai thi hành Luật; gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả;

- Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm Luật có hiệu lực thi hành phải được triển khai ngay trên phạm vi toàn tỉnh;

- Trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong triển khai thi hành Luật. Đồng thời, tổng hợp và phản ánh những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật để kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành chủ trì triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 như sau:

1. Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 8/6/2018: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

2. Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018: Giao Sở Công thương chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

3. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018: Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

4. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

6. Luật đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện.

Nội dung triển khai thực hiện các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 như sau:

1. Rà soát và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các nội dung được giao trong Luật, Nghị định

a) Thống kê các văn bản được giao quy định chi tiết trong Luật, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, báo cáo UBND tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian trình và báo cáo UBND tỉnh: Trước thời điểm các Luật, Nghị định có hiệu lực thi hành đối với những nội dung được giao quy định chi tiết.

b) Đăng ký và thực hiện việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao quy định chi tiết hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ được giao tại Quyết định của UBND tỉnh.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành có liên quan đến các Luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo đồng bộ và sát thực tiễn thi hành tại địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp).

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo UBND tỉnh).

c) Thời gian hoàn thành:

- Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp: Trước tháng 12/2019.

- Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh sau 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn gửi kết quả rà soát của các cơ quan được giao nhiệm vụ tại mục này.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tổ chức 01 Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới cho các đối tượng là lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Các Luật lựa chọn để phổ biến, quán triệt: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2019.

b) Tổ chức phổ biến, quán triệt việc triển khai thi hành Luật

- Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân tại địa phương, đơn vị bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

- Đăng tải toàn bộ nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị để mọi tổ chức, cá nhân truy cập tìm kiếm thông tin khi có nhu cầu.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp tổng hợp kết quả của các cơ quan được giao chủ trì thực hiện.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

c) Lựa chọn các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, lĩnh vực quốc phòng, an ninh để biên soạn tài liệu dưới hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

d) Xây dựng nội dung Hỏi - Đáp Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo để tuyên truyền, phổ biến trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp:

+ Phối hợp xây dựng nội dung Hỏi - Đáp: Sở Tư pháp;

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp đăng và phát sóng chương trình hỏi đáp pháp luật trên cơ sở nội dung của Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan cung cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản Luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

e) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới trong các văn bản luật.

f) Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân cùng biết và thực hiện.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về việc thực hiện pháp luật.

4. Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao làm nhiệm vụ thi hành Luật

Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao làm nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp chung.

5. Sơ kết, tổng kết việc triển khai thi hành các Luật trên địa bàn tỉnh; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Luật trong quá trình tổ chức thi hành trên thực tiễn

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công thương; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp chung.

- Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này kịp thời triển khai thi hành tại địa phương, đơn vị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Ngoài các nội dung triển khai thi hành Luật được nêu tại Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao trong Luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, chủ động ban hành Kế hoạch hoặc ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của địa phương, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Giao Sở Tài chính: Hàng năm căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị để tổ chức triển khai thi hành các Luật.

Riêng đối với kinh phí tổ chức Hội nghị được đề ra tại điểm a mục 3 phần II của Kế hoạch này được lấy từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để cùng trao đổi, giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật về Sở Tư pháp trước 31 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP (ô. Thất);
- Lưu: VT, Minh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu346/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2018
Ngày hiệu lực14/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 346/KH-UBND 2018 thi hành Luật được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 346/KH-UBND 2018 thi hành Luật được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu346/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành14/08/2018
        Ngày hiệu lực14/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 346/KH-UBND 2018 thi hành Luật được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 346/KH-UBND 2018 thi hành Luật được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 Bắc Kạn

           • 14/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực