Văn bản khác 347/KH-UBND

Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg về thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 347/KH-UBND 2019 về chuyển giao làm chủ và phát triển công nghệ tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/KH-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1851/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định trên như sau:

I. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung

Định hướng chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang, đặc biệt là các công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền tảng nhằm nhanh chóng đổi mới công nghệ, rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trong đó một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tăng cường bảo đảm an ninh - quốc phòng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hoàn thiện cơ chế chính sách, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

b) Tập trung phát triển một số ngành ưu tiên: thông tin và truyền thông, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, tài nguyên và môi trường; trong đó chú trọng một số lĩnh vực: công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ xây dựng, giao thông, hạ tầng; công nghệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; dược phẩm, chẩn đoán và điều trị bệnh.

c) Nâng cao năng lực công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang:

a) Các Sở, ngành xem xét đổi mới cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang, phát triển thị trường, tạo lập thị trường ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, đặc biệt là các chính sách ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước tạo ra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật so với nước ngoài trong các dự án đầu tư;

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang chủ trì đẩy mạnh triển khai các chương trình với lãi suất hợp lý nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang.

c) Các Sở, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng; tháo gỡ các vướng mắc về quy định kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có các hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên;

d) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền: Chỉ đạo các trường Phổ thông trung học; trường Trung cấp nghề; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật có cơ chế phối hợp, liên kết khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả công nghệ từ nước ngoài vào An Giang.

e) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường, hoàn thiện công tác thống kê về chuyển giao, đổi mới và ứng dụng công nghệ từ nước ngoài vào An Giang của doanh nghiệp; nâng cấp cơ sở dữ liệu công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

Tăng cường hiệu lực quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá, định giá tài sản trí tuệ và góp vốn doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ.

2. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang:

a) Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Rà soát và lồng ghép đầu tư mới, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu và phát triển công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ phục vụ tổ chức, doanh nghiệp làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang với các chương trình đầu tư phát triển, chương trình và đề án khác của các ngành, địa phương;

b) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan: Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của mình để nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

a) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan: Hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ;

Hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực thuộc tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền: Tăng cường chỉ đạo các trường Phổ thông trung học; trường Trung cấp nghề; trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ; trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quan tâm phối hợp, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả công nghệ từ nước ngoài vào An Giang.

4. Xác định định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang trong các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu đổi mới, trình độ sản xuất và năng lực làm chủ, tự thiết kế, sáng tạo công nghệ trong nước.

Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, UBND huyện, thị, thành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chú trọng tập trung các ngành, lĩnh vực ưu tiên sau đây:

a) Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử;

b) Lĩnh vực cơ khí chế tạo (ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế,...);

c) Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;

d) Lĩnh vực bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản;

đ) Lĩnh vực công nghệ xây dựng, giao thông, hạ tầng;

e) Lĩnh vực dược phẩm, chẩn đoán và điều trị bệnh;

g) Lĩnh vực công nghệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu;

h) Lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Nội dung định hướng cụ thể ban hành tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

5. Triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang:

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Viện, trường tư vấn và hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin công nghệ, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực làm chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang thông qua các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư huy động các nguồn vốn trong xã hội hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trên cơ sở kết hợp: Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học để nâng cao năng lực công nghệ, ứng dụng công nghệ mới;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang và các cơ quan có liên quan hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang thông qua các quỹ ngoài ngân sách nhà nước, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh;

c) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang.

6. Hợp tác quốc tế: Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì:

a) Phối hợp với Sở Công Thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, mua bán và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào tỉnh An Giang nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, doanh nghiệp; tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp chủ động hợp tác và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài để sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh;

b) Phối hợp với các Sở ngành và Viện, trường: Tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo tạo nguồn nhân lực, chú trọng hợp tác với các nước có nền công nghiệp phát triển.

7. Công tác thông tin, tuyên truyền:

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; định hướng cho các cơ quan báo đài tuyên truyền, phổ biến, tăng cường tin, bài về các chính sách, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động đổi mới công nghệ, chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phổ biến, nhân rộng các điển hình đổi mới công nghệ; nâng cao sự tiếp cận thông tin cho người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, tuyến biên giới;

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì:

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan: tổ chức hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, các chợ công nghệ và thiết bị, triển lãm khoa học và công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động xúc tiến đầu tư và các hội nghị, hội thảo liên quan;

- Phối hợp với Sở Công Thương: nâng cao nhận thức cộng đồng về sản phẩm, dịch vụ mới và tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích trong hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch được bảo đảm từ: Ngân sách nhà nước, vốn tự đầu tư của tổ chức, doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; trong đó, nguồn vốn chủ yếu thực hiện Kế hoạch do các tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

2. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc lập dự toán ngân sách hằng năm được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được bố trí vào dự toán ngân sách hằng năm của ngành và địa phương được giao chủ trì nhiệm vụ các chương trình đầu tư phát triển, chương trình và đề án khác của các ngành ở tỉnh và địa phương;

3. Các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, của tỉnh, để hỗ trợ cho vay, bảo lãnh vốn vay đối với hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên được thực hiện theo quy định, điều lệ hoạt động của các tổ chức tín dụng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, Ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Theo nhiệm vụ được phân công của Kế hoạch, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch hoặc lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của ngành để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và của đơn vị; định kỳ hằng năm (ngày 06 tháng 12) gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ.

3. Sở Tài chính: Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Cục thuế tỉnh chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, và các đơn vị liên vị liên quan:

- Nghiên cứu, đề xuất các đề tài, ý tưởng ứng dụng Công nghệ thông tin theo từng ngành, lĩnh vực; Đề xuất các ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng chế công nghệ của các nước phát triển chuyển giao cho các doanh nghiệp nhằm tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào An Giang trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- UBND tỉnh: CT và các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang;
- P.KTN, P.HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN CHUYỂN GIAO, LÀM CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
 (Kèm theo Kế hoạch … /KH-UBND ngày …./6/2019 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Các công nghệ trong nước chưa làm chủ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao ban hành kèm theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

2. Các công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam chưa làm chủ được thuộc chương trình, đề án trọng điểm quốc gia (sản phẩm quốc gia, cơ khí trọng điểm, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu,...) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Một số định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh An Giang:

a) Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử:

- Các công nghệ cao, công nghệ nguồn phục vụ phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển mạng 5G trở lên, phát triển các phần mềm, đặc biệt là phần mềm nhúng trong các thiết bị phần cứng, điện tử, viễn thông.

- Công nghệ in 3D.

b) Lĩnh vực cơ khí chế tạo:

- Công nghệ phục vụ lắp ráp và chế tạo xe cá nhân kích thước nhỏ, xe tải nặng, xe tải nông dụng và một số chủng loại xe máy (máy nông nghiệp - ưu tiên).

- Công nghệ sản xuất thiết bị bay phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

- Công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị chế biến nông lâm thủy sản - Ưu tiên thiết bị công nghiệp; thiết bị điện; thiết bị y tế.

c) Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao:

- Công nghệ chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản: công nghệ sử dụng ưu thế lai, công nghệ đột biến thực nghiệm và công nghệ sinh học; Công nghệ sinh sản, đặc biệt là công nghệ tế bào động vật trong đông lạnh tinh, phôi và cấy chuyển hợp tử, phân biệt giới tính, thụ tinh ống nghiệm, tập trung vào bò sữa, bò thịt; Áp dụng phương pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học trong chọn tạo và nhân nhanh các giống vật nuôi mới, giống loài thủy sản sạch bệnh.

- Công nghệ nuôi thủy sản trong nhà lưới.

- Công nghệ CAS trong bảo quản nông sản và thủy sản.

- Công nghệ sản xuất giống mới bằng phương pháp đa bội thể.

- Công nghệ sấy bằng năng lượng mặt trời cho nông thủy sản.

- Công nghệ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: công nghệ tổng hợp và tự động hóa quá trình trồng trọt và thu hoạch các loại cây trồng trong nhà lưới, nhà kính (giá thể, công nghệ thủy canh, tưới nước tiết kiệm, điều tiết tự động dinh dưỡng, ánh sáng, chăm sóc, thu hoạch); Công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); Công nghệ sản xuất cây trồng an toàn theo VietGAP; Công nghệ tổng hợp và tự động hóa quá trình chăn nuôi quy mô công nghiệp (có sử dụng hệ thống chuồng kín, hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, hệ thống phân phối và định lượng thức ăn tại chuồng); Các công nghệ, mô hình nuôi thủy sản tập trung tiên tiến theo tiêu chuẩn mới (GAP, BMP, CoC) một số loài thủy sản chủ lực; Công nghệ sản xuất thức ăn, thuốc thú y thủy sản, các loại vacxin phòng trị bệnh thủy sản; Các chế phẩm sinh học xử lý môi trường.

- Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ trấu.

d) Lĩnh vực bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản:

- Công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản; công nghệ màng bao gói khí quyển kiểm soát; công nghệ bảo quản lạnh nhanh kết hợp với chất hấp thụ etylen để bảo quản rau, hoa, quả tươi; công nghệ tạo màng trong bảo quản rau, quả, thịt, trứng; công nghệ lên men, công nghệ chế biến sâu, công nghệ sinh học và vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học và các chất màu, chất phụ gia thiên nhiên trong bảo quản và chế biến nông sản; công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa trong chế biến gỗ,…; công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm bảo quản, chế phẩm chống mối, mọt thế hệ mới; công nghệ sản xuất các màng phủ thân thiện với môi trường; công nghệ sinh học sản xuất các chất phụ gia trong chế biến thủy sản, công nghệ chế biến chuyên sâu các sản phẩm thủy sản có giá trị; ứng dụng dây chuyền thiết bị đồng bộ bảo quản, chế biến quy mô nhỏ và vừa phù hợp với quy mô vùng nguyên liệu, từng bước tăng dần tỷ trọng thiết bị sản xuất trong nước, trong dây chuyền sản xuất.

- Công nghệ sơn phủ giảm nhiệt (tối thiểu giảm 4°C) áp dụng cho kho lạnh.

- Dây chuyền phân loại quang học và cơ học cho hoa, rau củ, quả;

- Công nghệ GPS theo dõi sản phẩm giữ độ tươi.

đ) Lĩnh vực công nghệ xây dựng, giao thông, hạ tầng:

- Phát triển các loại vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái chế và vật liệu có sử dụng công nghệ nano; Công nghệ phòng ngừa sạt lở, nhà ở thân thiện với lũ.

- Công nghệ giao dịch thương mại, vận chuyển hàng hóa; Công nghệ phục vụ du lịch.

- Công nghệ phục vụ dịch vụ vận tải và hỗ trợ phát triển công nghệ vận tải.

- Nâng cao công nghệ giám sát đào tạo, tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng.

e) Lĩnh vực dược phẩm, chẩn đoán và điều trị bệnh:

- Chẩn đoán và điều trị: Kỹ thuật mới về chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán hóa sinh, lý sinh, miễn dịch, di truyền, sinh học phân tử, công nghệ gen; kỹ thuật chẩn đoán, điều trị từ xa; các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến về tim mạch, nội soi, chỉnh hình, ghép tạng, điều trị ung bướu.

- Dược phẩm: Công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế trong nước, ưu tiên các dạng bào chế công nghệ cao; công nghệ trồng, chế biến dược liệu, sản xuất nguyên liệu hóa dược.

g) Lĩnh vực công nghệ môi trường, chống biến đổi khí hậu:

- Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, công nghệ tái chế, tái sử dụng rác thải đô thị, công nghệ xử lý rác thải công nghiệp, công nghệ tái tạo năng lượng.

- Các công nghệ trong lĩnh vực xử lý môi trường nước, không khí, đất…

- Khuyến khích các công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

h) Lĩnh vực an ninh, quốc phòng:

Các công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh và công nghệ lưỡng dụng đồng thời cho quốc phòng, an ninh và dân dụng theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 347/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu347/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 347/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 347/KH-UBND 2019 về chuyển giao làm chủ và phát triển công nghệ tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 347/KH-UBND 2019 về chuyển giao làm chủ và phát triển công nghệ tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu347/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýTrần Anh Thư
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 347/KH-UBND 2019 về chuyển giao làm chủ và phát triển công nghệ tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 347/KH-UBND 2019 về chuyển giao làm chủ và phát triển công nghệ tỉnh An Giang

           • 21/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực