Văn bản khác 355/KH-UBND

Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2018 về đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 355/KH-UBND 2018 kinh phí mua bảo hiểm y tế và thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS VÀ HỖ TRỢ PHẦN CÙNG CHI TRẢ THUỐC KHÁNG HIV (ARV) CHO BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS CÓ THẺ BHYT GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV, Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế, Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18/4/2018 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT , Ủy ban nhân nhân dân tnh xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu cơ bản của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo 100% người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh được hỗ trợ đủ kinh phí mua thẻ BHYT giai đoạn 2019 - 2020;

- Đảm bảo 100% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn tnh được hỗ trợ một phần kinh phí (không quá 50% chi phí cá nhân phải trả) phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) giai đoạn 2019 - 2020.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi đối tượng

1.1. Người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ BHYT là người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bị nhiễm HIV/AIDS và có tên trong danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của Khoa phòng, chống HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (trừ người thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 12, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT).

1.2. Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT được hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) là những đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 95% và 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT.

2. Dự kiến số người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ BHYT

Tổng số người nhiễm HIV/AIDS cần được hỗ trợ mua thẻ BHYT trong giai đoạn 2019 - 2020 (dựa trên kết quả khảo sát quý II năm 2018) như sau:

Bảng 1: Nhu cầu hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS

Năm

Dự kiến số người nhiễm HIV

Số người nhiễm HIV cần hỗ trợ đóng BHYT

Số người nhiễm HIV không cần hỗ trđóng BHYT (*)

Người tham gia bảo hiểm y tế

Phạm nhân tại trại giam, trại tạm giam (**)

2019

450

367

48

35

2020

540

445

55

40

* Số người nhiễm HIV không cần hỗ trợ đóng BHYT là những người thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 1, 2, 3, Điều 12, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và phạm nhân tại trại tạm giam, trại giam.

** Phạm nhân tại trại tạm giam, trại giam bị nhiễm HIV/AIDS được Cục Phòng, chống HIV/AIDS cấp thuốc ARV theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 22/01/2015 về việc hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

3. Dự kiến số người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT được hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV

Bảng 2: Sngười nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT được hỗ trợ đồng chi trả kinh phí điều trị ARV giai đoạn 2019 - 2020

Năm

Số người nhiễm HIV đng chi trả 5%

Số người nhiễm HIV đồng chi trả 20%

2019

48

367

2020

55

445

4. Dự kiến kinh phí mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2020

4.1. Dự kiến kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS

Căn cứ vào mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT, dự kiến kinh phí hỗ trợ đóng BHYT hàng năm cho người nhiễm HIV cụ thể như sau:

- Tất cả các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch này: Năm 2019 - 2020 được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT. (4,5%* 1.390.000 đồng* 12 tháng = 750.060 đồng/01 thẻ BHYT).

Bảng 3: Dự kiến kinh phí cần hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn từ 2019 - 2020

Năm

Slượng

Mc hỗ tr

Thành tiền (VNĐ)

Năm 2019

367

750.060

275.272.020

Năm 2020

445

750.060

333.776.700

Tổng

812

 

609.048.720

4.2. Dự kiến kinh phí đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT

- Hỗ trợ 50% chi phí cùng chi trả thuốc ARV cho các đối tượng nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có thẻ bảo hiểm y tế và có mức cùng chi trả 5%, 20% tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

- Chi phí cho một bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) theo phác đồ bậc 1 là 2.600.000 đồng/năm, nên mức hỗ trợ đồng chi trả BHYT được tính như sau:

+ Đối với nhóm BHYT chi trả 95%, phần đồng chi trả cho 01 bệnh nhân là (2,5%*2.600.000 đồng = 65.000 đồng/bệnh nhân/năm).

+ Đối với nhóm BHYT chi trả 80%, phn đồng chi trả cho 01 bệnh nhân là (10%*2.600.000 đồng/năm = 260.000 đồng/bệnh nhân/năm).

- Chi phí cho một bệnh nhân HIV/AIDS điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) theo phác đồ bậc 2 là 16.500.000 đồng/năm, nên mức hỗ trợ đồng chi trả BHYT được tính như sau:

+ Đối với nhóm BHYT chi trả 95%, phần đồng chi trả cho 01 bệnh nhân là (2,5%* 16.500.000 đồng = 412.500 đồng/bệnh nhân/năm).

+ Đối với nhóm BHYT chi trả 80%, phần đồng chi trả cho 01 bệnh nhân là (10%*16.500.000 đồng/năm = 1.650.000 đồng/bệnh nhân/năm).

Bảng 4: Dự kiến kinh phí đồng chi trả thuốc ARV của người nhiễm HIV có thẻ BHYT

Năm

Dự kiến kinh phí h trnhóm đồng chi tr 2,5%

Dự kiến kinh phí htrợ nhóm đồng chi trả 10%

Dự kiến tổng kinh phí năm

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Slượng

Đơn giá

Thành tiền

 

I. Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT đang điều trị ARV bậc 1

2019

45

65.000

2.925.000

347

260.000

90.220.000

93.145.000

2020

50

65.000

3.250.000

417

260.000

108.420.000

111.670.000

II. Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT đang điều trị ARV bậc 2

2019

3

412.500

1.237.500

20

1.650.000

33.000.000

34.237.500

2020

5

412.500

2.062.500

28

1.650.000

46.200.000

48.262.500

5. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT

Bảng 5: Dự kiến tổng kinh phí

Năm

Htrợ mua thẻ

Đồng chi trả ARV bậc 1

Đồng chi trả ARV bậc 2

Tổng

2019

275.272.020

93.145.000

34.237.500

402.654.520

2020

333.776.700

111.670.000

48.262.500

493.709.200

Tổng

609.048.720

204.815.000

82.500.000

896.363.720

- Năm 2019: 402.654.520đ (Bốn trăm linh hai triệu, sáu trăm năm mươi bốn nghìn, năm trăm hai mươi đồng).

- Năm 2020: 493.709.200đ (Bốn trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm linh chín nghìn, hai trăm đồng).

6. Kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách tnh và nguồn huy động hợp khác khác (nếu có);

- Tnăm 2021 trở đi, căn cứ số người nhiễm HIV/AIDS cập nhật, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập danh sách người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ BHYT và hỗ trợ đng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT để dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thm quyền phê duyệt.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về lãnh đạo, quản lý và vận động chính sách

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Chỉ đạo, đôn đốc ngành y tế địa phương tăng cường công tác giám sát, quản lý người nhiễm HIV, đảm bảo đến năm 2020 trên 95% người nhiễm HIV/AIDS sinh sống trên địa bàn tham gia điều trị HIV, 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT, được sử dụng đầy đủ các dịch vụ khám, điều trị HIV/AIDS.

2. Nhóm giải pháp hoạt động truyền thông

- Đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của việc điều trị sm bằng thuốc ARV; lợi ích của BHYT trong việc khám, điều trị HIV/AIDS;

- Tập huấn cho các cán bộ, nhân viên y tế về kỹ năng tư vấn, truyền thông cho người nhiễm HIV tham gia điều trị;

- Tăng cường tư vấn, truyền thông tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS để người nhiễm HIV chưa có thẻ BHYT chủ động và tự nguyện tham gia BHYT.

3. Nhóm giải pháp về hoạt động chuyên môn

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện tốt các nội dung:

- Duy trì cơ sở điều trị HIV/AIDS, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS, tăng cường hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh BHYT;

- Đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ Quỹ BHYT đối với bệnh nhân có thẻ BHYT;

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh;

- Căn cứ nguồn kinh phí được cấp, hàng năm tiến hành mua thẻ BHYT cấp cho người nhiễm HIV/AIDS, thực hiện hỗ trợ phần đồng chi trả thuốc kháng ARV từ năm 2019.

4. Giải pháp về sử dụng các nguồn lực và hợp tác quốc tế

Huy động các nguồn đóng góp từ xã hội để hỗ trợ người, nhiễm HIV/AIDS. Tăng cường kêu gọi sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế, các đơn vị trong và ngoài tỉnh hỗ trợ về tài chính và chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh; đặc biệt là việc hỗ trợ hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tổ chức tiếp nhận, khám và điều trcho người nhiễm HIV/AIDS theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách hỗ trợ để các đối tượng thụ hưởng tích cực tham gia.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hàng năm tng hp danh sách sngười nhiễm HIV trên toàn tỉnh chưa có thẻ BHYT để dự toán kinh phí để mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS, dự toán kinh phí đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT. Căn cứ kinh phí được cấp theo Kế hoạch, Sở Y tế phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để cấp cho Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện theo số lượng Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện điều tra, tổng hợp hàng năm.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế (Trung tâm Y tế dự phòng) các huyện, thành phố, thị xã: Hàng năm điều tra, lập danh sách số người nhiễm HIV tại địa phương chưa có thẻ BHYT; lập danh sách tăng, giảm người nhiễm HIV hàng quý và chuyn đầy đủ kinh phí mua thẻ cho cơ quan BHXH huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Sở Y tế về kết quả khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh kết quả khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng nhiễm HIV/AIDS. Hàng năm, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, phân bổ nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT, kinh phí hỗ trợ đồng chi trả thuốc ARV đảm bảo sử dụng có hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn lực, bố trí kinh phí đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch.

4. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho người bệnh HIV/AIDS theo các quy định hiện hành; tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV/AIDS mua thẻ BHYT, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn đtuyên truyền sâu rộng phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia BHYT; truyền thông về li ích của việc điều trị sớm bằng thuốc ARV; lợi ích của BHYT trong việc khám, điều trị HIV/AIDS.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu đề xuất triển khai các hoạt động hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, qua đó tạo điều kiện tạo thu nhập và tự mua thẻ BHYT;

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận được với chính sách xã hội dành cho người dễ bị tổn thương.

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc thù của ngành, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế; truyền thông về lợi ích của việc điều trị sớm bằng thuốc ARV; li ích của BHYT trong việc khám, điều trị HIV/AIDS. Phối hợp chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống HIV/AIDS; đy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế; truyền thông về lợi ích của việc điều trị sớm bằng thuốc ARV, lợi ích của BHYT trong việc khám, điều trị HIV/AIDS.

9. UBND các huyện, thành ph, thị xã

Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn quản lý. Chủ động đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động phòng chống HIV/AIDS về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt mục tiêu đề ra; trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Y tế tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
- TT: Tỉnh
y, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Phòng, chống H
IV/AIDS;
- Ch
ánh VP, PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 355/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu355/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2018
Ngày hiệu lực02/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 355/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 355/KH-UBND 2018 kinh phí mua bảo hiểm y tế và thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 355/KH-UBND 2018 kinh phí mua bảo hiểm y tế và thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu355/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành02/11/2018
        Ngày hiệu lực02/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 355/KH-UBND 2018 kinh phí mua bảo hiểm y tế và thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 355/KH-UBND 2018 kinh phí mua bảo hiểm y tế và thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS Hà Tĩnh

           • 02/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực