Văn bản khác 3719/KH-UBND

Kế hoạch 3719/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3719/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 về ban hành Chương trình hành động “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” của UBND thành phố Đà Nẵng, đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xác định trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, được giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước (không thuộc danh mục văn bản bí mật nhà nước theo quy định), bảo đảm việc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Xây dựng hệ thống tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cơ quan, đơn vị thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các doanh nghiệp.

5. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và thói quen tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

- Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

- Xây dựng, duy trì việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng miễn phí các thông tin cập nhật trong cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở rà soát, hệ thống hóa văn bản, các sở, ban, ngành có trách nhiệm đăng trên trang thông tin điện tử của mình các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị đã hết hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của ngành có hiệu lực pháp luật mà chưa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành đó thì doanh nghiệp có quyền đề nghị sở, ban, ngành cập nhật và đăng tải văn bản đó.

2. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết cho cán bộ pháp chế sở, ngành và doanh nghiệp

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế sở, ngành để tham mưu tốt hơn cho thủ trưởng cơ quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

3. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phân công bộ phận thường trực tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật

Thông qua hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức, thông qua hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề... cơ quan, tổ chức tiếp thu ý kiến, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND thành phố hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc sửa đổi bổ sung, hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành phố trong việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch này.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp đúng quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND thành phố tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận thông tin và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

c) Các sở, ban, ngành

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan tổ chức liên quan triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch này.

- Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi quản lý thành lập Phòng Pháp chế doanh nghiệp hoặc bố trí cán bộ làm công tác pháp chế để làm đầu mối, giúp người quản lý doanh nghiệp các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2014 của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2014.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và các nguồn kinh phí khác của cơ quan, tổ chức (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT.HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBNDTP;
- Các sở, ban, ngành;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3719/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3719/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3719/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3719/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3719/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3719/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3719/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3719/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 Đà Nẵng

           • 06/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực