Văn bản khác 3825/KH-BHXH

Kế hoạch 3825/KH-BHXH năm 2015 triển khai Công văn 3170/BHXH-BT về lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3825/KH-BHXH lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3825/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG VĂN SỐ 3170/BHXH-BT NGÀY 24/8/2015 CỦA BHXH VIỆT NAM VỀ LẬP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức, trin khai Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thống kê đầy đ, chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú kể cả thành viên đang tham gia, đã tham gia nay không tham gia và chưa tham gia BHYT, trừ người khai báo tạm vắng nhưng chưa được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác, làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia BHYT theo quy định và vận động Hộ gia đình tham gia BHYT theo tinh thần Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

2. Yêu cầu

2.1. Phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và tuyên truyền nội dung Luật BHYT tới từng hộ gia đình.

2.2. Tổ chức tập huấn, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH, cán bộ UBND xã, Trưng thôn và nhân viên Bưu điện..., vnội dung, phương pháp lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT cho nhân viên Đại lý thu.

2.4. Bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm ca các cấp trong việc triển khai nội dung lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo quy định Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành văn bản gửi UBND tỉnh, thành phvề triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

2. Thành lập Ban chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại BHXH Việt Nam, cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Tổ chức tập huấn việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại các cấp: BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn cho BHXH tỉnh, trên cơ sở đó BHXH tỉnh tổ chức tập huấn cho BHXH huyện, UBND xã và Đại lý thu.

4. Xây dựng phần mềm kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; tổ chức cập nhật, vận hành dữ liệu về phần mềm tránh trùng người tham gia BHYT trên toàn quốc.

5. Xây dựng kinh phí thực hiện việc tuyên truyền, mẫu biểu, tập huấn phần mm nhập cơ sở dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đy đủ.

6. Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình.

7. Đôn đốc, kiểm tra việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

1.1. BHXH Việt Nam

a) Ban Thu

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định thành lập Ban chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) tại BHXH Việt Nam, thành phần gồm: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Trưởng ban chỉ đạo là các Phó Tng Giám đc BHXH Việt Nam và Tng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị Thu, Sthẻ, Thực hiện chính sách BHYT, TCKT, Văn phòng và mời Lãnh đạo Vụ BHYT - Bộ Y tế là ủy viên và phân công trách nhiệm cho các thành viên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra theo từng lĩnh vực và BHXH tỉnh trong việc tchức, thực hiện.

- Xây dựng công văn gửi UBND tỉnh, thành phố về triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Chủ trì phối hợp với các Ban: Thực hiện chính sách BHYT; Sổ, thẻ; Tài chính - kế toán; Trung tâm công nghệ thông tin xây dựng tài liệu tập hun và phối hợp các đơn vị liên quan tchức tập huấn đảm bảo tiến độ, thời gian,

- Phối hợp với Ban Tài chính - kế toán xây dựng, phân bổ kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn và các nội dung chi liên quan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT.

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin

- Xây dựng chuyển giao phần mềm cho BHXH tỉnh, huyện, UBND xã thực hiện.

- Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, liên thông trên toàn quốc theo quy định không đtrùng người tham gia BHYT.

- Xây dựng kinh phí; thực hiện thanh, quyết toán theo quy đnh.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện để hoàn thiện thông tin về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

c) Ban Tài chính - Kế toán

- Xây dựng, bổ sung kinh phí đầy đủ, kịp thời cho việc thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Hướng dẫn cụ thể mức chi 1.500 đồng cho việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại cp xã theo hướng dành chủ yếu mức phí chi cho người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin.

- Chủ trì, phối hợp vi Ban Thu xây dựng, phân bổ kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn; kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn đến BHXH các cấp, UBND xã, Trưởng thôn, Ngành Bưu điện theo quy định và các nội dung chi liên quan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT.

d) Các đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hp, tổ chức trin khai thực hiện theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

1.2. BHXH tỉnh

a) Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện theo nội dung Công văn số 5510/BYT-BH ngày 3/8/2015 của Bộ Y tế:

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo; Phó trưởng ban là Lãnh đạo BHXH tỉnh; Lãnh đạo các s, ngành: Sở y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh... là ủy viên.

- Kế hoạch triển khai để chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND cp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã để tổ chức thực hiện.

b) Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình.

c) Phối hợp, hướng dẫn Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

d) Tổ chức tập hun cho BHXH huyện, UBND xã, Trưng thôn, nhân viên Bưu điện trên địa bàn.

đ) Phân công, giao nhiệm vụ cho từng lãnh đạo, cán bộ BHXH tỉnh trực tiếp theo dõi 01 huyện và các xã trên địa bàn huyện đđảm bảo việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đúng tiến độ và chất lượng.

e) Đảm bảo tiến độ đến 31/12/2015 hoàn thành cơ sở dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

g) Chỉ đạo tổ chức in n và cung cấp biểu mẫu đến từng hộ gia đình. Chuẩn bị đy đủ các điu kiện đthực hiện việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo thời gian và chất lượng.

h) Tăng cường, bồi dưỡng, đào tạo cho Đại lý thu đảm bảo mỗi thôn có 01 nhân viên đi vận động hộ gia đình tham gia BHYT.

i) Tiếp nhận kinh phí lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và thanh quyết toán theo đúng quy định.

k) Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung và liên thông với BHXH Việt Nam theo quy định.

1.3. BHXH huyện

a) Chủ động tham mưu cho UBND huyện một số nội dung

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND huyện là Trưởng Ban chỉ đạo; Phó trưởng ban là Lãnh đạo BHXH huyện; Lãnh đạo các phòng: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện huyện... là ủy viên.

- Kế hoạch triển khai chỉ đạo các phòng liên quan và Chủ tịch UBND cấp xã, Trưng thôn/xóm/khu phố/ấp/bản (sau đây gọi chung Trưởng thôn) tổ chức thực hiện.

b) Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình.

c) Phối hợp, hướng dẫn Bưu điện huyện trong việc tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

d) Phân công, giao nhiệm vụ cho 01 cán bộ phụ trách 01 - 05 xã (tùy theo địa bàn) và phi hợp trực tiếp với UBND xã để đảm bảo việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đúng tiến độ và chất lượng.

đ) Đôn đốc, kim tra việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và đảm bảo thời gian và chất lượng quy định.

e) Hướng dẫn sử dụng và cung cấp phần mềm quản lý lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

g) Cấp kịp thời biểu mẫu, kinh phí hỗ trợ lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình cho UBND xã và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

1.4. UBND xã

a) Thành lập Ban chỉ đạo kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại UBND xã (sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo), thành phần gồm: Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch xã là Trưởng Ban chỉ đạo; cán bộ Văn hóa - Xã hội là thường trực; cán bộ Y tế, Tư pháp - Hộ tịch, Công an xã, đại diện bưu điện... và các Trưởng thôn là ủy viên.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó mỗi thôn/xóm/khu phố/ấp/bản thành lập một tổ do Trưởng thôn làm Tổ trưởng, tùy theo đặc điểm của từng thôn, Tổ trưng có thể lựa chọn từ 02 đến 03 thành viên để thu thập thông tin, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

c) Phổ biến mục đích, yêu cầu của việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình biết để thực hiện;

d) Phối hợp với Bưu điện tổ chức việc thu thập thông tin và chuyển hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

đ) Tiếp nhận, sử dụng kinh phí hỗ trợ lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

1.5. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

a) Cử cán bộ tham gia Ban chđạo của BHXH Việt Nam; chỉ đạo Bưu điện các cp cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và đảm bảo mi xã có ít nhất 02 cán bộ ngành Bưu điện phối hợp với các Trưởng thôn để thu thập thông tin.

b) Chỉ đạo Bưu điện các cấp phối hp với UBND xã và cơ quan BHXH các cp thực hiện kim tra, đôn đc việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo quy định.

c) Phối hợp với cơ quan BHXH hoàn thiện thông tin về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

d) Nhận hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT từ UBND xã chuyển BHXH huyện.

đ) Tổ chức vận động thu BHYT hộ gia đình theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

2.1 Kinh phí triển khai việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT của UBND xã thực hiện theo hướng dẫn Công văn 3529/BHXH-TCKT ngày 16/9/2015 của Bảo him xã hội Việt Nam và việc chi hỗ trợ cho UBND xã lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

2.2. Kinh phí mẫu biểu, đào tạo, tập huấn đến UBND xã, Đại lý thu do BHXH Việt Nam đảm bảo theo quy định.

3. Tiến độ thực hiện

3.1. Tập trung triển khai việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại 03 huyện của tỉnh Vĩnh Phúc, hoàn thành trước ngày 31/10/2015 để rút kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh tiếp theo.

3.2. Việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và nhập dữ liệu, hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

3.3. Kể từ ngày 01/10/2015 trở đi, định kỳ 15 ngày BHXH tỉnh báo cáo tiến độ và kết quả việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT về BHXH Việt Nam (Ban Thu).

u cu các đơn vị căn cứ Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng giám đc;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- TCT Bưu điện Việt Nam;
- BHXH tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, BT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3825/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3825/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3825/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 3825/KH-BHXH lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3825/KH-BHXH lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3825/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3825/KH-BHXH lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3825/KH-BHXH lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2015

           • 06/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực