Văn bản khác 39/KH-UBND

Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 39/KH-UBND 2015 giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 92/NQ-CP NGÀY 08/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo chiều sâu, từng bước hoàn thiện các dịch vụ, tiến đến khẳng định thương hiệu du lịch Cà Mau trong cả nước và khu vực.

- Tằng cường công tác thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện môi trường văn hóa du lịch.

Phấn đấu đưa du lịch thực sự là một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch đồng bộ; tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện; tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia, tận dụng các lợi thế có sẵn để thúc đẩy phát triển du lịch. Phấn đấu, tỉnh Cà Mau trở thành một trong những địa chỉ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với vui chơi và giải trí đặc thù của khu vực và cả nước.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được xây dựng phù hợp yêu cầu thực tiễn tại địa phương và đảm bảo tính khả thi.

- Xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp du lịch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi huy động toàn xã hội tham gia phát triển du lịch, đưa du lịch Cà Mau phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch

- Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành du lịch trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

- Tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn du khách và vệ sinh môi trường đến cộng đồng dân cư và các cơ sở kinh doanh du lịch tại địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng dân cư; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, thân thiện với khách du lịch và tôn trọng pháp luật.

2. Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch

- Hàng năm, ưu tiên đầu tư để phát triển du lịch thông qua các chương trình, đề án, chính sách ưu đãi.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư, đảm bảo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, tạo động lực cho ngành du lịch phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

- Chủ động bố trí ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm du lịch địa phương; nâng cấp, đầu tư các điểm do Nhà nước quản lý và các hạng mục công trình công ích, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu.

- Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, trong đó chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp; nghiên cứu lựa chọn sự kiện đặc thù tổ chức thường niên nhằm quảng bá du lịch Cà Mau, đồng thời xây dựng thương hiệu cho du lịch Cà Mau.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du lịch

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về cải thiện môi trường văn hóa du lịch.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ du lịch được bán đúng giá niêm yết, đúng chất lượng cam kết với khách du lịch.

- Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm trong việc mạo nhận chất lượng, quảng cáo không đúng chất lượng, nhất là các cơ sở lưu trú, vận chuyển khách du lịch. Thực hiện tốt việc công nhận các khu, điểm du lịch; công nhận các dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Giải quyết triệt để việc kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin; không để xảy ra tình trạng “cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách, đảm bảo an toàn văn minh đô thị tại các trung tâm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, đội ngũ lao động trong ngành du lịch.

- Tổ chức tốt việc cung cấp thông tin hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch tại các bến tàu, bến xe, nhà ga sân bay, trên các phương tiện tham gia vận chuyển khách đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách tham quan du lịch đến địa phương.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; đến cuối năm 2015, tất cả các khu du lịch, điểm du lịch đều có nhà vệ sinh đạt chuẩn,

4. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án du lịch; tăng cường hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch với nhiều hình thức.

- Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức quảng bá, xây dựng thương hiệu; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lao động phục vụ ngành du lịch nhằm phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng nhân lực của ngành.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng các sản phẩm du lịch, chương trình tham quan hiện có; nghiên cứu xây dựng các chương trình tham quan mới trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm du lịch phục vụ và thu hút khách du lịch.

- Rà soát các quy định của pháp luật xây dựng cơ chế giao đất, cho thuê đất rừng, môi trường rừng khai thác du lịch.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tiếp thu, giải thích, xử lý kịp thời vướng mắc trong các hoạt động du lịch.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch

- Cùng với việc đôn đốc và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch, phải kịp thời thu hồi những dự án triển khai không đúng theo tiến độ cam kết và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Quản lý chặt chẽ việc đầu tư phát triển du lịch đảm bảo đúng quy hoạch đã phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động du lịch; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; nghiên cứu giải pháp tổ chức lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của khách du lịch nước ngoài để bảo đảm an ninh y tế, phòng chống dịch bệnh tại các điểm tham quan du lịch; phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện hoạt động phạm tội hoặc xâm phạm an ninh quốc gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các tổ chức và doanh nghiệp có liên quan chủ động tổ chức triển khai kế hoạch. Tham mưu giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tổng hợp, đánh giá sơ kết thời kỳ thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 12 hàng năm.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ để Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Căn cứ kế hoạch hành động và nhiệm vụ được giao quản lý để xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến về phát triển du lịch.

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch hành động, nếu cần thiết điều chỉnh, bổ sung, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện/TP;
- Cổng TTĐT; TTCB-TH;
- VXT;
- Lưu: VT, Mi17.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÀ MAU TRONG THỜI KỲ MỚI VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 39/KH-UBND ngày 08/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN V PHI HP

THỜI GIAN

1

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện, tăng cường các tin, bài tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành du lịch trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo; tuyên truyền các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn cho du khách và vệ sinh môi trường; về chủ trương phát triển du lịch của tỉnh.

Các cơ quan báo, đài của địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử thân thiện với khách du lịch”.

UBND các huyện, thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan

Năm 2016

3

Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa phát triển du lịch trên hệ thống cung cấp thông tin du lịch và các phương tiện truyền thông khác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

4

Tiếp tục triển khai có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh phù hợp với thời kỳ mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

5

Xây dựng chương trình phát triển du lịch Cà Mau giai đoạn 2016- 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan

Năm 2015

6

Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù thu hút khách du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Sở Công thương; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

7

Xây dựng đề án trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử đã xếp hạng, nhằm phát huy giá trị trong phát triển du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan

Năm 2016

8

Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền các ưu đãi thu hút đầu tư, đảm bảo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực khách sạn, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2015 - 2020

9

Tăng cường hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, tạo thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận khu du lịch, điểm du lịch theo hướng tập trung vào các khu du lịch trọng điểm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2016 -2020

10

Nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức sự kiện đặc thù thường niên nhằm quảng bá du lịch Cà Mau, thu hút du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, địa phương liên, quan

Giai đoạn 2015 - 2016

11

Nghiên cứu, khảo sát, củng cố và xây dựng các tuyến, điểm du lịch hiện có phù hợp xu thế phát triển; xây dựng đề án tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, trong đó chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2016

12

Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp mạng lưới giao thông đường thủy, đường bộ đấu nối với các điểm du lịch.

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

13

Chỉ đạo các bến xe, bến tàu, phương tiện tham gia vận hành khách phải bố trí đủ phương tiện, nhân lực, phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông, có thái độ phục vụ thân thiện đối với hành, khách đi xe, đi tàu. Phối hợp cơ quan chuyên ngành du lịch tổ chức thông tin hướng dẫn hỗ trợ khách du lịch khi có yêu cầu.

Sở Giao thông vận tải

Các bến xe, bến tàu, phương tiện tham gia vận chuyển hành khách

Giai đoạn 2015 - 2020

14

Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015-2020

15

Tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là vào mùa khách du lịch, vào các ngày tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

Sở Y tế

Sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015- 2020

16

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc thực hiện cam kết chất lượng dịch vụ với khách du lịch. Tránh việc mạo nhận chất lượng, quảng cáo không đúng chất lượng, đảm bảo các sản phẩm được bán đúng giá niêm yết, đúng chất lượng cam kết với khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 - 2020

17

Xây dựng chương trình, kế hoạch giải quyết triệt để việc kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, “cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách.

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015- 2020

18

Tổ chức tốt việc cung cấp thông tin hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch tại các bến tàu, bến xe, nhà ga sân bay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Giao thông vận tải; các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 - 2020

19

Rà soát chất lượng phục vụ của hệ thống xe, tàu vận chuyển khách trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, tàu cao tốc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách theo hướng an toàn, văn minh, lịch sự.

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

20

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, đội ngũ lao động trong ngành du lịch.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

21

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục Du lịch quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2015 - 2020

22

Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH ngày 30/9/2013 của Bộ Y Tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Sở Y tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

23

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, kiến thức đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy cho những người tham gia hoạt động vận chuyển khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2015 - 2020

24

Phối hợp tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến cơ quan, doanh nghiệp hoạt động ngành du lịch. Thông tin kịp thời về âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, đầu tư, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành du lịch đối với nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Giai đoạn 2015-2020

25

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch; khuyến khích việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong quản lý, phục vụ du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các trường đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch

Giai đoạn 2015 - 2020

26

Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng các sản phẩm du lịch, chương trình tham quan hiện có; nghiên cứu xây dựng các chương trình tham quan mới trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm du lịch phục vụ và thu hút khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các trường đào tạo du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, các chuyên gia du lịch

Giai đoạn 2015 -2020

27

Rà soát các quy định của pháp luật, xây dựng cơ chế giao đất, cho thuê đất rừng, môi trường rừng khai thác du lịch.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Vườn Quốc gia; các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 -2016

28

Xây dựng chương trình du lịch kết hợp mua sắm hàng Việt có khuyến mại, nhất là sản phẩm đặc trưng, đặc thù của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Công thương, các doanh nghiệp du lịch

Giai đoạn 2015 -2020

29

Thường xuyên tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tiếp thu, giải thích, xử lý kịp thời vướng mắc trong các hoạt động du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015-2020

30

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến huyện; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2015 - 2020

31

Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; nghiên cứu giải pháp tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Công an tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

32

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp quản lý hoạt động du lịch tại các điểm đến, bảo đảm vệ sinh, môi trường, chất lượng phục vụ trên cơ sở đánh giá, công nhận dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Giai đoạn 2015 -2020

33

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư phát triển du lịch đảm bảo đúng quy hoạch đã phê duyệt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 -2020

34

Kịp thời đề xuất cơ quan chức năng thu hồi những dự án triển khai không đúng tiến độ cam kết và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện của địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; các sở, ngành, địa phương liên quan

Giai đoạn 2015 - 2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu39/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 39/KH-UBND 2015 giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 39/KH-UBND 2015 giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu39/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 39/KH-UBND 2015 giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 39/KH-UBND 2015 giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Cà Mau

           • 08/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực