Văn bản khác 39/KH-UBQG

Kế hoạch 39/KH-UBQG công tác phòng, chống ma túy năm 2014 do Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 39/KH-UBQG công tác phòng chống ma túy năm 2014 Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS


UBQG PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MT, MD
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBQG

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2014

Năm 2013, Chính phủ, Ủy ban quốc gia đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma túy, vì vậy đã hạn chế gia tăng người nghiện ma túy, đấu tranh chống tội phạm đạt kết quả cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước. Năm 2014, bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản, còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình tội phạm nói chung và tình hình tệ nạn ma túy nói riêng còn diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài, hoạt động vận chuyển ma túy qua các tuyến biên giới đường bộ, đường hàng không tiếp tục gia tăng, triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ hoạt động phạm tội. Sự chống trả của tội phạm ma túy với các lực lượng chức năng tiếp tục quyết liệt. Nhiều loại ma túy tổng hợp mới sẽ thâm nhập vào Việt Nam. Số người nghiện trong nước chưa có xu hướng giảm; tình hình sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng và lan rộng ra nhiều địa phương. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra sẽ nghiêm trọng hơn nếu không thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2013 và dự báo tình hình ma túy trong thời gian tới, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để làm chuyển biến một bước cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế gia tăng người nghiện ma túy kiềm chế tình hình tội phạm về ma túy; nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm, bóc gỡ các đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả ma túy, nhất là ma túy tổng hợp xâm nhập vào Việt Nam; giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm; ngăn chặn sự gia tăng số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở.

3. Công tác phòng, chống ma túy cần được lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội phạm và các chương trình kinh tế, xã hội khác trên cùng một địa bàn nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Phấn đấu không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới; tăng số vụ, đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ hơn 5% so với năm 2013.

2. Phấn đấu giảm mức phức tạp về tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn có ma túy; giảm 3 - 5% số xã, phường, thị trấn có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy được tập trung chỉ đạo, đầu tư tạo chuyển biến.

3. Nâng tỷ lệ số vụ, số đối tượng phạm tội ma túy được phát hiện, thu giữ tại các tỉnh, thành phố có biên giới lên trên 30% tổng số vụ/đối tượng được phát hiện, điều tra trên toàn quốc.

4. Đạt 15% số người nghiện được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; 30-40% được cai tại cơ sở tập trung; 100% người nghiện có hồ sơ quản lý.

5. Phấn đấu 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chất ma túy bị phát hiện và triệt xóa.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác chỉ đạo

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống ma túy, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Các tỉnh, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong Chỉ thị và kết luận của Ban Bí thư sau Hội nghị sơ kết;

- Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác phòng, chống ma túy năm 2014 với các mục tiêu cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015; triển khai kế hoạch tổng điều tra cơ bản người nghiện, chú ý bố trí sử dụng kinh phí hợp lý, không dàn trải, ưu tiên cho công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở, giải quyết các tụ điểm phức tạp;

- Tiếp tục kiện toàn nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn, xác định các công tác trọng tâm và các trọng điểm để chỉ đạo, triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém trong công tác của cán bộ để xử lý; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo quản lý và Thường trực phòng, chống ma túy của các địa phương.

2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với phương châm hướng về cơ sở, giảm các hoạt động mang tính phô trương, hình thức, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm đối tượng nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, người lao động tự do... Chú trọng nội dung tuyên truyền về nguy cơ và tác hại của ma túy tổng hợp.

- Các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy hướng về cơ sở, tập trung cho đối tượng là học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; Bộ Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy qua các phương tiện thông tin truyền thông và các đội thông tin lưu động; tập huấn về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ phóng viên báo chí và tuyên truyền viên.

- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các đối tượng cụ thể (học sinh, sinh viên, công nhân,...), chú trọng các chương trình bằng tiếng dân tộc; chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy thông qua các hình thức văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống ma túy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ở các khu vực có tình hình phức tạp về tệ nạn ma túy; xây dựng nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với các cấp học đưa vào đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”.

- Bộ Công an và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sơ kết Kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy trong công nhân lao động năm 2005, trên cơ sở đó ban hành kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy cho giai đoạn tiếp theo.

- Bộ Công an và các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”; tổ chức sơ kết, đánh giá công tác xây dựng mô hình điểm không tệ nạn ma túy tại 12 xã, phường đang áp dụng để rút kinh nghiệm triển khai trên phạm vi cả nước; tiếp tục duy trì tốt hoạt động tại các mô hình điểm ở các xã, phường, khu dân cư về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy

- Các bộ: Công an, Quốc phòng và Tài chính chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp, tập trung lực lượng, phương tiện, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy; triệt xóa các đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy, tập trung vào tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam, các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Vinh, Điện Biên, các thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh...)

- Bộ Công an, Bộ Tài chính chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát và Hải quan trong kiểm soát ma túy và tiền chất tại sân bay cửa khẩu quốc tế lớn, trên tuyến biên giới.

- Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên toàn quốc; xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt xóa làm giảm cơ bản các điểm, tụ điểm phức tạp; tập trung làm chuyển biến cơ bản tình hình tại các điểm nóng, địa bàn đặc biệt phức tạp về ma túy.

- Các bộ: Công an, Công thương và Y tế chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện cả trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

- Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động tại các vũ trường, nhà nghỉ, quán bar... tránh tình trạng lợi dụng tổ chức sử dụng ma túy.

4. Công tác cai nghiện

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện”; chỉ đạo thực hiện thí điểm đối với mô hình trung tâm mở; hoàn thiện Nghị định hướng dẫn, thủ tục, quy trình đưa người vào cơ sở cai nghiện theo quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tín dụng đối với người nhiễm và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV/AIDS, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Bộ Y tế hoàn thiện văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp, phác đồ điều trị người nghiện ma túy tổng hợp và tổ chức điều trị thí điểm người nghiện ma túy tổng hợp; chỉ đạo mở rộng các mô hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (methadone); quản lý chặt chẽ việc sản xuất, sử dụng thuốc methadone tránh bị lạm dụng.

- Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức tổng rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên toàn quốc; hoàn thiện việc sửa đổi Quyết định 127/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về công tác phòng, chống ma túy và Kế hoạch hợp nhất Luật Phòng, chống ma túy 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 2008.

5. Công tác hợp tác quốc tế

- Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức đánh giá 15 năm Việt Nam tham gia 3 Công ước Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy, tiền chất và các chất hướng thần; Hội nghị song phương lần thứ 4 giữa Việt Nam - Trung Quốc; Hội nghị song phương lần thứ 11 giữa Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống ma túy; tổ chức đón các đoàn lãnh đạo cấp cao Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy của Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc sang thăm và làm việc; phối hợp với Cơ quan ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC) xây dựng và triển khai thực hiện các tiểu chương trình thuộc Chương trình hợp tác quốc gia về phòng, chống ma túy và tội phạm giữa UNODC và Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới thực hiện có hiệu quả các chương trình, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về phòng, chống ma túy; tập trung vào việc hợp tác đấu tranh chống mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới và tuyên truyền phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ mục tiêu, yêu cầu và nội dung nhiệm vụ nêu trong kế hoạch, đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện chế độ báo cáo kết quả theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBQG (để p/h chỉ đạo);
- Các bộ, ngành, đoàn thể thành viên UBQG (để t/hiện);
- Tòa án NDTC, Viện KS NDTC (để p/h thực hiện);
- Ban Chỉ đạo PC AIDS, MT, MD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Tổng cục VI, V11 (để thực hiện);
- Lưu: VT, C41 (C56).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đại tướng Trần Đại Quang
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/KH-UBQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu39/KH-UBQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/KH-UBQG

Lược đồ Kế hoạch 39/KH-UBQG công tác phòng chống ma túy năm 2014 Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 39/KH-UBQG công tác phòng chống ma túy năm 2014 Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu39/KH-UBQG
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Trần Đại Quang
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 39/KH-UBQG công tác phòng chống ma túy năm 2014 Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 39/KH-UBQG công tác phòng chống ma túy năm 2014 Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực