Văn bản khác 395/KH-UBND

Kế hoạch 395/KH-UBND về phòng, chống ma túy năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 395/KH-UBND 2018 công tác phòng chống ma túy Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/KH-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2018

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ); UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mvề ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và quần chúng trên địa bàn tỉnh tham gia công tác phòng, chống ma túy; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến ti đy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến ti giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy; tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, giải quyết và triệt phá các tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần kiềm chế, giảm thấp nhất tội phạm và tệ nạn ma túy; chủ động phòng ngừa không để trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác phòng, chống ma túy cn được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên cùng một địa bàn nhằm phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, phường, thị trấn và các trường học.

2. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra và xử lý tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật, không đxảy ra oan, sai.

3. Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện người nghiện và giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước. Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone cho người nghiện trên địa bàn.

5. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để xảy ra việc sản xuất trái phép ma túy. Phấn đấu không để trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy; 100% diện tích trồng cây có chất ma túy bị phát hiện được triệt xóa.

6. Tiếp tục thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, duy trì, giữ 04 xã đã đạt "không có tệ nạn ma túy" trong năm 2017, phấn đấu xây dựng mới từ 1 - 2 xã đạt "không có tệ nạn ma túy" trong năm 2018.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.... Tập trung thực hiện nghiêm túc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch 1474/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 1763/KH-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Điện về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCMT cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6"; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả. Lựa chọn các loại hình thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đặc biệt cần quan tâm đến những địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa và các đối tượng có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, người lao động, chú trọng chỉ đạo tuyên truyền điểm ở các địa bàn cơ sở;

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa phóng thanh, bảng tin về ANTT của các xã, phường, thị trấn; hoạt động tiếp cận tư vấn của hội viên các đoàn thể, câu lạc bộ, Đội Thanh niên tình nguyện...tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, nhóm phạm tội về ma túy, các gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy, quản lý, giáo dục cai nghiện tại cơ sở; chú ý tuyên truyền về các phương thức, biện pháp để phòng ngừa số đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" gây ra; các nhận biết và tác hại của ma túy tổng hợp, nhất là các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tgiác tội phạm.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tgiác tội phạm" và người nghiện ma túy; vận động và giúp đỡ, giáo dục người lầm lỗi, người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư.

3. Đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

- Nắm chắc tình hình, xác định đường dây, nhóm, thường xuyên rà soát địa bàn, nắm chắc biến động của người nghin và người sử dụng ma túy; đặc biệt quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy, tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh; tập trung triệt xóa, bóc gỡ các đường dây, nhóm mua bán, vận chuyn trái phép chất ma túy, phòng ngừa không để hình thành tụ điểm phức tạp, gây bức xúc dư luận.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp trong quản lý, kiểm tra, giám sát ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thm lậu tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tng hp trên địa bàn tỉnh; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng cây thuốc phiện, cần sa. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; tăng cường lựa chọn các vụ án ma túy lớn, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử án điểm, xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật.

4. Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Vận động toàn dân phòng ngừa tệ nạn ma túy, khuyến khích người nghiện, gia đình người nghin tự giác khai báo tình trạng nghiện, tự nguyện tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

- Thực hiện chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội chuyển dần sang tiếp nhận, chăm sóc, chữa bệnh cho người nghiện ma túy theo hình thức tự nguyện và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bng Methadone.

- Thực hiện tốt việc giám sát, đánh giá đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện, hiệu quả đạt được và các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phòng chống tái nghiện trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Duy trì hoạt động của các điểm điều trị và cơ sở cấp phát Methadone cho người nghiện trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn "không có tệ nạn ma túy"; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ PCMT gắn với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Phát huy trách nhiệm của mọi người trong việc chăm sóc, giáo dục, quản lý nhng người thân trong gia đình; thường xuyên trao đổi thông tin về nội dung, phương pháp qun lý giáo dục nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số người tham gia tệ nạn ma túy. Duy trì và phát triển mô hình các câu lạc bộ, đội tự quản, đội thanh niên xung kích...trong công tác PCMT; phân công trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức đoàn thgiúp đỡ, giám sát và quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án, Dự án, Nghị quyết liên tịch, Kế hoạch liên ngành, chương trình, mô hình phối hợp hành động phòng, chống ma túy đã ký kết giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục để tiếp tục triển khai nhân rộng.

7. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nắm tình hình trồng, tái trồng cây có chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, hộ gia đình trồng và tái trồng, đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tố giác các hành vi trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

8. Tăng cường phối hợp, mở rộng các hoạt động hợp tác với các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy của Công an các tỉnh Bắc Lào và Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); thường xuyên tổ chức các lớp tập hun chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trao đổi thông tin và điều tra bắt gitội phạm ma túy, ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy...; tham mưu UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh và báo cáo sơ kết, tng kết các kế hoạch, chuyên đề... về công tác phòng, chống ma túy. Hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị có liên quan; chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông lựa chọn 01 địa bàn cấp xã thuộc huyện Điện Biên Đông để thực việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo mcuộc vận động xóa địa bàn phức tạp về ma túy;

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp đặc điểm từng địa bàn, đối tượng. Tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực hưng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" năm 2018;

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, triệt phá các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt xóa các địa bàn phức tạp về ma túy và chủ động phòng ngừa không để tái phức tạp trở lại; ngăn chặn tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy... Nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy;

- Chủ động phối hp vi lực lượng chức năng phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới;

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế và Cục Hải Quan tăng cường quản lý và kiểm, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất đúng quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh và cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục điều tra, khảo sát, phân loại người nghiện ma túy, nhất là người người nghiện ma túy tổng hợp và tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình; lp hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của tỉnh; góp phần kiềm chế, làm giảm đến mức thấp nhất tội phạm và vi phạm pháp luật do người nghiện ma túy gây ra;

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới với an ninh các tỉnh Bắc Lào và Giang Thành (Vân Nam-Trung Quốc); tăng cường trao đi thông tin, tình hình hoạt động của các đối tượng ma túy, đối tượng truy nã phạm tội về ma túy nghi ln trốn ở khu vực biên giới và các vụ án về ma túy có liên quan đến địa bàn các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để kịp thời xác minh và phối hợp điều tra, xử lý.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tăng cường phối hợp tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn biên giới, cửa khẩu;

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại khu vực biên giới;

- Phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng khác liên quan thực hiện quan hệ hợp tác với Công an các tỉnh Bắc Lào và Vân Nam - Trung Quốc trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm PCMT và hợp tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, cửa khu.

3. Cục Hải quan tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khu, chú ý lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu tân dược, hóa chất, tiền chất... liên quan đến ma túy, phát hiện và phi hp với lực lượng chức năng điều tra các vụ vận chuyn, buôn bán ma túy qua cửa khẩu theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách, quản lý.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện để triển khai đến các Sở, ban, ngành, đoàn th, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay để tham mưu thực hiện có hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; thực hiện việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trên địa bàn tỉnh thành các Cơ sở cai nghiện;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone cho những người nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

5. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, trên cơ sđó tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả chương trình;

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất ma túy, tiền chất trong các cơ sở y tế theo quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phi hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức xác định tình trạng nghiện cho người nghiện ma túy, phục vụ hiệu quả phòng, chng ma túy trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo đơn vị y tế các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn phối hợp các đoàn thể, các lực lượng chức năng ở cơ sở, lực lượng Công an cùng cấp tổ chức xét nghiệm, phát hiện người nghiện ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hợp.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu UBND bố trí đủ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống ma túy ở cấp tỉnh; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định, chế độ định mức. Hướng dẫn thực hiện phân cấp ngân sách bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống ma túy, nhất là UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Tng hp các vấn đề về bố trí nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở cấp cơ sở, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh;

- Sở Tài chính quản lý và điều hành tốt quỹ phòng, chống tội phạm.

7. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyn, buôn bán, tàng trữ trái phép tin chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy chế phi hp kiểm soát các hoạt động hp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 759/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2015 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

8. S Tư pháp

Chủ trì xây dựng nội dung, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy một cách sâu rộng cho nhân dân toàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

Chỉ đạo đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy, lồng ghép với các chuyên đề khác trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, tập quán địa phương; tập trung khai thác thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng đtăng khả năng tiếp cận các nội dung tuyên truyền đến mọi tng lớp nhân dân, đặc biệt trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên...

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cấp chính quyền nhất là cấp xã, phường, thị trấn; thường xuyên rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời việc trồng các cây có chứa chất ma túy, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân về cách nhận biết các cây có chứa chất ma túy, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xử lý việc trồng các cây có chất ma túy.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trong trường học, trong đó tập trung:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình giảng dạy ở từng bậc học, hệ học trong hệ thống trường học của tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi về phòng, chống ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể cơ sở ở khu vực các trường để quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhng hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tệ nạn ma túy nói riêng. Tổ chức cho học sinh THCS, THPT và sinh viên ký cam kết không mắc tệ nạn ma túy.

12. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chỉ đạo hệ thống Liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức công đoàn của các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc; tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy gắn lồng ghép với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có ma túy", tổ chức cho công nhân, viên chức, người lao động về các nội dung phòng, chống ma túy.

13. Tỉnh Đoàn thanh niên

- Tổ chức điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về người nghiện ma túy trong thanh thiếu niên, xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cho đoàn viên, thanh niên về phòng, chống ma túy;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên" giai đoạn 2016 - 2020; tập trung thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Một năm, mi xã, phường Đoàn thanh niên và lực lượng Công an giúp đỡ, cảm hóa ít nhất một thanh thiếu niên cai nghiện thành công”;

- Tăng cường tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và cách phòng tránh; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, lan tỏa phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

14. Các ngành thành viên còn lại của Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đối tượng được phân công quản lý và những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đề ra trong Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống ma túy cho phù hợp.

15. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp làm tốt công tác truy tố, xét xử tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật; thường xuyên đưa các vụ án ma túy ra xét xử lưu động tại các xã, phường, thị trấn nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

16. Đ nghị Ủy ban Mt trận Tổ quốc tỉnh

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên tham mưu cho chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động xây dựng "gia đình", "dòng họ", "khu dân cư", "t dân ph", "bản" văn hóa không có tệ nạn ma túy. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan triển khai thực hiện dự án "Xây dựng xã, phường, thị trn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội" trên địa bàn tỉnh.

17. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ th, phù hợp với thực tiễn của địa phương; chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thcùng cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc cấp huyện, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác phòng, chống ma túy theo Kế hoạch này;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xuất tổ chức các đợt rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn;

- Tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tại các Trung tâm, phân công lực lượng và có giải pháp quản lý người nghiện ma túy, nhất là người nghiện ma túy có biểu hiện "ngáo đá", vận động gia đình đưa con em đi các cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp chung. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh nm, chỉ đạo kịp thời.

2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHTỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 395/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu395/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2018
Ngày hiệu lực12/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 395/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 395/KH-UBND 2018 công tác phòng chống ma túy Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 395/KH-UBND 2018 công tác phòng chống ma túy Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu395/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành12/02/2018
        Ngày hiệu lực12/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 395/KH-UBND 2018 công tác phòng chống ma túy Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 395/KH-UBND 2018 công tác phòng chống ma túy Điện Biên

           • 12/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực