Văn bản khác 40/KH-UBND

Kế hoạch 40/KH-UBND công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 40/KH-UBND phòng chống ma túy Nghệ An 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đng, Nhà nước, Tnh ủy về công tác phòng, chống ma túy; căn cứ tình hình thực tiễn của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể nhất là các lực lượng nòng ct, chuyên trách nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCMT.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kim chế tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy; giải quyết cơ bản các tình hình phức tạp về ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng đim; ngăn chặn và làm giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy, sngười nghiện ma túy, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Công tác phòng, chống ma túy cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và được lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác nhằm phát huy tối đa và sử dụng có hiệu qu các nguồn lc cho công tác này.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục chđạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là: Kết luận s95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kim soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị s13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình PCMT giai đoạn 2017 - 2020 (sau khi có chỉ đạo của Chính ph)…

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền phù hợp vi từng loại đối tượng, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng cao... Đẩy mnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào, cuộc vận động khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên”..., tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy...

3. Làm tt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy; chú trọng triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thẩm lậu ma túy qua biên giới. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép ma túy tổng hợp. Có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển, tổ chc sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, tình trạng tái trồng cây chứa chất ma túy.

Chỉ đạo nâng cao hơn na hiệu quả phối hợp của Công an - Viện kiểm sát Tòa án các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy, hạn chế việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với tội phạm về ma túy theo chỉ đạo tại Nghị quyết s03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

4. Nâng cao hiệu quả và từng bước xã hội hóa công tác cai nghin, công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuc Methadone (gọi tắt là điều trị Methadone) gắn với tăng cường các biện pháp quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng để giảm “cầu” về ma túy, góp phần quan trọng kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định s35/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An; mở rộng mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nghiện; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu công tác cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, chương trình, mô hình phối hợp hành động phòng, chống và kiểm soát ma túy... đã ký kết giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể; đồng thời tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục để tiếp tục triển khai nhân rộng.

6. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy; tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quhoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới với tỉnh Hủa Phăn - Lào (Văn phòng BLO); thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức giao ban cấp tỉnh, cấp huyện, cp đồn, trạm với các tnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay của Nước CHDCND Lào để trao đổi thông tin và nâng cao hiểu biết lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới. Phối hợp tchức Hội nghị giao ban PCMT 08 tnh biên giới Việt Nam - Lào lần th17 tổ chức tại tnh Phong Sa Lỳ.

7. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khen thưởng các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc; duy trì chế độ thống kê, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định.

8. Tăng mc đầu tư ngân sách gắn với tích cực tranh thủ các nguồn hỗ trợ khác; vận động tự nguyện đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

9. Quan tâm, ưu tiên chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác PCMT, nhất là cấp xã, phường, thị trấn; có chính sách động viên, khen thưng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy; chế độ hỗ trợ cho tập thể, gia đình, cá nhân bị thương, hy sinh, phơi nhiễm HIV hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia PCMT.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Phấn đấu không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp mới; giảm mức phức tạp về tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn có ma túy; mỗi đơn vị giảm ít nhất 01 xã, phường, thị trấn có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực.

2. Thống kê, nắm chắc tình hình người nghiện ma túy; đảm bảo 100% người nghiện ma túy trên địa bàn có hồ sơ quản lý; dữ liệu người nghiện ma túy thường xuyên được cập nhật đầy đủ, đúng thực tế vào Trung tâm Dữ liệu về phòng, chống ma túy của Bộ Công an.

3. Bắt giữ 1.014 vụ phạm tội về ma túy (có phụ lục kèm theo); tổ chức tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 12 cơ sở điều trị Methadone và triển khai 16 điểm cấp phát thuốc Methadone “vệ tinh” trên địa bàn toàn tnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chính phủ giao về điều trị Methadone.

5. Cơ bn không để tái trồng cây có cha chất ma túy; phn đấu 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chất ma túy được phát hiện và triệt xóa.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phối hợp tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác tham gia phòng, chống ma túy. Phi hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các ngành, địa phương phục vụ việc thực hiện kế hoạch này.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, triệt phá các đường dây, tổ chức, tụ điểm phức tạp về ma túy; ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới; sản xuất, điều chế, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp trái phép, tái trồng cây có chứa chất ma túy; làm tốt công tác triệt xóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy và chủ động phòng ngừa không để tái phức tạp trở lại...; nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh chọn các vụ án trọng điểm để đưa ra xét xử công khai, lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp chđộng phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 35/2016/QD-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tnh về ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tnh Nghệ An; nâng cao hiệu quả công tác phi hợp lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm và vận động người nghiện tham gia các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đng, điều trị Methadone...

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổng điều tra, rà soát người nghiện ma túy, xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy năm 2017; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: chỉ đạo lực lượng chuyên trách tchức đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành; tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28/CT-UBND-NC ngày 22/10/2013, Kế hoạch s 678/KHLN- BĐBP-UBND ngày 24/10/2013 giữa Bộ chhuy Bộ đội Biên phòng tnh và UBND huyện Quế Phong phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của tỉnh; Chỉ thị số 15/CT-UBND-NC ngày 28/8/2015 của UBND tnh về phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên gii giữa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với huyện Noong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa cht ma túy, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tích cực tham gia phát hiện, tgiác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, các đồn biên phòng tăng cường phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an các huyện biên giới thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; phát hiện, xóa bỏ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy ở khu vực biên giới.

Phối hợp làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại khu vực biên giới. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh xá Quân dân y kết hợp Tiểu khu 50 trong công tác cai nghin ma túy, điều trị Methadone và dạy nghề sau cai nghiện cho các đối tượng thuộc các xã biên gii huyện Kỳ Sơn.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân; phối hợp làm tốt công tác vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Huy động lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Chỉ đạo, phối hợp các huyện, thành, thị sàng lọc ma túy trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan quản lý, hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tnh Nghệ An; tham mưu UBND tỉnh có quyết định giao chtiêu công tác cai nghiện ma túy năm 2017; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm có chức năng cai nghiện ma túy; tiếp tục nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép các hoạt động cai nghiện và hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong các chương trình, kế hoạch về xóa đói, giảm nghèo.

5. Sở Y tế: tiếp tục mở rộng phạm vi Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone trên địa bàn tnh giai đoạn 2014 - 2020. Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. Phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng điều trị cắt cơn, chăm sóc, phục hi sức khỏe người nghiện ma túy cho đội ngũ y, bác sở tuyến huyện và tuyến xã. Chỉ đạo các phòng, trung tâm y tế huyện và xã tích cực tham gia công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, gia đình. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học.

6. Cục Hải quan Nghệ An: làm tốt công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần tại các tuyến hàng không, tuyến đường bin và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Công thương: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường áp dụng các biện pháp nhằm phát hiện, phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyn, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

8. Sở Tư pháp; chủ trì xây dựng nội dung, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT một cách sâu rộng cho nhân dân toàn tnh. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, định hướng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương thường trú ở Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCMT; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền PCMT gắn với chuyên đề đảm bảo ANTT.

10. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn ma túy; chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với sinh hoạt văn hóa, thể thao.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục; đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ giáo viên; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục kiến thức về kỹ năng phòng, chống ma túy trong các trường học. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chđạo, thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học”.

12. Sở Tài chính: tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí phục vụ thực hiện kế hoạch này; ưu tiên htrợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng, chống ma túy.

13. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân: tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh, thiếu niên, hội viên; vận động đoàn viên, thanh, thiếu niên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vn động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng các cơ quan báo chí vận động toàn thể nhân dân tích cực tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.

15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo các ngành, đoàn thvà các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức tuyên truyn cho Đảng viên, cán bộ chchốt cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma túy.

16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: chđạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp làm tốt công tác điều tra, truy t, xét xử tội phm ma túy đảm bảo đúng pháp luật; tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân và phòng ngừa, răn đe tội phạm; hạn chế việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với ti phạm về ma túy theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/4/2016 của BTV Tnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tnh giai đoạn 2016 - 2020.

17. Các sở, ngành, đoàn thể còn lại tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, hội viên, người lao động; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCMT ở khu vực trụ sở và nơi cư trú.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2017.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được giao nêu tại Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch cụ thtriển khai đến các cấp cơ sở, để chỉ đạo tổ chức thực hiện; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đchỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện kế hoạch tại đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, 01 năm, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện vUBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai, chỉ đạo, đôn đốc các cấp cơ sở thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thường trực Tnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
-
BCĐ 138 Chính phủ (để báo cáo);
-
Lãnh đạo Bộ Công an (để báo cáo);
-
Tổng cục Cảnh sát, BCA (để báo cáo);
- TT
Tnh ủy, HĐND tnh (để báo cáo);
- Đ/c Chtịch UBND tỉnh (để báo cáo);
-
Đ/c Đại. PCT TT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh - TP);
- Lưu VT UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

CHỈ TIÊU

Bắt giữ tội phạm ma túy năm 2017
(từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/11/2017)

(Kèm theo Kế hoạch s 40/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tnh)

TT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU

1

Công an tnh (các phòng nghiệp vụ)

100 v

2

Bộ đội biên phòng tỉnh

50 vụ

3

Cục Hải quan tỉnh

10 vụ

4

Thị xã Thái Hòa

22 vụ

5

Huyện Nghi Lộc

16 vụ

6

Huyện Nam Đàn

12 vụ

7

Huyện Quỳnh Lưu

12 vụ

8

Huyện Đô Lương

25 vụ

9

Huyện Anh Sơn

12 vụ

10

Huyện Tân Kỳ

16 vụ

11

Huyện Con Cuông

25 vụ

12

Huyện Kỳ Sơn

80 v

13

Huyện Nghĩa Đàn

25 vụ

14

Huyện Quỳ Châu

30 v

15

Huyện Quế Phong

70 vụ

16

Thành phố Vinh

270 vụ

17

Thị xã Cửa Lò

12 vụ

18

Huyện Hưng Nguyên

12 vụ

19

Huyện Thanh Chương

25 vụ

20

Huyện Din Châu

40 vụ

21

Huyện Yên Thành

15 vụ

22

Huyện Quỳ Hợp

20 vụ

23

Huyện Tương Dương

90 vụ

24

Thị xã Hoàng Mai

25 vụ

Tổng cộng

1.014 vụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu40/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2017
Ngày hiệu lực24/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 40/KH-UBND phòng chống ma túy Nghệ An 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 40/KH-UBND phòng chống ma túy Nghệ An 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu40/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành24/01/2017
        Ngày hiệu lực24/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 40/KH-UBND phòng chống ma túy Nghệ An 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 40/KH-UBND phòng chống ma túy Nghệ An 2017

           • 24/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực