Văn bản khác 422/KH-UBND

Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 422/KH-UBND đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/KH-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 41/NQ-CP NGÀY 09/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitrong tình hình mới, Kế hoạch số 6515/KH-BCT ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương trin khai thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP; UBND tnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Nhằm phát huy sức mạnh tng hợp của toàn xã hội và tạo được chuyển biến căn bản trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; givững n định thị trường, tăng thu ngân sách, thúc đẩy đu tư phát triển, sn xuất, kinh doanh; bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyn, ph biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân hiu và chấp hành.

2. Yêu cầu:

- Các Sở, ngành, các đơn vị thành viên BCĐ 389 tnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ, trách nhiệm quy định tại Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và làm tốt công tác phối hợp lực lượng theo Quyết định s 6062/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian ln thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

- Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình công tác của ngành, không gây phiền hà trở ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Mọi hành vi vi phạm được phát hiện phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực khi thi hành công vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính ph và các chđạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đkịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm.

- Củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biu hiện tiêu cực khác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng, khuyến khích sự đóng góp về vật chất của các tchức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tập trung nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về phòng chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thương mại biên giới, chính sách ưu đãi trong khu kinh tế, các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn lậu, gian lận thương mại. Đy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về tiêu chun chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công khai kết quả điu tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhm răn đe, phòng ngừa chung.

- Làm tốt công tác phối hợp lực lượng, phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, tuyến trọng điểm; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cấp, các ngành và địa phương.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, đề xuất việc cải cách thtục hành chính theo hướng tiến bộ; đi mới phương thức, quy trình quản lý, đy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cu thị trường.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. BCĐ 389 Tỉnh chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo:

- Tchức tuyên truyền Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ tới các Sở, ngành, đơn vị thành viên BCĐ 389 Tnh nhm nêu cao tinh thn, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết 41/NQ-CP và Kế hoạch này.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitrong từng thời kỳ của Tỉnh, trong đó xác định rõ các tuyến, địa bàn, đối tưng, mặt hàng trọng đim; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, đơn vị thành viên BCĐ 389 Tỉnh; hàng quý có đánh giá và thông báo công khai kết quả thực hiện công tác của từng đơn vị.

2. Lực lượng Bộ đội biên phòng Tnh:

Chđạo các đồn biên phòng và lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm và ma túy tăng cường tuần tra, kiểm tra, kim soát các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, cảng bin, cửa lạch; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đkịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm như ma túy, vật liệu n, pháo n, thuốc lá, động vật hoang dã và các mặt hàng xuất, nhập lậu như xăng dầu, khoáng sản, hàng tiêu dùng...qua biên giới đất liền và trên biển; triệt phá các tụ đim, ổ nhóm kinh doanh, vận chuyn hàng giả xuyên quốc gia.

3. Lực lượng Công an Tỉnh:

- Chđạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đphát hiện, điều tra xác minh làm rõ đường dây, nhóm, đối tượng phạm tội buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại đxử lý theo quy định của pháp luật. Xác lập các chuyên án trọng điểm đđiều tra, khởi tố, xét xử và kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo lực lượng Cnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thy tích cực phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Kiểm lâm phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyn hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến QL1, QL7, QL48, đường mòn Hồ Chí Minh, các bến xe, ga tàu v.v...

4. Lực lượng Hi quan:

- Chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khu; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa, tin tệ...tại cửa khu biên giới, cảng bin và cảng hàng không theo quy định pháp lut.

- Quản lý đi với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho hải quan. Tăng cường kiểm tra sau thông quan đphát hiện và xử lý các hành vi khai thấp giá trị hàng hóa nhập khẩu để trốn thuế, xuất khống hàng hóa đhoàn thuế xuất nhập khẩu.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, xác minh các doanh nghiệp lợi dụng cơ chế chính sách ưu đãi, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, tạm nhập tái xut, khai không đúng slượng, chủng loại hàng hóa với mục đích trn lậu thuế Nhà nước đxử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

5. Cục Thuế tnh:

- Tăng cường thanh tra, kim việc chấp hành pháp luật về thuế, kiểm tra trước và sau hoàn thuế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá và các hành vi gian lận khác đ trn thuế, chiếm đoạt ngân sách.

6. S Tài chính:

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai, thông báo giá, thẩm định giá, chú trọng nhng mặt hàng bình ổn giá nhất là lương thực thực phẩm, sn phẩm sa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi v.v...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vgiá, độc quyn và liên kết độc quyền về giá, hành vi bán phá giá và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

7. Sở Công Thương:

- Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, chính sách kinh doanh hàng xut khẩu, nhập khu, tạm nhập tái xuất không đ cho các đi tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

- Tăng cường công tác xúc tiến, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa và mrộng thị trường trong Tnh; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp.

- Chđạo lực lượng Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác quản lý thị trường trên địa bàn Tỉnh; tăng cường kiểm tra, kim soát việc thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại và dịch vụ trên thị trường; tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm, nắm chắc các đối tượng, phương tiện vận chuyển, kho tàng, bến bãi, các trung tâm thương mại, siêu thị, các điểm tập kết hàng hóa..., kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm tra, kim soát thị trường đy mạnh công tác tuyên truyn, ph biến các quy định của pháp luật và tchức ký cam kết cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh không buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm VS ATTP.

8. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chịu trách nhiệm chđạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường cht lượng chủ trì phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an Tỉnh quản lý tốt lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa, phương tiện đo lường hàng hóa và công tác giám định, kim định cht lượng hàng hóa phục vụ tốt cho công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

9. Sở Y tế:

Chđạo thanh tra Sở chủ trì phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an, phòng Y tế các huyện, thành, thị tổ chức thanh tra chuyên ngành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng dược phm, mỹ phm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế nhập lậu, giả, kém cht lượng, quản lý giá thuốc; thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuc trên thị trường, tăng cường công tác VS ATTP và các lĩnh vực khác trong phạm vi ngành quản lý.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chđạo Chi cục Kim lâm, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyn, tiêu thụ glậu, khoáng sản, động vật và các sn phẩm động vật hoang dã, các hành vi sản xuất, gia công sang chai, đóng gói, nhp khu, kinh doanh, vận chuyn và sử dụng các loại vật tư nông, lâm nghiệp, giống cây trồng, thủy sản giả, kém cht lượng, nhập lậu và các chất cấm sử dụng trong chế biến và ngoài danh mục cho phép.

- Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong công tác qun lý, giám sát chất lượng VS ATTP nông lâm, thủy sản trong trồng trọt, chăn nuôi, giết mđộng vt, sơ chế, bảo quản, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường hoặc xuất khẩu.

11. Thanh tra Tỉnh:

Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong Tnh.

12. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với BCĐ 389 Tỉnh, các Sở, ngành làm tốt công tác đề xuất khen thưởng đi với tập th, cá nhân có thành tích trong đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan tập trung rà soát, trình đề xuất sửa đổi, bsung, cải cách thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

13. Sở Thông tin & Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân cũng như các đối tượng tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; phê phán nhng hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm.

- Chđạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đưa thông tin về các vụ việc đin hình để người dân hiu tác động xấu của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sn xuất, kinh doanh hàng giả đối với nền kinh tế - xã hội.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận ti, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước (chi nhánh Nghệ An):

- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia phối hợp đấu tranh theo đề nghị của cơ quan chtrì hoặc theo yêu cầu của UBND Tỉnh, BCĐ 389 Tỉnh.

15. Viện Kiểm sát nhân dân Tnh, Tòa án nhân dân Tỉnh:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm buôn lậu, gian ln thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn.

16. y ban Mặt trận T quốc Tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp với các S, ngành và các cấp chính quyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

17. UBND các huyện, thành ph, thị xã:

- Chđạo các phòng, ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc chp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các hoạt động sản xut, kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả theo quy định pháp luật.

- Đy mạnh công tác tuyên truyền trên toàn địa bàn huyện, thành phố, thị xã; công khai kết quả điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng đngười dân biết và cảnh giác.

- Quan tâm chđạo phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trong địa bàn nhm góp phn n định cuộc sng của người dân đngười dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành liên quan, các đơn vị thành viên BCĐ 389 Tỉnh tổ chức thực hiện, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cùng với các giải pháp, biện pháp cụ thể; định kỳ (6 tháng và hàng năm) sơ kết, tổng kết, trong đó có đánh giá về trách nhiệm của ngưi đứng đu và gửi báo cáo về UBND tỉnh, BCĐ 389 Quốc gia.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Chi cục Quản lý thị trường tnh đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- VP Chính ph; (để b/c)
- BCĐ 389 TW; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Tổng cục Hi quan; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND Tnh;
- Trưng ban, các Phó BCĐ 389 Tỉnh;
- Các đơn vị thành viên BCĐ 389 Tỉnh;
- Các S, ban ngành đoàn thể cấp Tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 422/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu422/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 422/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 422/KH-UBND đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 422/KH-UBND đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu422/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 422/KH-UBND đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 422/KH-UBND đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Nghệ An

             • 08/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực