Văn bản khác 4238/KH-UBND

Kế hoạch 4238/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4238/KH-UBND 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4238/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị trên như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

b) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c) Xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Yêu cầu

a) Việc quán triệt và thực hiện các Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh, các văn bản chỉ đạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các cơ quan, đơn vị.

b) Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại các Chỉ thị và Kế hoạch này một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật.

c) Quá trình thực hiện phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp với các nhiệm vụ được giao và yêu cầu của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về “dân làm gốc”; về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị

2. Cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo động lực để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian hoàn thành: tháng 5/2019.

3. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật

a) Tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành các quy định cụ thể phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng, chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

b) Tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế bảo đảm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 19/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình phát triển kinh tế, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, không để xảy ra tình hạng các chương trình, dự án về kinh tế, văn hóa, xã hội kém hiệu quả, gây mất lòng tin trong Nhân dân. Khi xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần đảm bảo tính công khai, minh bạch của các chủ trương, chính sách các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phải có sự đánh giá tác động của dự án đến đời sống của người dân.

c) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tập trung giải quyết dứt điểm những bức xúc, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Xử lý kịp thời và dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp liên quan đến đất đai (quy hoạch, giải tỏa, đền bù,...).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công văn số 9316/UBND-TH ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc trong Nhân dân và các nội dung đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; rà soát lại các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp...chưa được xử lý, giải quyết để xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm; tránh để tình trạng dây dưa, kéo dài. Thời gian hoàn thành việc rà soát và xây dựng kế hoạch: tháng 5/2019.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; tăng cường sự chủ động của cấp chính quyền trong việc theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội và Nhân dân để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, hạn chế không để xảy ra tình hình phức tạp và “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế đối thoại của Chính quyền với Nhân dân; quy chế tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, bảo đảm phải có kế hoạch đi cơ sở ít nhất 1 lần/quý. Thời gian hoàn thành: tháng 5/2019.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

d) Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ nhũng thủ tục gây phiền hà, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân, đảm bảo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các công việc. Triển khai nghiêm túc quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

e) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quyết tâm thực hiện tốt nội dung “Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 8817/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

g) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.

h) Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

- Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, chấn chỉnh thái độ làm việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, chuyên sâu nghiệp vụ, tận tụy với công việc, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Sở Nội vụ tham mưu thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên” trong đó quan tâm tập trung thực hiện nội dung kiểm tra về “ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo chính đáng của Nhân dân; chống biểu hiện về sự vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân”.

4. Triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 12/12/2017 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”.

5. Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để bảo đảm chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Việc xây dựng các chương trình, quy chế phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo, hình thức; phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

7. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tác phong hành chính, đạo đức công vụ.... vào kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện nội dung này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11 để tổng hợp.

2. Sở Nội vụ

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ vào ngày 20/11 hàng năm báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, MN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4238/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4238/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4238/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4238/KH-UBND 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4238/KH-UBND 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4238/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4238/KH-UBND 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4238/KH-UBND 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ Khánh Hòa

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực