Văn bản khác 4390/KH-UBND

Kế hoạch 4390/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4390/KH-UBND thực hiện 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia pháp luật Bình Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4390/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT

Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2. Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được cập nhật kịp thời, đầy đủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015.

II. YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đề ra.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức thu thập, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh đã được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: trước 30/6/2016.

2. Tổ chức cập nhật VBQPPL trên CSDLQG về pháp luật và kiểm tra, rà soát kết quả cập nhật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tổ chức triển khai thực hiện trích xuất từ CSDLQG về pháp luật tới các Trang hoặc Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2016 và kết thúc trước ngày 30/10/2016.

4. Phổ biến, tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Nghị định số 52/2015/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin tỉnh) có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tính chính xác về nội dung và các thông tin có liên quan đến VBQPPL của tỉnh gửi cho để tiến hành cập nhật văn bản vào CSDLQG về pháp luật đúng thời gian quy định.

b) Sở Tư pháp

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đúng thời gian, tiến độ Kế hoạch đã đề ra.

- Tổ chức cập nhật kịp thời các VBQPPL của UBND và HĐND tỉnh ban hành vào CSDLQG về pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thường xuyên kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG.

- Định kỳ tháng 12 hằng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo về tình hình cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên CSDLQG về pháp luật gửi Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc đề xuất phương án nâng cấp, phát triển hệ thống hạ tầng phần cứng, phần mềm của CSDLQG về pháp luật phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

c) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc phổ biến, tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về hệ thống CSDLQG về pháp luật và Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc cấp chứng thư số để thực hiện sử dụng chữ ký điện tử để xác thực nội dung văn bản trong việc cập nhật CSDLQG về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

d) Các Sở, ban, ngành khác có liên quan

Các Sở, ban, ngành có liên quan kịp thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai thực hiện kịp thời các nội dung của Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật và nguồn kinh phí khác (nếu có).

- Sở Tài chính kịp thời phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các mục 1, 2, 3 phần III của Kế hoạch này.

- Về lập dự toán kinh phí cho việc cập nhật văn bản vào hệ thống CSDLQG về pháp luật: Áp dụng theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT.HĐND tỉnh;
- Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.Thuận(40)

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4390/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4390/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực02/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4390/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4390/KH-UBND thực hiện 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia pháp luật Bình Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4390/KH-UBND thực hiện 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia pháp luật Bình Thuận 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4390/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành02/12/2015
        Ngày hiệu lực02/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4390/KH-UBND thực hiện 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia pháp luật Bình Thuận 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4390/KH-UBND thực hiện 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia pháp luật Bình Thuận 2015

           • 02/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực