Văn bản khác 44/KH-UBND

Kế hoạch 44/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 44/KH-UBND thi hành xử lý vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Trên cơ sở Kế hoạch 15/KH-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo tại địa phương; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính; góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo phải đảm bảo toàn diện, thiết thực, có hiệu quả; kết hợp quản lý theo lĩnh vực và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; phát hiện và đề xuất phương hướng khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi thực hiện

Phạm vi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Kế hoạch này gồm các nội dung được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, cụ thể: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Quảng cáo năm 2012, Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009, Luật Du lịch năm 2005, Luật Thể dục, thể thao năm 2006, Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Viễn thông năm 2009, Luật Xuất bản năm 2012, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Luật Thương mại năm 2005, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Nội dung thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

- Công tác chỉ đạo, triển khai, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Công tác báo cáo, thống kê thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Tình hình vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Những khó khăn, vướng mắc bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên theo quy định về phân cấp ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

- Tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các huyện: Đông Hòa, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III năm 2016.

- Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ báo cáo của các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường; Thanh tra tỉnh; UBND huyện Đông Hòa, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu, kết quả của đoàn kiểm tra và các thông tin khác để xây dựng báo cáo về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trình UBND tỉnh.

2. Các cơ quan, địa phương liên quan

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý thị trường; Thanh tra tỉnh; UBND huyện Đông Hòa, UBND huyện Phú Hòa và UBND thị xã Sông Cầu có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các nội dung công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện trong phạm vi cơ quan, địa phương mình quản lý; cử cán bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra liên ngành thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; gửi báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/9/2016.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố còn lại căn cứ Kế hoạch này lựa chọn lĩnh vực trọng tâm phù hợp, xây dựng kế hoạch chi tiết và tự thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/9/2016. Cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị mình tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục THADS tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCĐp.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu44/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 44/KH-UBND thi hành xử lý vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 44/KH-UBND thi hành xử lý vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu44/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 44/KH-UBND thi hành xử lý vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 44/KH-UBND thi hành xử lý vi phạm hành chính văn hóa thể thao du lịch Phú Yên 2016

           • 05/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực