Văn bản khác 4486/KH-UBND

Kế hoạch 4486/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4486/KH-UBND 2018 đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4486/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 18/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS KẾT NỐI HIỆU QUẢ HỆ THỐNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

- Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước nói chung và trong tỉnh nói riêng, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin.

- Phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

- Từng bước hoàn chỉnh và kết nối hiệu quả hạ tầng giao thông, tăng cường các dịch vụ nhằm giảm chi phí logistics.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Quyết định số 1177/QĐ- UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

2. Dành quỹ đất thích hợp để xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cảng, cảng cạn, kết nối thuận tiện với mạng lưới giao thông quốc gia để từng bước tạo thành mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại.

3. Căn cứ định hướng phát triển và thực tế điều kiện tại địa phương, chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương tổ chức kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại mục 2 và mục 3 nêu trên theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ nguồn: Vốn ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tài trợ quốc tế và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ những nội dung cụ thể và giải pháp thực hiện được nêu trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm và lập dự toán nhu cầu kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. Chế độ báo cáo

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11 hàng năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải để tổng hợp).

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện có hiệu quả và đồng bộ./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, CT, TN&MT, TC, XD,
KH&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, TT&TT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, ĐTQH. Hưng (25b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Hải

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 18/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS KẾT NỐI HIỆU QUẢ HỆ THỐNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số 4486/KH-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Dành quỹ đất thích hợp để xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cảng, cảng cạn, kết nối thuận tiện với mạng lưới giao thông quốc gia để từng bước tạo thành mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại

1

Rà soát các quy hoạch, kế hoạch đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics; gắn kết quy hoạch về trung tâm logistics, cảng cạn, kho ngoại quan trong một tổng thể thống nhất

Sở Giao thông vận tải

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

2018 - 2020

2

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược quy hoạch phát triển ngành ngành Giao thông vận tải; thực hiện tái cơ cấu ngành Giao thông vận tải, tái cơ cấu lĩnh vực vận tải

Sở Giao thông vận tải

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND cấp huyện

2018 - 2020

3

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch đảm bảo tính công khai minh bạch và nâng cao tính khả thi của quy hoạch giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Hàng năm

II

Căn cứ định hướng phát triển và thực tế điều kiện tại địa phương, chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành tổ chức kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh.

1

Tổ chức kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Giao thông vận tải, các Sở, ngành và UBND các cấp, Bộ, Ngành liên quan

Hàng năm

2

Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm Logistics Bình Thuận đối với chủ đầu tư Công ty Trách nhiệm hữu hạn VITACO tại Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tại Quyết định đầu tư số 2159/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về Quyết định chủ trương đầu tư; các dự án đầu tư Trung tâm Logistics khác trên địa bàn tỉnh nhằm hoàn chỉnh hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan

2018 - 2023

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4486/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4486/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4486/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4486/KH-UBND 2018 đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4486/KH-UBND 2018 đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4486/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLương Văn Hải
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4486/KH-UBND 2018 đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4486/KH-UBND 2018 đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics Bình Thuận

           • 23/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực