Văn bản khác 45/KH-UBND

Kế hoạch 45/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 45/KH-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đã được Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Nâng cao trách nhiệm, sự chủ động trong chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách của các cơ quan đơn vị, các cấp, các ngành; tăng cường sự phối hợp của các ngành, chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

- Huy động tối đa các nguồn lực tài chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đối tượng thu, tránh thất thoát thu ngân sách; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước; rà soát, nuôi dưỡng các nguồn thu để tăng thu cho ngân sách.

- Đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khoản chi theo đúng dự toán được duyệt, sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; từng bước cơ cấu lại ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển; chống thất thoát lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương tài chính, minh bạch về sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm soát việc chi tiêu, sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách ngân sách nhà nước năm 2018.

- Thường xuyên nắm bắt kịp thời những diễn biến, tác động ảnh hưởng đến nguồn thu; kịp thời phát hiện ra những cơ sở, ngành nghề kinh doanh, buôn bán mới để đưa vào quản lý, nuôi dưỡng, chống thất thu ngân sách nhà nước.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của nhà nước; kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đảm bảo xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các đối tượng chây ỳ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý thu; thường xuyên bám sát địa bàn, có sự kiểm tra, đánh giá những yếu tố tác động đến công tác quản lý thu, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có biện pháp khắc phục hạn chế, tổ chức thu hiệu quả; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị không hoàn thành, còn bỏ sót nguồn thu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thu ngân sách.

- Quản lý điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thường xuyên rà soát, đôn đốc công tác giải ngân, thanh toán nhất là đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công; các chủ đầu tư, các đơn vị, các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành của người đứng đầu trong chấp hành quản lý ngân sách; thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

a) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền có tính giáo dục, thuyết phục cao; nội dung tuyên truyền hướng vào cộng đồng dân cư và doanh nghiệp; tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước.

- Công khai, đăng tải kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời; tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), tuyên truyền đến doanh nghiệp XNK các lợi ích khi thực hiện thanh toán qua hệ thống Ngân hàng thương mại để các doanh nghiệp XNK tích cực tham gia; thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Cục Thuế (Thu nội địa), Cục Hải quan (Thu xuất nhập khẩu) chủ trì, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị, các huyện thành phố thực hiện.

b) Công tác quản lý việc khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế

- Thực hiện kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế; thường xuyên rà soát, đối chiếu để xác định người nộp thuế đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích để phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nguồn thu; có biện pháp hướng dẫn, nhắc nhở để các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, nộp thuế đúng hạn, thực hiện kiểm tra, theo dõi số tiền thuế mà người nộp thuế thực tế nộp vào ngân sách nhà nước so với số liệu kê khai.

- Thực hiện phân cấp quản lý thuế phù hợp giữa Cục Thuế và các Chi Cục thuế đảm bảo quản lý đối tượng nộp thuế chặt chẽ, hạn chế trường hợp bỏ sót đối tượng bị quản lý, tránh tình trạng quản lý chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh, với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình cụ thể về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong năm 2018 góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

- Duy trì tổ giải quyết vướng mắc, chủ động giải quyết các vướng mắc của từng doanh nghiệp và động viên doanh nghiệp nộp thuế đúng hạn; tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và kim ngạch XNK của các doanh nghiệp có số thu lớn, thường xuyên làm thủ tục tại cửa khẩu để có cơ sở ưu tiên phù hợp với điều kiện của đơn vị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; tiếp tục xây dựng hồ sơ quản lý doanh nghiệp, qua đó kiểm soát rủi ro trong hoạt động XNK và theo dõi, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố để có thông tin đa dạng, đa chiều, phục vụ tốt cho việc thiết lập tiêu chí rủi ro.

Cục Thuế (Thu nội địa), Cục Hải quan (Thu xuất nhập khẩu) phối hợp với các cơ quan liên quan, các huyện thành phố tổ chức triển khai cụ thể.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra thuế

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu truy thu vào NSNN bảo đảm đạt ít nhất 90% số kết luận truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra; kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) theo đúng quy định của Pháp luật để hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận chốn thế.

- Nâng cao hiệu quả công tác KTSTQ, phát hiện các hành vi gian lận thương mại, ưu tiên trú trọng vào việc kiểm tra, phát hiện những vấn đề mới, vấn đề nóng để đảm bảo ngăn chặn kịp thời những hành vi gian lận, trốn thuế, lợi dụng sơ hở của chính sách pháp luật; phấn đấu đạt số thu thực tế từ hoạt động kiểm tra sau thông quan; tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng có biến động về giá nhằm chống thất thu NSNN; lựa chọn đúng đối tượng thanh tra, kiểm tra, khi kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp cần chú ý các giao dịch thanh toán qua ngân hàng, nhằm xác định danh tính các ngân hàng mà doanh nghiệp có giao dịch, trên cơ sở đó cập nhật thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu của ngành Thuế.

- Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ và công chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra thuế, đúng mực về thái độ làm việc, văn hóa ứng xử.

Cục Thuế (Thu nội địa), Cục Hải quan (Thu xuất nhập khẩu) xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể đối với nội dung trên.

d) Công tác cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp XNK; thực hiện việc áp mức thuế suất, trị giá tính thuế, mã số hàng hóa, số lượng, trọng lượng, chủng loại, xuất xứ hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện trả lời vướng mắc chính sách thuế cho người nộp thuế, doanh nghiệp đầy đủ, công khai.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; triển khai các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế, hướng dẫn khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, đăng ký tiếp nhận triển khai khai thác và sử dụng hệ thống tra cứu thông tin Thuế, 0Hải quan.

Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

đ) Đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp đôn đốc, thu nợ thuế; phấn đấu tỷ lệ chỉ tiêu nợ đọng thuế đến 31/12/2018 không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách nhà nước; kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ, chậm nộp tiền thuế, chậm thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, gian lận về thuế, sử dụng hóa đơn sai quy định để làm lành mạnh thị trường; theo dõi, phân loại đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp tính chất của từng khoản nợ.

- Hằng tháng, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế, xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế, từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, khu vực kinh tế, đồng thời, giao chỉ tiêu thu nợ cho từng phòng, từng đội, công chức quản lý, các chi cục,…; đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả để đạt được chỉ tiêu thu hồi nợ; thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, toà án, công an, các sở ngành có liên quan) để thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền các khoản nợ thuế không có khả năng thu để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật, phấn đấu xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế không có khả năng thu.

- Thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân sách nhất là đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh theo tinh thần tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị có khoản thu từ phí chuyển sang giá dịch vụ mà Nhà nước không định giá, trong đó tập trung tại những địa bàn trọng điểm và một số lĩnh vực như: Tiền sử dụng đất; tài nguyên khoáng sản; kinh doanh vận tải, bến bãi, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú; xây dựng cơ bản; hoạt động kinh doanh xăng dầu; phí bảo vệ môi trường. Cụ thể:

+ Đối với hoạt động xây dựng cơ bản:

Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn rà soát các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2018, đảm bảo các hợp đồng trong hoạt động xây dựng cơ bản đều được kê khai nộp thuế, việc rà soát các hợp đồng chuyển tiếp hoàn thành trong quý I năm 2018, đồng thời cập nhật các hợp đồng phát sinh hàng tháng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhân rộng Đề án về quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân của thành phố Lạng Sơn.

UBND nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với sở, ban, ngành và các đơn vị, chủ đầu tư rà soát việc thanh toán giá dịch vụ vệ sinh môi trường của các dự án sử dụng vốn nhà nước, việc rà soát hoàn thành trong quý I năm 2018, đồng thời cập nhật các dự án khởi công mới phát sinh hàng tháng.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải, bến, bãi: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra doanh thu trên cơ sở phần mềm quản lý hàng hóa, phương tiện của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động kinh doanh bến, bãi tại các cửa khẩu. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các doanh nghiệp; trong đó tập trung kiểm tra kho ngoại quan của các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu.

Tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch, cơ sở lưu trú và kiểm tra việc kê khai, quản lý hoá đơn khi bán hàng, nhất là các doanh nghiệp có kinh doanh XNK ô tô. Kiểm tra việc kê hàng hoá nhập khẩu, giá bán, giá ghi hoá đơn, kiểm tra chi tiết từ khâu bán buôn, bán lẻ ghi trên hoá đơn để kê khai đối với các doanh nghiệp kinh doanh xe máy. Thường xuyên cập nhật các thông tin về giá của các phương tiện ô tô, xe máy và các thông tin khác để xây dựng bảng giá tính lệ phí trước bạ sát đúng với giá thị trường.

+ Đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản: Theo dõi, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, biến động giá bán tài nguyên để đề xuất tham mưu điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên phù hợp với thực tế; thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên sâu đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; xử lý và đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp dây dưa nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế.

+ Đối với các khoản thu từ đất: Rà soát lại toàn bộ các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 16, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trên cơ sở đó phối hợp với ngành chức năng yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân còn nợ tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với NSNN; đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng vốn,... quản lý sử dụng đất đai ngay từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý thu ngân sách đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ quy định; tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu tư và thu hút các dự án mới.

+ Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: Kiểm tra, đánh giá sản lượng tiêu thụ thực tế theo đồng hồ (công tơ) tổng đã được kẹp chì, dán tem so với số liệu khai thuế; thường xuyên kiểm tra tình trạng của tem niêm phong đồng hồ tổng tại các cột bơm xăng, dầu. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay các trường hợp chì, tem niêm phong bị bóc, rách, hỏng.

- Quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng hóa đơn, chứng từ ngay từ khâu kê khai, in ấn hóa đơn, chứng từ; tạm ngừng cho phép việc đặt in, tự in hóa đơn và không cấp hóa đơn quyển cho các tổ chức, cá nhân mua bán, trao đổi, lưu thông hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, hàng trôi nổi trên thị trường, hàng trao đổi của cư dân biên giới không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng nhập khẩu; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các cá nhân, tổ chức này trước khi thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

Đơn vị thực hiện: Cục Thuế (Thu nội địa), Cục Hải quan (Thu xuất nhập khẩu), Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện .

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế tham mưu cho UBND huyện, thành phố thành lập tổ liên ngành chống thất thu để triển khai thực hiện đến tháng 12 năm 2018 và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện cho Cục thuế và UBND tỉnh.

Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị có khoản thu từ phí chuyển sang giá dịch vụ mà Nhà nước không định giá. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các doanh nghiệp, trong đó tập trung thực hiện đối với các kho ngoại quan của các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và các quy trình thủ tục về thẩm định, quản lý giá, tài sản.

e) Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo thu ngân sách các cấp

Tăng cường thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thu ngân sách trên mọi lĩnh vực, trong đó chú trọng những lĩnh vực đã nêu tại điểm e) nêu trên; xây dựng kế hoạch triển khai cần chi tiết cụ thể rõ đối tượng, tổ chức, cá nhân thực hiện thu, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của các thành viên trong ban chỉ đạo nhằm đảm bảo các khoản thu đều được phát hiện kịp thời và nộp vào ngân sách nhà nước tránh bỏ sót nguồn thu, gây thất thu ngân sách; đề xuất các giải pháp thực hiện thu đối với những nội dung khó thực hiện, báo cáo kịp thời với cấp trên để xem xét hướng xử lý.

Ban Chỉ đạo thu ngân sách các cấp triển khai thực hiện cụ thể.

2. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước

Các sở ngành, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện điều hành chi ngân sách theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

a) Đối với chi đầu tư phát triển

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng hoàn thành xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn các dự án chậm tiến độ, đến ngày 30/9/2018 tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch để bổ sung cho các dự án có khả năng đẩy nhanh tiến độ.

- Sở Tài chính: Thường xuyên đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành, theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính; trong quý I năm 2018 tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành, thay thế văn bản số 123/UBND-KTTH ngày 15/02/2014 của UBND tỉnh.

- Các đơn vị chủ đầu tư: Hoàn thành xây dựng tiến độ thi công chi tiết đến hàng tháng, hàng quý của các dự án; chỉ đạo các nhà thầu ngày từ đầu năm tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương tổ chức nghiệm thu những khối lượng hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán, thực hiện giải ngân thanh toán ngày từ những tháng đầu năm; phối hợp với UBND các huyện thành phố sớm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; ngay từ những tháng đầu năm tổ chức việc lập và trình phê duyệt hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. Hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết các Hợp đồng mới phát sinh trong năm trước ngày 30/6/2018.

- Cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước và bảo đảm bền vững an toàn nợ công. Tăng cường hiệu quả đầu tư công, bảo đảm cân đối về đầu tư phát triển.

- Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay; ưu tiên bố trí từ nguồn vốn vượt thu ngân sách hàng năm (thu nội địa, thu phí) và một phần từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất để hoàn trả các khoản ngân sách tỉnh còn nợ theo đúng cam kết; đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý nợ xây dựng cơ bản đến năm 2020 và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo kế hoạch; Sở Tài chính thực phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tham mưu báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương theo căn văn bản quy định; theo dõi các khoản địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn hiện hành.

b) Đối với chi thường xuyên

- Các sở ngành, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi cho con người; hạn chế tạm ứng ngân sách và chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị dự toán tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; Thực hiện kiểm tra tình hình phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2018 đối với các huyện, thành phố, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác phân bổ và giao dự toán.

- Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan: Hướng dẫn các đơn vị, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án tự chủ, xác định phân loại đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 đối với các lĩnh vực chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương. Kịp thời hướng dẫn, thẩm định phương án tự chủ, phân loại đơn vị sự nghiệp đối với các lĩnh vực Trung ương đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng, trình UBND tỉnh các quyết định: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, đơn vị; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành quản lý; sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công.

- Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, trong năm 2018, sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định từng lĩnh vực, các Bộ ban hành Thông tư quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực còn lại (giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông và báo chí; y tế), Sở Tài chính sẽ chủ trì phối hợp cùng các sở, ban ngành xây dựng phương án trình UBND tỉnh quyết định phân loại đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực để giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật kế toán cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tài chính tham mưu triển khai có hiệu quả Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng tăng cường hơn nữa phân cấp quản lý tài sản và nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Tập trung rà soát, hoàn thiện, sửa đổi các chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do trung ương, tỉnh ban hành. Đề xuất Bộ Tài chính bổ sung kinh phí (nếu thiếu) theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì với các cơ quan có liên quan thực hiện hoàn chỉnh trước ngày 30/7/2018.

- Kho bạc nhà nước hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, triệt để tiết kiệm các khoản kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

- Tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn thị trường, giá cả, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá; thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường bất động sản, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý, đảm bảo tính công khai minh bạch của thị trường.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các doanh nghiệp tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, với số tiền cấp tạm ứng là 30.000 triệu đồng, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng kinh phí đúng quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch; triển khai có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng.

Sở Tài chính thực hiện thanh tra trong lĩnh vực tài chính, trong đó chú trọng thanh tra các nội dung: Công tác quản lý và sử dụng ngân sách, công tác quản lý vốn đầu tư và quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án, công tác quản lý và sử dụng kinh phí thi đua khen thưởng, kinh phí đào tạo, công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN, tài sản cho thuê, liên doanh liên kết …

- Thực hiện triển khai tốt các giải pháp về hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển, chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020” góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp và các chủ đầu tư, từng bước thúc đẩy đầu tư phát triển. Dành một phần nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển; Tiếp tục cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Quản lý, sử dụng dự phòng chi NSĐP tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh theo quy định của Luật NSNN.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

Quản lý, sử dụng các khoản chi trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định, chống thất thoát, lãng phí; đặc biệt là dự toán chi xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018, bồi dưỡng đội ngũ kế toán nhất là đối với đội ngũ kế toán các đơn vị sử dụng ngân sách để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tài chính, các huyện thành phố, các cơ quan liên quan: Thực hiện cụ thể đối với từng nội dung về thu ngân sách đảm bảo công tác thu ngân sách, thu đúng thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán đã được HĐND thông qua.

2. Sở Tài chính: Chủ trì với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách, điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, sử dụng ngân sách đúng quy định hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.

3. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, Ban chỉ đạo thu ngân sách cấp huyện, thành phố, tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát hạn chế không để nợ thuế mới phát sinh; thực hiện trọng tâm đối với các lĩnh vực như tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải, bến bãi, nhà hàng, khách sạn...;

Tổ chức quán triệt việc kê khai nộp thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tới các chủ đầu tư, nhà thầu có dự án đầu tư trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ xử lý nghiêm các trường hợp không kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nắm thông tin về chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty, cá nhân kinh doanh nợ thuế cư trú trên địa bàn, để thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, Hải quan.

Thực hiện kiểm soát chi ngân sách theo đúng các nội dung của Kế hoạch đề ra.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp cung cấp danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu; tổng mức đầu tư, tiến độ hoàn thành theo dự án; triển khai có hiệu quả các Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo môi trường môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh liên kết hợp tác hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sở Xây dựng: Cung cấp cho Cục Thuế danh mục Giấy phép xây dựng đã cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đề xuất hướng xử lý đối với các các khoản thu nộp ngân sách nhà nước của các công trình xây dựng.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cung cấp cho Cục Thuế danh mục Giấy phép đăng kí đã cấp cho các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí; tăng cường quảng bá, giới thiệu, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo quy định tại khoản 6, Điều 5, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh trữ lượng khai thác khoáng sản; tham mưu cho UBND tỉnh quyết định về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thực hiện các công việc chuyên môn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1284/UBND-KTN ngày 28/12/2016, về việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên môi trường; phối hợp với sở Tài chính, ngành thuế và các đơn vị có liên quan rà soát lại những đơn vị chưa thực hiện việc thuê đất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp đã hết thời hạn ổn định 5 năm.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát lại các mỏ khai thác khoáng sản, tổng hợp danh sách các mỏ đã thực hiện xong và các mỏ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2018.

Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý việc người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố rà soát các quỹ đất để có kế hoạch sắp xếp, xử lý phù hợp, thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền thuê đất, sử dụng đất theo đúng quy định.

8. Sở Giao thông vận tải: Cung cấp danh sách các bến, bãi xe, số lượng xe đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải của từng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho cơ quan thu thuế; là đầu mối tổng hợp, cung cấp danh sách theo biển kiểm soát phương tiện vận tải đăng ký điểm đi, điểm đến của từng bến xe cho cơ quan thu thuế; phối hợp kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vận tải theo đề nghị của cơ quan Thuế để quản lý thu thuế; phối hợp cùng Cục Thuế đề nghị các cơ sở hoạt động đăng kiểm xe cơ giới không thực hiện đăng kiểm, khi chủ phương tiện không chứng minh được đã thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế; tăng cường quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; nâng cao năng lực trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chủ trì, phối hợp với Cục thuế và UBND các huyện, thành phố rà soát các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các hãng Taxi để kiểm soát, đưa vào quản lý thu thuế trong năm 2018.

9. Sở khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm các trường hợp cố tình bóc, làm hỏng, tự ý tháo dỡ niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trong kinh doanh xăng dầu; thực hiện kẹp chì, dán tem lại và thiết bị mới lắp đặt; tăng cường quản lý các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ và an toàn bức xạ, quản lý sở hữu trí tuệ.

10. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, kiểm soát thị trường; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra hàng hóa, hóa đơn chứng từ trên các phương tiện lưu thông trên đường; phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải pháp quản lý hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh; xử lý hành vi vi phạm về giá; phối hợp với Cục Hải quan và các ngành chức năng, các huyện thành phố thực hiện tốt công tác quản lý XNK, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các biện pháp thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp gia XNK qua địa bàn; đề xuất giải pháp ổn định và tăng giá trị một số mặt hàng xuất khẩu của địa phương.

11. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông phổ biến, tuyên truyền cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội dung thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 kịp thời, đầy đủ.

13. Công an tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; hàng hóa lưu thông trên đường (nhất là về nguồn gốc hàng hóa, kê khai giá trên hóa đơn,… ); thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn giao thông; tập trung chỉ đạo, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan và các lực lượng chức năng xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, trốn thuế, buôn lậu.

14. Thanh tra tỉnh: Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

15. Ban Quản lý Khu Kinh tế cử khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Chủ trì phối hợp với các cơ quan thuế, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan, các huyện thành phố nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động tại các khu vực cửa khẩu, nhất là hoạt động XNK để quản lý các khoản thu phí các phương tiện ô tô ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới, kịp thời đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh.

16. Các sở, ban, ngành, đơn vị còn lại: Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, điều hành của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước có hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Sở Tài chính

Tổng hợp theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của các đơn vị, tham mưu cho UBND tỉnh điều hành nhiệm vụ chi ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian các đơn vị báo cáo gửi UBND tỉnh: Báo cáo hàng tháng trước ngày 10 của tháng sau tháng báo cáo.

2. Cục Thuế, cục Hải quan tỉnh

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp thu được giao trong kế hoạch. Định kỳ gửi báo cáo thu ngân sách cho UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 05 của của tháng sau tháng báo cáo.

3. Kho bạc nhà nước tỉnh:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp thu được giao trong kế hoạch. Định kỳ gửi báo cáo thu - chi cho UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 05 của của tháng sau tháng báo cáo.

4. Các sở, ban, ngành

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tổ chức tốt công tác thu. Quản lý chặt chẽ các khoản chi trong phạm vi dự toán theo quy định. Định kỳ gửi báo cáo đối với các nội dung có liên quan cho UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 05 của của tháng sau tháng báo cáo.

5. UBND các huyện, thành phố

Tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện quản lý, thực hiện báo cáo thu chi ngân sách hàng tháng cho UBND tỉnh (qua sở Tài chính) trước ngày 05 của tháng sau tháng báo cáo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, KTTH, TH;
- Lưu VT, KTTH (LTH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Trưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu45/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2018
Ngày hiệu lực06/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 45/KH-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 45/KH-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu45/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Công Trưởng
        Ngày ban hành06/03/2018
        Ngày hiệu lực06/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 45/KH-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Lạng Sơn

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 45/KH-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Lạng Sơn

         • 06/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực