Chỉ thị 26/CT-TTg

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/CT-TTg 2017 tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP đồng hành doanh nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 THEO TINH THẦN CHÍNH PHỦ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 35).

Sau hơn một năm kể từ khi ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của bộ máy công quyền với tinh thần phục vụ và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng trưởng nhanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 vẫn còn hạn chế: Một số cơ chế, chính sách đang áp dụng chưa phù hợp; việc triển khai thực hiện một số giải pháp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; còn có khoảng cách giữa chính sách và thực thi ở nhiều lĩnh vực nổi cộm như thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu, thuế, hải quan, giấy phép con, tiếp cận đất đai, vốn, tài nguyên, công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp còn chồng chéo...; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa thống nhất, chặt chẽ trong việc hướng dẫn doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII và khắc phục những vấn đề còn tồn tại sau một năm thực hiện Nghị quyết số 35, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn năm 2017 - 2018 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:

I. CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn trong Quý II năm 2017; phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi Luật được Quốc hội thông qua.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định nhằm tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường, trình Chính phủ trong Quý III năm 2017.

c) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp.

d) Hoàn thiện danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2017.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế thí điểm mua sắm các sản phẩm đổi mới, sáng tạo ra đời từ các kết quả nghiên cứu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước trong công tác mua sắm sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư và vốn chi thường xuyên), hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

e) Hoàn thiện các dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong vấn đề đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành và trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hoàn thành và trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

2. Bộ Tài chính:

a) Rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ quan liên quan để giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa các luật về thuế trong Quý III năm 2017.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong Quý III năm 2017.

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư, Quyết định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc quản lý rủi ro; áp dụng chế độ ưu tiên trong kiểm tra; chuyển thời điểm kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa (kể cả kiểm tra hiệu suất năng lượng và an toàn thực phẩm) đang trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau thông quan (trừ kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có độ rủi ro cao, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ảnh hưởng đến môi trường và an ninh, quốc phòng); đẩy mạnh việc công nhận kết quả kiểm tra theo thỏa thuận; đảm bảo tỷ lệ hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành ở mức không quá 20% so với tổng số lô hàng xuất nhập khẩu, tương đương các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành rà soát, chuẩn hóa mã số hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành thống nhất với mã hàng hóa tại danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

đ) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá theo quy hoạch sử dụng đất; quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, sát với thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

e) Hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

g) Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn nền kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

h) Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4, đạt tối thiểu 70% về số thủ tục, 70% về số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng giải quyết trong cuối Quý IV năm 2017; nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia theo hướng liên thông, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin, hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017,

i) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng. Chính phủ kết quả rà soát trong tháng 7 năm 2017.

k) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh; thí điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

l) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp sửa đổi Luật chứng khoán nhằm cải thiện các điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài; hoàn thiện và trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật chứng khoán (sửa đổi) trong Quý II năm 2017.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tính nhất quán, công khai minh bạch thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017.

b) Ban hành văn bản hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2017.

c) Nghiên cứu, đề xuất chính sách đột phá trong việc tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, trong đó xem xét, giải quyết các vướng mắc trong việc thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017.

4. Bộ Công Thương:

a) Đầu mối chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi các quy định quản lý mặt hàng theo mã số xuất nhập khẩu hàng hóa đặc biệt đối với mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật quản lý ngoại thương trong Quý II năm 2017, theo đó thống nhất danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý bằng giấy phép, điều kiện, quy định cụ thể giấy phép, điều kiện gắn với từng hàng hóa, phương thức điều hành hàng hóa đó, trình tự thủ tục, cơ quan giám sát, kiểm tra, mức phí thực hiện, áp dụng thủ tục một cửa liên thông tháo gỡ khó khăn trong thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước đến 2025, tầm nhìn đến 2035, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

5. Bộ Y tế:

a) Rà soát các quy định về điều kiện thành lập bệnh viện theo hướng phân cấp cho các địa phương phê duyệt thành lập các bệnh viện ngoài công lập.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp dược chất lượng cao tầm nhìn 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm của khu vực, phát triển công nghiệp hóa dược, dược liệu trong nước; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2018.

c) Tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm.

6. Bộ Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương nhanh chóng đề xuất sửa đổi các quy định về cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng để giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Khẩn trương hoàn thành các đề án sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, định mức, đơn giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

b) Đề xuất xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị; đẩy mạnh việc cấp giấy phép xây dựng qua mạng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017.

7. Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bảo đảm việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, thực sự cần thiết, hợp lý, minh bạch và khả thi.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân làm tài sản thế chấp vay vốn tại ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2017.

c) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ để tạo thuận lợi cho việc giải quyết phá sản của doanh nghiệp; chỉ đạo hướng dẫn, thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008, báo cáo Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

8. Bộ Giao thông vận tải:

a) Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo giám sát doanh thu thu phí thực tế của các dự án BOT để xác định thời gian, mức thu phí; rà soát, khắc phục ngay các bất cập trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí; công khai lưu lượng phương tiện, doanh thu, chi phí quản lý, lợi nhuận nhà đầu tư, lãi suất vay vốn, chi phí xây lắp công trình dự án, hoàn thành trong tháng 7 năm 2017.

b) Chỉ đạo thực hiện lộ trình áp dụng thu phí điện tử không dừng liên thông toàn hệ thống trên tất cả các trạm thu phí sử dụng công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện định kỳ hàng quý.

c) Ban hành định mức về chi phí vận hành khai thác các dự án BOT như: Chi phí bảo trì đường bộ, chi phí trùng tu đại tu, chi phí quản lý thu phí... tùy theo quy mô và công nghệ thu phí; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

9. Các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường...; công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ và Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Bộ Công an tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, việc kiểm tra tại các doanh nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan Công an có thẩm quyền; rà soát lại các thủ tục liên quan đến chứng nhận an toàn cháy nổ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước tham gia hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm phòng cháy chữa cháy; có biện pháp hiệu quả ngăn chặn doanh nghiệp "sân sau" của cơ quan quản lý trong cung ứng dịch vụ và hàng hóa phòng cháy chữa cháy.

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Rà soát, xây dựng các quy định về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; công bố công khai quy hoạch du lịch để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

12. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016, theo đó hỗ trợ, đẩy nhanh việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công bố hợp chuẩn, công bố quy trình đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập khẩu; giảm thiểu hồ sơ, thủ tục công bố hợp quy; tạo dựng môi trường kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường công tác hậu kiểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017.

c) Nghiên cứu, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thực hành tốt về năng suất làm cơ sở để doanh nghiệp so sánh, đối chiếu và cải tiến hoạt động; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2018.

d) Đẩy mạnh hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý nhà nước về mã số mã vạch đáp ứng với yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; phổ biến, tuyên truyền về mã số mã vạch nhằm nâng cao nhận thức người sử dụng; trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP trong Quý III năm 2017.

13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng các dự thảo: Nghị định thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2017 và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón (thay thế các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón được quy định tại Nghị định số 163/2013/NĐ-CP và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP) theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong Quý III năm 2017.

b) Xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ theo trình tự thủ tục rút gọn; trình Chính phủ trong Quý IV năm 2017.

14. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động của cơ quan báo chí theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây sức ép đối với doanh nghiệp, hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2017.

b) Hàng tháng định hướng cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

15. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đề xuất các chính sách lao động, tiền lương phù hợp với năng suất lao động, bảo hiểm xã hội theo mức của ASEAN 4, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017.

16. Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong việc cấp phép đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở trường đại học theo hướng khuyến khích hậu kiểm, giảm mạnh tiền kiểm trên cơ sở ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể, dễ hiểu, dễ tuân thủ; đề xuất các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2018.

17. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát việc triển khai cho vay theo chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017.

b) Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp vạy vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý, minh bạch và đơn giản thủ tục vay vốn, khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp trên cơ sở các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

c) Tiếp tục chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

18. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước rà soát để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán; không để xảy ra sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán gây phiền hà, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong Quý II năm 2017.

19. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam:

a) Nghiên cứu, xây dựng đề án phát động phong trào nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; trình Chính phủ trong quý I năm 2018.

b) Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động đảm bảo hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

20. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

b) Khẩn trương rà soát sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thống nhất với Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát, cụ thể hóa các quy định, điều kiện kinh doanh theo quy mô doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

c) Thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong cùng một vấn đề để không gây khó khăn và bất lợi cho doanh nghiệp; ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện.

d) Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, kết hợp phương thức thanh toán điện tử.

đ) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

e) Phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát chức năng, nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ công trong phạm vi lĩnh vực quản lý, đề xuất lộ trình thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công phù hợp cho các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017.

g) Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 5 năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tập trung đào tạo nguồn nhân lực những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

h) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

i) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng cơ chế dành khu đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phó Thủ tướng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo chung; các Phó Thủ tướng được phân công phụ trách ngành, lĩnh vực chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Quán triệt sâu sắc mục tiêu và các nguyên tắc chủ đạo của Nghị quyết số 35; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng thời hạn và có hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết; bổ sung để cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35 theo các nội dung tại Chỉ thị này.

b) Đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp; chấm dứt thái độ sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ; áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

c) Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo nêu tại Chỉ thị này.

d) Kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp khác:

a) Nâng cao chất lượng tập hợp, phân tích độc lập, khách quan, kiến nghị xác đáng gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành để kịp thời tháo gỡ.

b) Xây dựng các chương trình, biện pháp cụ thể, khả thi để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động ở Việt Nam.

c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chương trình nâng cao năng lực các hiệp hội doanh nghiệp.

d) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

- Tiếp tục tập hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp, phân tích làm rõ các căn cứ, văn bản liên quan để kiến nghị giải quyết; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện; công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các cam kết đã ký giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng quý và công khai trên trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và vận động các doanh nghiệp nói không với tiêu cực.

đ) Các Hiệp hội doanh nghiệp chủ động đánh giá, nắm bắt tình hình và xu hướng phát triển, của doanh nghiệp, đề xuất, kiến nghị liên quan đến vấn đề này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất giải pháp, xây dựng chính sách báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Khuyến khích các Hiệp hội doanh nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chủ động, tích cực xây dựng các chương trình, đề án, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, góp phần vào phát triển chung kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đó, trước mắt, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia nghiên cứu xây dựng các đề án:

- Giải pháp huy động nguồn lực trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Giải pháp gắn kết, thúc đẩy doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị này và các chính sách về phát triển doanh nghiệp.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị này để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong năm 2017 - 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao, tránh tình trạng báo cáo không rõ ràng về kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, có đánh giá tác động của nhiệm vụ, giải pháp thông qua phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trong Quý III năm 2017 để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường rà soát, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của các bộ, ngành, địa phương và Chỉ thị này; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2017
Ngày hiệu lực06/06/2017
Ngày công báo16/06/2017
Số công báoTừ số 445 đến số 446
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 26/CT-TTg 2017 tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP đồng hành doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/CT-TTg 2017 tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP đồng hành doanh nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành06/06/2017
        Ngày hiệu lực06/06/2017
        Ngày công báo16/06/2017
        Số công báoTừ số 445 đến số 446
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 26/CT-TTg 2017 tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP đồng hành doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/CT-TTg 2017 tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP đồng hành doanh nghiệp

             • 06/06/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/06/2017

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực