Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND về truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp của Quốc Hội, Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề và các văn bản pháp lý về giáo dục nghề nghiệp đã được ban hành; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Truyền thông phát triển về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về sự quan trọng của giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong xu thế tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng 4.0.

- Góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác tuyên truyền nhận thức sâu sắc hơn công tác giáo dục nghề nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

2. Yêu cầu 

- Nội dung thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đa dạng về hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

- Các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá cần được thực hiện thường xuyên, bám sát thực tiễn; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền:

- Thông tin, tuyên truyền, quan điểm chỉ đạo yêu cầu, mc tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề và các văn bản liên quan đến công tác giáo dục nghề nghiệp đã được ban hành.

- Thông tin, tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả, kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền về các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp như: Chương trình và phương pháp dạy và học; hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; phân luồng và định hướng giáo dục nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông; chương trình, giáo trình; nghiên cứu và ứng dụng khoa học; xã hội hóa giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

- Truyền thông về các mô hình, cách thức thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các gia đình trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp…

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; trong hoạt động đổi mới giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

2. Đối tượng tuyên truyền:

- Phóng viên phụ trách lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã; cán bộ phụ trách Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Các nhiệm vụ chủ yếu:

a) Tổ chức hội nghị giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, vai trò, nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; giới thiệu các mô hình, cách thức triển khai ở các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản hồi, phản biện của các chuyên gia về công tác giáo dục nghề nghiệp.

c) Tổ chức hội nghị tập huấn về biên tập nội dung tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên phụ trách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của các cơ quan báo chí; cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã; cán bộ phụ trách Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu (sách, sổ tay, tờ rơi…) để thông tin về các nội dung đổi mới giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng, phương thức truyền thông.

e) Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên một số ấn phẩm báo in, bản tin, đặc sẵn sàng của tỉnh.

g) Xây dựng chuyên mục về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và xã hội, các sở liên quan và Trang thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố để cập nhật các nội dung, tin, bài tuyên truyền và tiếp nhận các ý kiến của người dân, dư luận xã hội.

h) Xây dựng chương trình phát thanh, truyền thanh, truyền hình tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp lên hệ thống Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, các sở, ngành, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị và gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

2. Năm 2018, các sở, ngành đã được ngân sách tỉnh bố trí kinh phí cho công tác truyền thông (các cơ quan báo chí, các đơn vị có ấn phẩm chuyên ngành…): chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao để triển khai thực hiện và lồng ghép các nội dung tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cùng với các nội dung tuyên truyền khác của đơn vị mình.

- Đối với các đơn vị năm 2018 chưa được bố trí kinh phí trong công tác truyền thông: Chủ động xây dựng dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp bổ sung.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tích cực phối hợp các cơ quan báo chí; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện tổ chức thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) cập nhật, đăng tải các hoạt động truyền thông và giáo dục nghề nghiệp trên hệ thống trang thông tin điện tử của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho cán bộ đài phát thanh cấp huyện, cấp xã và cán bộ phụ trách cổng/trang thông tin điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hằng năm; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung liên quan đến nhiệm vụ chức năng của đơn vị mình tại phần nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch (điểm 3. Các nhiệm vụ chủ yếu của Khoản II. Nội dung kế hoạch).

- Thực hiện biên tập, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền các nội dung về giáo dục nghề nghiệp phục vụ công tác tuyên truyền.

- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình, kết quả, nội dung về công tác giáo dục nghề nghiệp để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chức năng của đơn vị mình theo các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch (điểm 3. Các nhiệm vụ chủ yếu của Khoản II. Nội dung kế hoạch).

- Chủ động xây dựng cơ chế cung cấp thông tin; thực hiện cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện các hoạt động tuyên truyền thuận lợi, hiệu quả.

- Chủ trì thực hiện biên tập, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

4. Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Hàng năm, căn cứ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu, ngân sách tỉnh và chế độ tài chính hiện hành, trên cơ sở dự toán của đơn vị thực hiện; tổ chức thẩm định, tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT):

- Chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chương trình phù hợp để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, biểu dương kịp thời những thành tích nổi bật của hoạt động giáo dục - đào tạo; những đóng góp tích cực cũng như kết quả đạt được của các cấp, các ngành, tổ chức, đào tạo và nghề nghiệp.

- Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và chỉ đạo các ngành có liên quan của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này (điểm 3. Các nhiệm vụ chủ yếu của Khoản II. Nội dung kế hoạch).

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong tỉnh về công tác giáo dục nghề nghiệp.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan, tổ chức truyền thông lồng ghép các nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hoạt động nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh truyền thông công tác giáo dục nghề nghiệp.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương và nội dung Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các sở, ngành có liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương trước ngày 10/3/2018; chậm nhất trước ngày 10/12/2018 báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương về các nội dung của Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12/2018.

3. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (b/c);
- CT, các PCT Đinh Khắc Đính;
- Các đơn vị nêu ở mục IV;
- CVP, PCVP KGVX;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành01/03/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp Huế

           • 01/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực