Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND 2019 bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12/NQ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về công tác bảo đảm trật tự ATGT;

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân;

3. Tổ chức thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ công tác này; phấn đấu hàng năm giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông từ 5% - 10%; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính trong các đô thị trên địa bàn tỉnh;

4. Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với tập thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban An toàn giao thông cấp huyện, cấp xã nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nhưng chưa khắc phục (điểm đen về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở...).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức đánh giá Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030 để bổ sung vào Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2020 - 2030 cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kim soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

8. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Sở Giao thông vận tải

- Kịp thời xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định;

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng kết cấu hạ tng giao thông, phấn đấu hoàn thành các công trình, dự án bảo đảm cht lượng, tiến độ và hoàn tất thủ tục triển khai các công trình, dự án theo kế hoạch; thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức, bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông tại các công trình vừa thi công vừa khai thác. Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt trên các tuyến đường ô tô trên địa bàn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

- Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn;

- Quy hoạch đầu tư các công trình hạ tầng kết nối và khu hậu cần của các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cảng thủy nội địa trọng điểm nhằm tái cơ cấu thị phần các lĩnh vực vận tải và thúc đẩy phát triển logistics;

- Triển khai chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường theo hướng dẫn của Trung ương; lồng ghép vào các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch của ngành giao thông vận tải;

- Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động vận tải đường bộ; kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy;

- Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt vi phạm pháp luật về trật tự ATGT với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe, bảo đảm không cấp giấy phép cho lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, xe chở quá tải trọng, lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy...;

- Siết chặt công tác đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; hoàn thiện quy trình giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên. Thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ánh của người dân.

2. Công an tỉnh

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT, trong đó ưu tiên xử lý hành vi điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không tht dây an toàn khi ngi trên ô tô, không đội mũ bảo him khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và trọng tải của xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên;

- Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT; chủ động phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông, kịp thời khắc phục các bất hợp lý đó, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tim n nguy cơ gây tai nạn giao thông; đng thời kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp;

- Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự;

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp lực lượng giữa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ và đường thủy nội địa.

3. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện giao thông cơ gii đường bộ;

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa cấp huyện, đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian dưới 30 phút sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu cấp cứu theo lộ trình phù hợp;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cấp huyện, xã xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn giao thông; xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông; hướng dẫn trang bị dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông;

- Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan thống kê báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông được tiếp nhận tại các cơ sở y tế. Báo cáo quý, 6 tháng và năm về các trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông và ATGT qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; tiếp tục triển khai bộ tài liệu "Văn hóa giao thông" cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến các trường trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt;

- Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị, đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng các yêu cầu về ATGT.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo, đài của địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT; không để xảy ra TNGT nghiêm trọng, nhất là đối với xe ô tô quân sự.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy;

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT gây hậu quả nghiêm trọng;

- Tăng cường hun luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên biển, trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng hải quân và công binh.

8. Sở Tài chính

- Đảm bảo kinh phí theo quy định để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT; tiếp tục rà soát và hoàn thiện văn bản liên quan đến kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự ATGT;

- Phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT theo quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

9. Sở Tư pháp

Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền về trật tự ATGT vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của tnh.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật;

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

11. Sở Công Thương

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe máy... giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng và công bố tiêu chí và ưu tiên phân bổ nguồn đầu tư trung, dài hạn, các nguồn dự phòng và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

13. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Xây dựng các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh (phóng sự, thông điệp, áp phích, tờ rơi, tài liệu...);

- Chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, nhất là trong dịp lễ, tết và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông đc biệt nghiêm trọng.

- Đôn đốc, kiểm tra tại các địa phương có tình hình trật tự ATGT phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao; đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp về bảo đảm trật tự ATGT với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân của nạn nhân gặp tai nạn giao thông theo đúng quy định;

- Duy trì số điện thoại đường dây nóng về tình hình trật tự ATGT, ùn tắc giao thông; cơ chế và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan, bao gồm thông tin về các vụ va chạm, tai nạn giao thông.

14. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đến tận xã, phường, thị trấn, ấp, khóm để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn.

15. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;

- Xác định mục tiêu về bảo đảm trật tự an ATGT, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải; giám sát, tổng hợp tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan đến trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn;

- Chỉ đạo các phòng, ban và lực lượng chức năng trên địa bàn trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường công tác phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và tổ chức giao thông;

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ tuyên truyền hiện đại để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự ATGT; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;

- Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; công tác giải tỏa vật chướng ngại trên các tuyến sông, chống các hành vi tái chiếm sau giải tỏa;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán... để đảm bảo trật tự ATGT; kiểm tra, xử lý các hành vi điều khiển phương tiện giao thông đi lên vỉa hè, khu vực dành riêng cho người đi bộ và các hoạt động phi giao thông;

- Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn vận động các đoàn thể tham gia cảnh giới, bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ; sử dụng quỹ bảo trì đường bộ và huy động nhân dân tham gia làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính; gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp huyện, xã nếu để đấu nối công trình vào đường bộ trái phép.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kế hoạch này trong tháng 4/2019. Hàng quý đánh giá kết quả thực hiện, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh).

2. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, gửi về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với báo cáo năm gửi trước ngày 20/12 hàng năm)./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ủy ban ATGT Qu
c gia (b/c);
- Thường trực TU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Ban ATGT t
nh (VIC);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh (VIC);
- UBND các huyện, TP Cà Mau (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- NC (Ng04-VIC);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND 2019 bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND 2019 bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành08/04/2019
        Ngày hiệu lực08/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND 2019 bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND 2019 bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông tỉnh Cà Mau

           • 08/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực