Văn bản khác 4644/KH-UBND

Kế hoạch 4644/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4644/KH-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4644/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1584/QĐ-TTG NGÀY 14/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020, y ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch trin khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020.

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (%)

73

76

78

80

82,1

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Y tế chủ trì phối hợp các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Y tế chủ trì phối hợp các phòng có liên quan tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận tiếp tục dành thời lượng, trang tin thích hợp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, chính sách, quyền lợi BHYT cho người dân biết và chủ đng tham gia BHYT; đồng thời phối hợp với Sở Y tế, Bảo him xã hội tỉnh (BHXH) thực hiện một số chuyên mục giải đáp thắc mắc của người dân về BHYT.

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ trực tiếp tham gia công tác BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến ý nghĩa, chính sách, quyền lợi BHYT, giải đáp những thắc mắc cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

3. Nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT đối với các đối tượng sau

3.1. Đối tượng hộ cận nghèo

Các địa phương thực hiện việc rà soát, lập danh sách đối tượng hộ cận nghèo và tiếp tục vận động, hỗ trợ kinh phí để mua BHYT các thành viên gia đình hộ cận nghèo tại địa phương mình chưa có BHYT, bảo đảm đạt tỷ lệ hộ cận nghèo tham gia BHYT hàng năm đạt 100%.

3.2. Đối tượng học sinh, sinh viên

Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia BHYT đến từng cơ sở giáo dục công lập hàng năm đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; đồng thời chủ động phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế và các sở ngành có liên quan kịp thời giải quyết những vướng mắc BHYT học sinh, sinh viên.

3.3. Đối tượng hộ gia đình

BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện và các Đại lý thu BHYT tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến phát triển đi tượng tham gia BHYT nói chung, tham gia BHYT hộ gia đình nói riêng theo hướng đơn giản.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình để bảo đảm mỗi năm tăng 20% số người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

3.4. Đối tượng nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người lao động làm việc tại các doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan phổ biến tuyên truyền các tiêu chí, quy trình xét đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sng trung bình để người dân biết khi tham gia BHYT; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật về BHXH, BHYT đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; qua đó có biện pháp chn chỉnh, xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật; yêu cu chủ các doanh nghiệp phải thực hiện đy đủ chế độ BHXH, BHYT đi với người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

4. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi phong cách, thái độ của người cán bộ y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý khám chữa bệnh nhằm hướng tới sự hài lòng của người bnh

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện những vấn đề này; đồng thời phối hợp với BHXH tỉnh kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất nhằm ngăn chặn việc trục lợi và gian lận BHYT. Phi hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đxuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những bất cập của trong quá trình thực hin chính sách BHYT trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đến toàn bộ công chức, viên chc, nhân viên ngành Y tế và người bệnh, người nhà người bệnh.

5. Giao chỉ tiêu bao phủ BHYT từng năm cho các địa phương

Hàng năm, BHXH tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho từng huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương xem việc thực hiện các chỉ tiêu là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền các cấp.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Năm 2015: Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tham gia BHYT tại Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giai đoạn 2016-2020: Thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu thực hiện lộ trình BHYT toàn dân theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và Chỉ thị s 18/CT-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại ngành, đơn vị, địa phương mình. Chú ý chỉ thực hiện các giải pháp đảm bảo đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về BHYT; tổ chức phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, mcác đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về BHYT.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đã xây dựng, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh đkịp thời chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí tuyên truyền của BHXH Việt Nam cấp.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu và tăng cường hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho nhân viên đại lý thu để đảm bảo đại lý hoạt động hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT của từng địa phương.

- Định kỳ 06 tháng, hàng năm đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh và đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát triển BHYT hàng năm theo lộ trình.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Đoàn thể tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền tư vấn, đối thoại về Luật BHYT theo các nhóm đối tượng tại cơ sở, trong đó lưu ý đến đối tượng là chủ sử dụng lao động; lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xã viên các hợp tác xã, làng nghvà đoàn viên, hội viên./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bảo hi
m Xã hội Việt Nam;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Mặt
trận và các Đoàn thể tnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT. VXDL. Bùi Vy

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4644/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4644/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2015
Ngày hiệu lực18/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4644/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4644/KH-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4644/KH-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4644/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành18/12/2015
        Ngày hiệu lực18/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4644/KH-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4644/KH-UBND giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế Bình Thuận 2015 2020

           • 18/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực