Văn bản khác 467/KH-UBND

Kế hoạch 467/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 467/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025, Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 (sau đây gọi tắt là Đề án), tạo điều kiện để đối tượng được trợ giúp pháp lý hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) chất lượng ngày càng tốt hơn.

- Tăng cường sự phối hợp và phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TGPL trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm đúng mục tiêu và đối tượng;

- Các hoạt động trong Kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh từng thời kỳ.

- Các hoạt động triển khai Đề án phải được thực hiện có chất lượng, hiệu quả; có sự lồng ghép, phối hợp với các dự án, chính sách khác trên cùng địa bàn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật TGPL (sửa đi) có hiệu lực:

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt việc triển khai Đề án:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2015.

1.2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ TGPL:

- Nội dung thực hiện: Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ TGPL. Đối với các Câu lạc bộ TGPL đang tồn tại nhưng hoạt động không hiệu quả thì giải thể hoặc sáp nhập với các Câu lạc bộ khác ở địa phương để tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

1.3. Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh:

- Nội dung thực hiện: Rà soát đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý trên cơ sở điều kiện thực tế, nhu cầu trợ giúp pháp lý để xây dựng Đán sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn bảo đảm thực hiện tốt các nội dung Đề án và pháp luật về TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) được ban hành.

1.4. Công tác truyền thông về TGPL, thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý:

- Nội dung thực hiện: Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về TGPL, chú trọng về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, người thực hiện TGPL, về hệ thống tổ chức thực hiện TGPL để nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và các đối tượng được TGPL về vai trò của TGPL. Thiết lập và duy trì đường dây nóng về TGPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh) thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh; Viễn thông Hà Tĩnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.5. Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động TGPL; rà soát và đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh) thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Khi được Bộ Tư pháp chuyển giao.

1.6. Thực hiện các hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL:

- Nội dung thực hiện:

+ Rà soát đội ngũ Luật sư là cộng tác viên của Trung tâm tiếp tục ký hợp đồng với những Luật sư có kinh nghiệm, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và các tổ chức hành nghề Luật sư uy tín tham gia TGPL để người dân được tiếp cận hoạt động TGPL với chất lượng cao.

+ Công bố Danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư thực hiện TGPL trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tư pháp và niêm yết tại trụ sở của cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý.

+ Tăng cường đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công báo - Tin học, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.7. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động TGPL:

- Nội dung thực hiện: Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động TGPL bao gồm: Lương, chi phí hành chính, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và các hoạt động TGPL ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chi cho nghiệp vụ TGPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Giai đoạn từ khi Luật TGPL (sửa đi) có hiệu lực đến năm 2025:

2.1. Triển khai thi hành Luật TGPL (sửa đổi):

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.2. Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.3. Sơ kết thực hiện Đề án:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2.4. Tổng kết thực hiện Đề án:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp;
- Đ/c B
í thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị x
ã;
- Chánh VP UBND
tỉnh;
- Ph
ó VP UBND tỉnh (theo dõi NC);
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, DT, NC
1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND, UBND
tỉnh; Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, TT&TT; Báo HT, Đài PT-TH tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Trung tâm TGPL NN tỉnh (25b);
+ Điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 467/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu467/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 467/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 467/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 467/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu467/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 467/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh 2015

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 467/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh 2015

         • 30/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực