Văn bản khác 47/KH-UBND

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 47/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự; UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm kịp thời, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, cơ quan thi hành án và cơ quan bổ trợ tư pháp.

c) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì, xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, Điều tra viên; cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ, cán bộ làm công tác nghiên cứu pháp luật trong lực lượng Công an Phú Yên; lãnh đạo, cán bộ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Chi cục Hải quan Phú Yên.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự của đơn vị mình.

- Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý thuộc ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác giám định pháp y thuộc ngành Y tế.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục Bộ luật Tố tụng hình sự cho các đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch, biện pháp lồng ghép kiến thức có liên quan đến pháp luật tố tụng hình sự vào tài liệu, chương trình giảng dạy về giáo dục công dân trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng cấp học ở địa phương.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy hiệu quả của Bộ luật này trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp về tố tụng hình sự

a) Nội dung: Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tố tụng hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự gửi Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

b) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2016.

3. Rà soát các trường hợp bị can đang bị tạm giam

Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01/7/2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

4. Tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, gồm:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Công an.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tài chính tổ chức tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, gồm:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp;

- Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản.

Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

III. BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Các Sở, ngành được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.

2. Các Sở, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, cơ sở vật chất; bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức của Cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, cơ quan bổ trợ tư pháp và trợ giúp viên pháp lý; bổ sung các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm đáp ứng yêu cầu giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự khi Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2016).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự thuộc phạm vi quản lý và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/4/2016.

2. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tập hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện/.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CATPV11, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu47/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 47/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 47/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu47/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 47/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 47/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự Phú Yên 2016

           • 05/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực