Văn bản khác 4727/KH-UBND

Kế hoạch 4727/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4727/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4727/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015” ĐẾN NĂM 2020

Triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” (sau đây gọi là Đề án) theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh đến năm 2020; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn II (2016-2020) và Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

1.2. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

1.3. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

2. Yêu cầu

2.1. Quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh, thiếu niên tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thanh niên và Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; các kế hoạch, chương trình, đề án, phong trào có liên quan của các Bộ, ngành và của tỉnh.

2.2. Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng chủ thể; bám sát mục tiêu tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND , Quyết định số 1622/QĐ-UBND .

2.3. Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các ngành, các cấp, nhất là ngành Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

2.4. Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên.

2.2. Từ 60% đến 90% thanh niên, thiếu niên đặc thù (nông thôn, miền núi, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân...) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

2.3. Từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

2.4. Giảm từ 10 đến 20% số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên.

2.5. Nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL.

III. NHIỆM VỤ

1. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đồ án

1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì:

+ Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch này xác định các nội dung cần thực hiện để đưa vào kế hoạch PBGDPL hoặc kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

+ Sở Tư pháp chủ trì ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án (nếu thấy cần thiết).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện theo kế hoạch PBGDPL hoặc kế hoạch hoạt động hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án được ban hành khi cần thiết.

- Kết quả, sản phẩm: Các kế hoạch, văn bản chỉ đạo hoặc hướng dẫn được ban hành.

1.2. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Kiểm tra, sơ kết: Hằng năm (có thể lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết hằng năm về hoạt động PBGDPL của tỉnh).

+ Tổng kết, khen thưởng: Năm 2020 (theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp).

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch kiểm tra, báo cáo liên quan.

2. Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang

2.1. Thông tin, phổ biến pháp luật; phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Chuyên mục/phóng sự/chương trình/tin, bài được đăng tải hoặc phát sóng, đĩa CD/DVD tuyên truyền pháp luật.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên; cuộc thi về giải pháp tăng cường công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức thi khác phù hợp với đối tượng và địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi, hội thi ở cấp tỉnh; chỉ đạo cấp huyện tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo các kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kết quả, sản phẩm: Cuộc thi/hội thi được tổ chức (có thể thực hiện lồng ghép trong các hội thi, cuộc thi khác của các cơ quan, đơn vị, địa phương).

2.3. Khuyến khích, huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật tham gia phổ biến, tư vấn, trợ giúp về pháp luật cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí hướng về cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các chương trình/hoạt động tình nguyện, miễn phí.

2.4. Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: sổ tay hoặc đĩa tiếng/hình, tiểu phẩm pháp luật, câu chuyện pháp luật, tờ gấp pháp luật, tình huống pháp luật có liên quan được cấp phát.

3. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên, đồng thời PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại được tổ chức hoặc thực hiện trong quá trình xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (thông qua các hoạt động góp ý, thẩm định theo quy định của pháp luật).

4. Tổ chức các lớp/hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các lớp/hội nghị tập huấn hoặc hội nghị quán triệt luật mới được tổ chức (lồng ghép thực hiện chung với các lớp, hội nghị được UBND tỉnh xác định trong kế hoạch PBGDPL hằng năm của tỉnh).

5. Triển khai xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử và thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm PBGDPL cho thanh, thiếu niên (nếu được Bộ Tư pháp và các cơ quan trung ương lựa chọn làm điểm; hỗ trợ, thực hiện chỉ đạo điểm)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi được Bộ Tư pháp lựa chọn làm điểm; chọn hỗ trợ, thực hiện chỉ đạo điểm.

- Kết quả, sản phẩm: Tủ sách pháp luật điện tử được xây dựng, vận hành; các hoạt động chỉ đạo điểm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở tỉnh được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

3. Kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận của người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khác có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở tỉnh; (để thực hiện)
- UBND các H, TX, TP; (để thực hiện)
- VP UBND tỉnh: LĐVP;
+ Các P: TH, KGVX;
- Lưu: VT, NCm60

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4727/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4727/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2018
Ngày hiệu lực13/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4727/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4727/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4727/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4727/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành13/06/2018
        Ngày hiệu lực13/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4727/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4727/KH-UBND 2018 công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên Đắk Lắk

           • 13/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực