Quyết định 1164/QĐ-UBND

Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1164/QĐ-UBND 2011 phổ biến pháp luật nâng cao ý thức thanh thiếu niên Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1164/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 06/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Giao Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- VP: LđVP; các PBGDPL ch. Môn;
- Lưu: VT, NCm100.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

I. Mục đích:

- Trang bị kiến thức pháp lý cơ bản trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập, công việc phù hợp với độ tuổi và từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên;

- Phát huy tính chủ động của thanh thiếu niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật; góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật, giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên;

- Nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên;

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực, phát huy vai trò của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên và cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia PBGDPL.

II. Yêu cầu:

- Các đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện Kế hoạch; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên;

- Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phải phong phú, cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên;

- Kết hợp giữa thực hiện Kế hoạch với thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên và những chương trình, đề án, phong trào có liên quan; gắn PBGDPL với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh, khai thác những nguồn lực hiện có nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của PBGDPL cho thanh thiếu niên.

B. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN:

I. Đối tượng:

1. Thanh thiếu niên được PBGDPL, gồm:

- Thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú;

- Thanh thiếu niên trong trường học;

- Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật;

- Thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài.

2. Người thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, gồm:

- Đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL (báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; giảng viên, giáo viên giảng dạy pháp luật; cán bộ pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hòa giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cán bộ tư pháp);

- Cán bộ Đoàn Thanh niên tham gia PBGDPL.

II. Nội dung PBGDPL cho thanh thiếu niên:

Nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập, việc làm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của thanh thiếu niên; cụ thể:

- Đối với thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú: chú trọng tuyên truyền pháp luật về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; học tập, lao động, việc làm; an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình; phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mua bán người...;

- Đối với thanh thiếu niên trong trường học: đẩy mạnh phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xử lý vi phạm hành chính; dân sự, tội phạm, quyền, nghĩa vụ công dân, hôn nhân gia đình, bảo vệ môi trường...;

- Đối với thanh thiếu niên vi phạm pháp luật: chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về xây dựng nếp sống văn hóa; lao động, việc làm; dân số, gia đình, trẻ em; trật tự công cộng, xử lý vi phạm hành chính; đưa vào trường giáo dưỡng; tội phạm; miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; xóa án tích; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng...

- Đối với thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài: tập trung phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán của nước sẽ đến lao động về quyền, nghĩa vụ lao động; về visa, thị thực, xuất cảnh, nhập cảnh...

C. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

I. Điều tra, khảo sát công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên:

1. Điều tra, khảo sát ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên; các mô hình tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên:

- Phân công thực hiện:

+ Tỉnh đoàn Thanh niên có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức khảo sát đối với đoàn viên, hội viên, đội viên và thanh thiếu niên đang lao động, sinh sống tại đơn vị, địa phương;

+ Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm khảo sát đối với nhóm thanh thiếu niên trong trường học;

+ Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Công an các cấp khảo sát đối với nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm khảo sát đối với nhóm thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài; thanh thiếu niên trong cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý;

+ Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp xây dựng nội dung khảo sát và là cơ quan đầu mối, tổng hợp kết quả khảo sát chung của các đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tiến độ: quý II, III/2011.

2. Rà soát, củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ tham gia PBGDPL cho thanh thiếu niên:

a. Củng cố, kiện toàn đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên và cán bộ Đoàn Thanh niên tham gia PBGDPL:

- Phân công thực hiện:

+ Tỉnh đoàn Thanh niên có trách nhiệm rà soát lực lượng cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL và thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ này, đảm bảo mỗi Chi đoàn có 01 cán bộ phụ trách hoạt động PBGDPL; đồng thời, chỉ đạo đội ngũ này triển khai hoạt động có hiệu quả;

+ Cơ quan Tư pháp các cấp có trách nhiệm tham mưu UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế, cán bộ tư pháp, hòa giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý; phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác PBGDPL;

+ Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo phải thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy các bộ môn pháp luật, giáo dục công dân; đảm bảo bố trí đúng, đủ giảng viên, giáo viên giảng dạy các bộ môn này.

- Phối hợp: các đơn vị, địa phương liên quan.

- Tiến độ: thực hiện theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

b. Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, đáp ứng yêu cầu công tác này trong giai đoạn hiện nay:

- Phân công thực hiện:

+ Tỉnh đoàn Thanh niên có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL;

+ Cơ quan Tư pháp các cấp có trách nhiệm tham mưu UBND cùng cấp tập huấn, bồi dưỡng đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế, cán bộ tư pháp, hòa giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý; phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp trong việc tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về pháp luật trong hệ thống tổ chức Đoàn;

+ Các cơ quan, đơn vị khác có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho các báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật, giảng viên, giáo viên giảng dạy về pháp luật… hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hợp: các đơn vị, địa phương liên quan.

- Tiến độ: định kỳ hàng năm.

II. Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên:

1. Đẩy mạnh PBGDPL thông qua hoạt động tại xã, phường, thị trấn:

a. Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL qua hệ thống truyền thanh cơ sở:

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin - Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện phối hợp, tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

b. Thường xuyên cập nhật, bổ sung tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật cấp xã; tạo điều kiện cho thanh thiếu niên sử dụng, khai thác sách, báo pháp luật của Tủ sách:

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

c. Tăng cường PBGDPL thông qua công tác hòa giải cơ sở, chú trọng bổ sung hòa giải viên trong độ tuổi thanh niên, là đoàn viên thanh niên tại địa phương; ưu tiên hòa giải đối với các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn có thanh thiếu niên tham gia:

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

d. Nâng cao chất lượng, hiệu quả PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua hoạt động của các nhóm nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật, mô hình câu lạc bộ pháp luật (câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm, thanh niên với pháp luật, phụ nữ với pháp luật; mô hình không sinh con thứ 3…):

- Phân công thực hiện:

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội cấp cơ sở nhân rộng các mô hình này và tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên sinh sống, cư trú trên địa bàn.

+ UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ các Câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền về pháp luật hoạt động có hiệu quả; có chính sách khen thưởng, biểu dương các thành viên của Câu lạc bộ, đội, nhóm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

đ. Tổ chức thực hiện phong trào ký cam kết thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật, gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật:

- Phân công thực hiện:

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai lồng ghép thực hiện thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

+ Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các trường học và cơ sở giáo dục triển khai thực hiện.

- Tiến độ: hoàn thành trong quý IV/2011.

e. PBGDPL thông qua hoạt động giúp đỡ, tạo điều kiện về việc làm, cuộc sống cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; ngăn ngừa tình trạng tái phạm:

- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Phối hợp: các đơn vị, tổ chức liên quan.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

g. PBGDPL thông qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở cho thanh thiếu niên thuộc đối tượng chính sách, tập trung vào những nội dung pháp luật thiết thực với thanh thiếu niên:

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh triển khai thực hiện.

- Phối hợp: các tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị, địa phương liên quan.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

2. Tăng cường PBGDPL cho thanh thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Phân công thực hiện: các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm lồng ghép PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, giải đáp pháp luật trên trang tin điện tử, bản tin, tạp chí, trên sóng phát thanh, truyền hình của các đơn vị, địa phương.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

3. Đẩy mạnh PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua các hội thi, cuộc thi về pháp luật:

a. Tổ chức các hội thi, cuộc thi về pháp luật có chủ đề thiết thực, liên quan mật thiết đến cuộc sống của thanh thiếu niên:

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh... có trách nhiệm triển khai thực hiện.

- Phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Tiến độ: tổ chức hội thi, cuộc thi xen kẽ theo định kỳ 2 năm.

b. Phát động các đoàn viên thanh niên, đội viên thiếu niên hưởng ứng, tham gia hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các đơn vị, địa phương tổ chức:

- Phân công thực hiện: các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; Sở Giáo dục và Đào tạo phát động các tổ chức Đoàn, Hội, Đội cơ sở tham gia tích cực.

- Tiến độ: thực hiện theo kế hoạch của hội thi, cuộc thi.

4. Biên soạn, cấp phát các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên:

a. Biên soạn tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật phổ thông, giới thiệu văn bản pháp luật mới phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên:

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và các đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm biên soạn các tài liệu pháp luật phổ thông (như: tờ gấp, cẩm nang, sổ tay giới thiệu về quyền, nghĩa vụ công dân, lao động, việc làm…) để trang bị cho tủ sách pháp luật, phục vụ tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cấp phát đến thanh thiếu niên.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

b. Biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ năng PBGDPL, tài liệu dành cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ Đoàn Thanh niên làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên:

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, Tỉnh đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

5. Lồng ghép PBGDPL trong hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức:

a. Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tăng cường chỉ đạo PBGDPL cho thanh thiếu niên trong sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội và cụ thể hóa trong các phong trào, hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội:

- Phát động phong trào nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu niên thông qua thực hiện tốt “Ngày pháp luật” tại các tổ chức Đoàn, Hội, Đội:

+ Phối hợp: các cơ quan, đơn vị, tổ chức có tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

+ Tiến độ: thực hiện theo định kỳ hàng tháng.

- Chú trọng lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động: ra quân Tháng Thanh niên, ra quân bảo vệ môi trường, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông…:

+ Phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Tiến độ: thực hiện theo định kỳ hàng năm.

b. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các trường học và cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức Đội Thiếu niên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chú trọng PBGDPL cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khóa, hội thi, hội trại truyền thống...:

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

c. Tòa án nhân dân tỉnh trực tiếp và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua tổ chức phiên tòa xét xử lưu động những vụ án điểm liên quan đến thanh thiếu niên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã trong việc thông báo rộng rãi việc mở phiên tòa lưu động ở địa phương để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân nói chung và thanh thiếu niên nói riêng:

- Phối hợp: những đơn vị, địa phương liên quan.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

d. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức trong ngành chú trọng lồng ghép PBGDPL cho thanh thiếu niên trong quá trình thực thi công vụ:

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

đ. PBGDPL thông qua hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu kiến thức pháp luật về lao động, việc làm:

- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp, trung tâm, cơ sở tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về lao động, việc làm cho thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm; thanh niên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và thanh niên làm việc tại các doanh nghiệp.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

e. PBGDPL thông qua tăng cường quản lý hoạt động vui chơi giải trí (game, vũ trường, sách báo, phim ảnh..), tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên:

- Phân công thực hiện: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Tiến độ: thực hiện thường xuyên hàng năm.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện; đồng thời, có trách nhiệm tích cực phối hợp khi có yêu cầu phối hợp từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khác.

2. UBND các cấp có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, kinh phí tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn ở địa phương tham gia PBGDPL. Kinh phí thực hiện ở cấp nào do ngân sách cấp đó đảm nhiệm, ngoài ra, có thể được hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác.

Hàng năm, các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện nội dung của Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự trù kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở dự trù kinh phí đã được duyệt, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm đảm bảo kịp thời kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch.

Mức chi cho các hoạt động được thực hiện theo Nghị quyết số 31/2010/NQ- HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh quy định kinh phí thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

3. Định kỳ 6 tháng, cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tự kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị về cơ quan Tư pháp cùng cấp để tổng hợp, báo cáo UBND.

Giao Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn sơ kết, tổng kết Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc sơ kết Kế hoạch được thực hiện trong quý IV/2012, tổng kết Kế hoạch được thực hiện trong quý IV/2015.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1164/QĐ-UBND 2011 phổ biến pháp luật nâng cao ý thức thanh thiếu niên Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1164/QĐ-UBND 2011 phổ biến pháp luật nâng cao ý thức thanh thiếu niên Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1164/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1164/QĐ-UBND 2011 phổ biến pháp luật nâng cao ý thức thanh thiếu niên Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1164/QĐ-UBND 2011 phổ biến pháp luật nâng cao ý thức thanh thiếu niên Đắk Lắk

           • 12/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực