Văn bản khác 4749/KH-UBND

Kế hoạch 4749/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4749/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4749/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật;

c) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thi hành Luật đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành và địa phương; đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

d) Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung chỉ đạo triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật

a) Tổ chức quán triệt nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh triển khai, quán triệt nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho Lãnh đạo và công chức của các Sở, ban, ngành được phân công công tác bồi thường nhà nước; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018

- Tổ chức Hội nghị ở các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; hội nghị ở cấp huyện.

+ Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Cuối Quý II năm 2018. Sau khi hội nghị ở cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và những năm tiếp theo.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; tham gia giám sát việc triển khai thi hành Luật.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

3. Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các Sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ảnh về Sở Tư pháp để phối hợp giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định về ngân sách nhà nước.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện.

3. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức liên quan mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương.

5. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Cục Bồi thường nhà nước (BTP); (báo cáo)
- Cục Công tác phía Nam (BTP); (báo cáo)
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- CA tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, NC. ĐDM+VTTT

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4749/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4749/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4749/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4749/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4749/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4749/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4749/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4749/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Ninh Thuận

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực