Văn bản khác 483/KH-UBND

Kế hoạch 483/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 483/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/KH-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2019

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện với những mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, huy động sức mạnh của toàn xã hội vào công tác PCCC&CNCH.

2. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở trong công tác PCCC&CNCH; chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đồng thời tích cực chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để xử lý tốt các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác PCCC&CNCH

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 29/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW gần với thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC&CNCH, qua đó phát huy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, tính tích cực, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác PCCC&CNCH.

- Lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nắm vững những quy định pháp luật về PCCC&CNCH, trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chủ động đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện trong phạm vi phụ trách, quản lý. Quá trình thực hiện phải có kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và sơ kết, tổng kết kịp thời.

- Tập trung rà soát, kiện toàn các nội quy, quy định, quy chế, điều kiện an toàn về PCCC&CNCH ở cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở, khu dân cư đảm bảo phù hợp, đúng quy định pháp luật. Phân công trách nhiệm cụ thể và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện thiếu trách nhiệm, những hành vi vi phạm về an toàn PCCC&CNCH.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCCC các cấp nhằm đảm bảo sự tập trung trong chỉ đạo, giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC&CNCH

- Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đến tận cơ sở những chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về công tác PCCC&CNCH, nhất là những văn bản mới được ban hành, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tập trung rà soát, củng cố, xây dựng các đội PCCC cơ sở, dân phòng đều khắp ở các cơ sở, khu dân cư. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh; chú trọng việc bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH cho lực lượng này; tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật và kiến thức về an toàn PCCC&CNCH tại từng cơ quan, cơ sở, khu dân cư; trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở trong tổ chức công tác tuyên truyền tại cơ quan, cơ sở, khu dân cư; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể (Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Điện lực tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; Đài Phát thanh - Truyền hình; Báo Đồng Khởi...), đảm bảo tuyên truyền rộng khắp và hướng đến các nhóm đối tượng cụ thể, nhất là các địa bàn, khu vực phức tạp về PCCC&CNCH.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH gắn kết quả thực hiện công tác PCCC&CNCH thành một tiêu chí trong việc đánh giá, xếp loại các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cơ sở; kịp thời nhân rộng, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động PCCC&CNCH bằng những biện pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương và đúng quy định pháp luật nhằm tạo nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cải thiện điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, trang bị phương tiện PCCC&&CNCH, huy động lực lượng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2019 (ngày 4 tháng 10) tại các đơn vị, địa phương với quy mô, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan thực hiện nội dung:

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho các đối tượng theo quy định pháp luật, trong đó cần chú trọng bồi dưỡng, tập huấn đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; những người làm việc trong môi trường, điều kiện có nguy hiểm về cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

+ Hướng dẫn cụ thể việc đăng ký, xây dựng, duy trì đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào PCCC năm 2019; chủ trì việc kiểm tra, xét công nhận các đơn vị, địa phương đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh vào dịp cuối năm; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung rà soát, xác định các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, các cơ sở sản xuất có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ, sự cố, tai nạn thuộc phạm vi phụ trách để có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC&CNCH của chính quyền các cấp, nhất là của UBND cấp xã, phải bảo đảm thống kê, nắm chắc đối tượng, đặc điểm, tình hình có liên quan đến PCCC&CNCH trên địa bàn để từ đó có các giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trong phạm vi quản lý của mình. Trong đó, cần tập trung làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm loại trừ các nguyên nhân, điều kiện gây cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm an toàn tại cơ sở, địa bàn quản lý, phụ trách.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH đối với các đối tượng thuộc diện quản lý, tập trung kiểm tra các cơ sở, địa bàn trọng điểm, địa bàn, cơ sở có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ, sự cố, tai nạn cao. Cần quan tâm phúc tra việc chấp hành các kết luận, kiến nghị sau khi kiểm tra; kiên quyết xử lý đúng quy định các trường hợp vi phạm.

- Điện lực tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và có kế hoạch nâng cấp lưới điện, các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện an toàn; có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện ở các khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn trong quản lý, sử dụng điện tại cơ sở, hộ gia đình.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp, phương án PCCC rừng đạt hiệu quả.

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với các phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường thủy theo đúng quy định.

- Các cơ quan, đơn vị chức năng phải thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC trong đầu tư xây dựng. Tuân thủ chặt chẽ quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn PCCC từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công cho đến nghiệm thu đưa vào sử dụng; lựa chọn các tổ chức, cá nhân tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát trên lĩnh vực PCCC đáp ứng yêu cầu, điều kiện về năng lực, trình độ theo quy định.

4. Chủ động xử lý các tình huống, cháy, nổ, sự cố, tai nạn

- Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Cần quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đội PCCC cơ sở, dân phòng; đầu tư trang bị phương tiện PCCC&CNCH đảm bảo chủng loại, định mức và thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng theo quy định; rà soát, có kế hoạch mở rộng đường giao thông; xây dựng bến lấy nước, trụ nước, bể chứa nước phục vụ chữa cháy ở các cơ sở, khu dân; tổ chức xây dựng, thực tập các phương án chữa cháy, CNCH, nhất là phương án phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện; làm tốt công tác thường trực bảo vệ, tuần tra, canh gác. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải làm tốt vai trò chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy và CNCH khi có vụ việc xảy ra trong địa bàn phụ trách, quản lý.

- Công an tỉnh tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chữa cháy và khả năng xử lý các sự cố, tai nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Đảm bảo chế độ thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH theo quy định; làm tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức quản lý, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH được trang bị; đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, thay thế các phương tiện PCCC&CNCH đáp ứng yêu cầu; tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, phương án huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp lực lượng trong xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức tốt công tác thực tập phương án chữa cháy, CNCH theo quy định; kịp thời rút kinh nghiệm qua các vụ chữa cháy, CNCH nhằm không ngừng hoàn thiện kỹ năng, chiến thuật, nâng cao khả năng xử lý tình huống.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo cho việc xây dựng doanh trại các đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã được xác định trong Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và thực tế của ngành, địa phương mình, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây kế hoạch cụ thể hóa, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Kết quả triển khai báo cáo về Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh để tập hợp, theo dõi.

2. Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra trong Kế hoạch; phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn các ngành, các địa phương bình xét, đề nghị các hình thức khen, thưởng; đề xuất khen, thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh - Thường trực Ban chỉ đạo PCCC tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) để tập hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- V
01, C07 - Bộ Công an;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TV BC
Đ PCCC tỉnh (thực hiện);
- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố (thực hiện);
- Các ban Đảng tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh (phối hợp);
- Chánh, các PCVP;
- Phòng KT, NC, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu483/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 483/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 483/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu483/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Hữu Lập
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 483/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 483/KH-UBND 2019 phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bến Tre

           • 28/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực