Văn bản khác 488/KH-BHXH

Kế hoạch 488/KH-BHXH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 488/KH-BHXH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp ch yếu đthực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo him xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC đối với tổ chức, cá nhân.

b) Thực hiện công tác rà soát TTHC gắn liền với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử trong hệ thng Bảo hiểm xã hội.

2. Yêu cầu

a) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách TTHC, chỉ đạo thực hiện triệt đcác nội dung Kế hoạch;

b) Công chức, viên chức và các đơn vị trong ngành thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, kịp thời kiến nghị các phương án đơn giản hóa thủ tục khi phát hiện những vướng mc, bt cập trong quy định TTHC;

c) TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ phải được kịp thời công bố, niêm yết công khai, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trang điện tử Bo hiểm xã hội Việt Nam, trang điện tử BHXH các tnh, thành phố;

d) Tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thtục, thẩm quyền;

đ) Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác kim soát TTHC theo nhiệm vụ phân công.

II. NỘI DUNG

STT

Ni dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hợp

Thời gian thực hin

1. Công tác xây dựng văn bản

1.1

Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định s798/QĐ-BHXH ngày 06/8/2012 của Bo hiểm xã hội Việt Nam quy định về Kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến ngh v quy định hành chính

Ban Pháp chế

 

Tháng 2-4/2016

1.2

Xây dng các văn bản hướng dn triển khai thực hiện các quy định tại Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành liên quan

- Ban thực hiện CS BHXH;

- Ban Thu;

- Ban Sổ - Th;

- Ban TC-KT

- Ban Pháp chế;

- Các đơn vị liên quan

Năm 2016

1.3

Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; và các văn bn hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành liên quan

- Ban thc hiện CS BHYT;

- Ban Thu;

- Ban Sổ -Thẻ,

- Ban TC-KT

- Ban Pháp chế;

- Các đơn vị liên quan

Năm 2016

2. Rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

2.1

Tổ chức thực hiện rà soát quy định hành chính và thủ tục hành chính

- Ban thc hiện CS BHXH;

- Ban thc hiện CS BHYT;

- Ban Thu;

- Ban Sổ-Thẻ;

- Ban TC-KT

- Ban Pháp chế;

- Các đơn vị có liên quan;

- BHXH tnh

Tháng 02-12/2016

2.2

ng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện rà soát TTHC, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC

Ban Pháp chế

- Các đơn vị có liên quan;

- BHXH tỉnh

Thường xuyên

 

(Chi tiết tại Phụ lục Rà soát thủ tục hành chính kèm theo)

 

3. Công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia và tổ chức thực hiện các th tục hành chính

3.1

Xây dựng Quyết định công b, công khai TTHC (nếu có)

Các đơn vị

Ban Pháp chế

Sau khi văn bản quy định về TTHC được ban hành

3.2

Cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC

Ban Pháp chế

Ban Tuyên truyền

Sau khi ban hành Quyết định công bố TTHC

3.3

Niêm yết công khai và tổ chức thực hiện TTHC

BHXH tỉnh

BHXH tnh, huyện

Cả năm

4. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị của cá nhân, t chức về quy định hành chính

4.1

Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Ban Pháp chế

- Ban thực hiện CS BHXH;

- Ban thực hiện CS BHYT;

- Ban Thu;

- Ban TC-KT;

- Ban Sổ - thẻ;

- BHXH tỉnh

Cả năm

5. Theo dõi, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

5.1

Theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại BHXH tnh theo cơ chế “một cửaqua mạng trực tuyến

Ban Pháp chế

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- BHXH tnh

Tháng3-12/2016

5.2

Kiểm tra công tác kim soát TTHC, tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Ban Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch kim tra của BHXH Việt Nam

6. Truyền thông các hoạt động về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

6.1

Tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng kiến ci cách TTHC

Ban Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Quý 2/2016

6.2

Truyn thông vcác hoạt động cải cách TTHC của Ngành theo chỉ đạo của Chính phủ trên trang thông tin của Ngành và báo, đài từ TW đến địa phương

- Ban Tuyên truyền

- Báo BHXH;

- Tạp chí BHXH;

- BHXH tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Cả năm

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam báo cáo các nội dung quy định tại Mục 1; Mục 2; Khoản 3.1 Mục 3 và Mục 4 của Phần II - Nội dung Kế hoạch này gi về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) trước 01/10/2016.

2. BHXH tỉnh tổng hợp báo cáo các nội dung được phân công tại Phần II - Nội dung Kế hoạch này gửi về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) gồm:

2.1. Báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các TTHC theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam quy định về việc Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bo hiểm tht nghiệp;

2.2. Báo cáo tình hình thực hiện giao dịch điện tử và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho đơn vị sử dụng lao động qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính theo Công văn s 3889/BHXH-PC ngày 08/10/2015;

2.3. Báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo các nội dung quy định tại Mục 2; Khon 3.3 Mục 3; Khoản 2 Mục 6 của Phần II - Nội dung Kế hoạch trước 01/10/2016.

(Các báo cáo trên gửi kèm bn mềm theo địa chỉ: thutuchanhchinh@vss.gov.vn).

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC thực hiện theo quy định và được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy của đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Pháp chế là đầu mối giúp Tổng Giám đc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc quy định tại Kế hoạch kiểm soát TTHC này;

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện Kế hoạch;

3. Ban Tài chính - Kế toán và Văn phòng bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổn
g Giám đốc;
- Cục KSTTHC (BTP)
;
- C
ác đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các t
nh, thành phố;
- Lưu: VT; PC (05)
.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ
TNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

VỀ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kế hoạch số 488/KH-BHXH ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bảo him xã hội Việt Nam)

1. Phạm vi rà soát

a) Rà soát các văn bản có quy định TTHC do BHXH Việt Nam ban hành thuộc các lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, cụ thể:

- Quyết định s1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, th BHYT;

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Vit Nam.

b) Rà soát 33 TTHC ban hành kèm theo Quyết định công bthủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Cụ thể: Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 (công bố 24 thủ tục); Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 (công bố 09 thủ tục).

2. Nội dung thực hiện

2.1. Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và văn bản do BHXH Việt Nam ban hành có liên quan, các đơn vị thực hiện rà soát các TTHC theo các tiêu chí:

a) Đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định về TTHC (đánh giá sự cần thiết của TTHC; sự cần thiết của các thành phần hồ sơ trong TTHC, nội dung của các mẫu biểu; sự thống nhất, đồng bộ của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam với các quy định của pháp luật).

b) Đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, phù hợp với mục tiêu quản .

c) Bảo đm tính liên thông giữa các TTHC liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý.

2.2. Đề xuất phương án đơn gin hóa các TTHC (nếu có), sửa đổi, bổ sung, thay thế đối với từng TTHC được rà soát đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản có liên quan.

3. T chức thc hiện

3.1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

a) Rà soát các quy định, TTHC trong các văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn tho có quy định về thtục hành hành chính được công btại Quyết định số 1133/QĐ-BHXH và Quyết định số 1300/QĐ-BHXH để phát hiện những thủ tục chưa phù hợp; những mẫu biểu, thành phần hồ sơ trong thủ tục không phù hợp với thực tiễn.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đối với các quy định, TTHC theo lĩnh vực được phân công trong đó nêu rõ phương án đơn giản hóa TTHC đsửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi b các thtục không cần thiết, không còn phù hợp với thực tiễn (trong phương án phải ch rõ những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết BHXH Việt Nam và những nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định); kiến nghị sửa đổi các quy định hành chính; nêu lý do sửa đổi, chi phí tuân th, kiến nghị thực thi phương án đơn giản hóa TTHC).

3.2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

a) Từ thc tin thực hiện các quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyn gii quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, rà soát, thống kê các quy định hành chính, TTHC còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn, trngại cho cá nhân, tổ chức.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá đối với các quy định hành chính, TTHC. Trong đó nêu rõ các kiến nghị, phản ánh, sa đi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định hành chính, TTHC không cn thiết, không phù hợp thực tiễn.

3.3. Ban Pháp chế

a) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc rà soát theo đúng quy định và kế hoạch này; kịp thời báo cáo Tng Giám đốc vtình hình thực hiện kế hoạch, có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn khi cần thiết.

b) Rà soát độc lập các TTHC; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các đơn vị, BHXH các tnh, thành phố; báo cáo xin ý kiến Tổng Giám đốc về phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC, kiến nghị sửa đổi văn bản quy định hành chính của các lĩnh vực.

4. Thời gian thực hiện

a) Các đơn vị trc thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành việc rà soát, gửi kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính về BHXH Việt Nam (trình bày thành một nội dung trong Báo cáo kiểm soát TTHC) trước ngày 01/10/2016.

b) Ban Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Tng Giám đốc trước ngày 01/12/2016./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu488/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2016
Ngày hiệu lực17/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 488/KH-BHXH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 488/KH-BHXH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu488/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành17/02/2016
        Ngày hiệu lực17/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 488/KH-BHXH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 488/KH-BHXH kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

           • 17/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực