Văn bản khác 4895/KH-UBND

Kế hoạch 4895/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4895/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4895/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 07 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Thực hiện có hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ, tạo sự chuyển biến mnh mẽ về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ.

b) Xây dựng và hình thành phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, lề lối làm việc chuẩn mực và đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xây dựng nền công vụ bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

c) Xác định cụ thể nội dung thực hiện văn hóa công vụ trong từng cơ quan đơn vị và trách nhiệm của các ngành chức năng có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 1847/QĐ-TTg) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Tổ chức thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg đảm bảo nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công; gắn thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy và nhiệm vụ, công tác chuyên môn của từng đơn vị.

c) Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng các quy định về văn hóa công vụ

Căn cứ các quy định của pháp luật về văn hóa công vụ, từng cơ quan, đơn vị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung về văn hóa công vụ trong các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; xây dựng quy tắc ứng xử phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án Văn hóa công vụ. Hoàn thành trong năm 2019.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ; xem đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa công vụ; xem xét trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg .

6. Thực hiện chế độ báo cáo hằng năm, sơ kết, tổng kết theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Rà soát, tham mưu UBND thành phố sửa đổi (hoặc ban hành) các quy định (thuộc thẩm quyền) có liên quan đến văn hóa công vụ trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức triển khai thực hiện.

- Căn cứ chương trình, tài liệu bồi dưỡng về văn hóa công vụ do Bộ Nội vụ ban hành, tổ chức các lp bồi dưỡng nội dung văn hóa công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (hoặc đưa vào nội dung, chương trình các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo ...).

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng tiêu chí thi đua về văn hóa công vụ; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ.

- Tổ chức theo dõi, thanh tra, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Đề án văn hóa công vụ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về văn hóa, công vụ; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí thi đua về văn hóa công vụ.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác truyền thông về văn hóa công vụ.

- Chủ trì, xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án Văn hóa công vụ.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình

Xây dựng chương trình và định kỳ phát sóng tuyên truyền về tình hình thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn thành phố.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí có liên quan đến việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ (theo Công văn số 4802/BTC-HCSN ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính).

6. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung kế hoạch này, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ tại địa phương, đơn vị mình (triển khai cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc). Kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

Định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án Văn hóa công vụ về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/12 hàng năm để tổng hợp phục vụ tổng kết và báo cáo Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4895/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4895/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4895/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4895/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4895/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4895/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành22/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 4895/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ thành phố Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4895/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ thành phố Đà Nẵng

          • 22/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực