Văn bản khác 507/KH-UBND

Kế hoạch 507/KH-UBND năm 2019 triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 507/KH-UBND 2019 triển khai hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/KH-UBND

Lai Châu, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DỮ LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2019-2020

Thực hiện Công văn 650/UBDT-TTTT ngày 12/7/2017 và Công văn số 935/UBDT-TTTT ngày 11/9/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn triển khai xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thu thập thông tin, số liệu phản ánh thực trạng tình hình dân số và chất lượng dân số, phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, sản xuất, thu nhập, nghèo đói, bảo tồn và văn hoá truyền thống, phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tình hình tôn giáo, di cư tự do, an ninh nông thôn,… của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số.

Tạo cơ sở pháp lý để triển khai có hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật mang tính đồng bộ để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện kinh tế - xã hội các DTTS tỉnh Lai Châu.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo theo định hướng, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc đối với hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; tính bảo mật, an toàn thông tin đối với hệ thống.

- Đảm bảo mục đích, yêu cầu theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam” cho các năm tiếp theo;

- Dữ liệu các chỉ tiêu được chuẩn hóa, lưu trữ tập trung và cung cấp theo thời gian đáp ứng cung cấp số liệu đa chiều về thông tin KT-XH các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

- Đáp ứng việc kết nối tổng hợp thông tin từ hệ thống thu thập từ địa bàn tỉnh. Tích hợp và chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số tại Ủy Ban Dân tộc;

- Cung cấp một kênh thông tin đáp ứng việc trích xuất, cung cấp các dữ liệu về KT-XH các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phép công bố hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh tham khảo thông tin;

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin: Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc số hóa và cập nhật dữ liệu về công tác dân tộc, máy chủ dùng để vận hành cơ sở dữ liệu.

2. Đào tạo, tập huấn thu thập, cập nhật phiếu điều tra, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu và các phần mềm để chuyển giao công nghệ và vận hành của hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thu thập thông tin, số liệu phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và số hóa dữ liệu thu thập, gồm các nội dung:

- Các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục ‑ đào tạo, y tế, dân số, văn hóa, xã hội, môi trường, cán bộ, đảng viên, tôn giáo, tín ngưỡng, tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn, thực hiện chính sách dân tộc.

- Các chỉ tiêu khác theo nhu cầu tại từng thời điểm (nếu có).

III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

1. GIAI ĐOẠN 1 ‑ Năm 2019: Xây dựng phần mềm thống kê về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Cung cấp tối thiểu hệ thống chỉ tiêu điều tra, thu thập về phát triển KT-XH của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính động, tính mở và khả năng nâng cấp của hệ thống sau này.

- Cung cấp các tính năng, chức năng kỹ thuật đảm bảo hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tại tỉnh là kênh thông tin đáp ứng việc trích xuất, cung cấp các dữ liệu về KT-XH các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; cung cấp các công cụ có chức năng xử lý linh hoạt phục vụ tìm kiếm các thông tin, số liệu, báo cáo thống kê theo chỉ tiêu, theo bảng biểu, biểu mẫu.

2. GIAI ĐOẠN 2 ‑ Năm 2020: Xây dựng phần mềm thống kê về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Tích hợp và chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tại Ủy ban Dân tộc.

- Điều tra, thu thập cho các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Số hóa phiếu thu thập, cập nhật vào phần mềm.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ: Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm, thực hành sử dụng phần mềm, khai thác dữ liệu của phần mềm.

IV. KINH PHÍ, DANH MỤC, NHIỆM VỤ DỰ ÁN

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là: 2.880.000.000 (Hai tỷ, tám trăm, tám mươi triệu đồng chẵn)

(Chi tiết các nội dung có biểu kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Là Chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự toán kinh phí từng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.

- Phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát quá trình điều tra, thu thập và cập nhật thông tin về dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc kết quả triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện công tác cung cấp, thu thập dữ liệu, số hóa dữ liệu và công tác đào tạo chuyển giao công nghệ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ...

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT
, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

Dự án: Xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Lai Châu
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /4/2019 của UBND tỉnh)

TT

Khoản Mục Chi phí

Thành tiền chưa có thuế

Thuế giá trị gia tăng

Thành tiền đã có thuế

Giai đoạn 1 (năm 2019)

Giai đoạn 2 (năm 2020)

I

Chi phí thiết bị

2.425.956.348

35.598.423

2.461.554.771

 

 

1

Chi phí đầu tư thiết bị, hạng tầng CNTT

207.800.000

20.780.000

228.580.000

42.900.000

185.680.000

2

Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ

73.200.000

0

73.200.000

 

73.200.000

3

Chi phí phần mềm, số hoá dữ liệu

2.144.956.348

14.818.423

2.159.774.771

 

 

 

Chi phí số hoá dữ liệu DTTS

148.184.228

14.818.423

163.002.651

 

163.002.651

 

Chi phí xây dựng hệ thống thông tin DTTS

1.996.772.120

0

1.996.772.120

1.368.436.404

628.335.716

II

Chi phí quản lý

67.681.464

6.768.146

74.449.610

37.224.805

37.224.805

III

Chi phí tư vấn

55.750.333

5.575.033

61.325.366

 

 

1

Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất

9.482.303

948.230

10.430.534

10.430.534

 

2

Giám sát thi công

46.268.029

4.626.803

50.894.832

25.447.416

25.447.416

IV

Chi phí khác

256.999.131

25.699.913

282.699.044

 

 

1

Chi phí thẩm định giá

 9.846.219

 984.622

 10.830.841

 10.830.841

 

2

Chi phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu

 2.000.000

 200.000

 2.200.000

 2.200.000

 

3

Chi phí thẩm định kết quả lưa chọn nhà thầu

 2.000.000

 200.000

 2.200.000

 2.200.000

 

4

Chi phí điều tra thu thập dữ liệu

 242.852.912

 24.285.291

 267.138.203

 

 267.138.203

5

Chi phí đăng thông báo mời thầu

 300.000

 30.000

 330.000

 330.000

 

 

Tổng cộng

 

 

2.880.028.791

1.500.000.000

1.380.028.791

 

Tổng làm tròn

 

 

2.880.000.000

1.500.000.000

1.380.000.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 507/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu507/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2019
Ngày hiệu lực04/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 507/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 507/KH-UBND 2019 triển khai hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 507/KH-UBND 2019 triển khai hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu507/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành04/04/2019
        Ngày hiệu lực04/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 507/KH-UBND 2019 triển khai hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 507/KH-UBND 2019 triển khai hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc Lai Châu

           • 04/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực