Văn bản khác 5150/KH-UBND

Kế hoạch 5150/KH-UBND triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5150/KH-UBND thi hành Luật công chứng 2014 Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5150/KH-UBND

Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật công chứng 2014 đến cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công chứng và nghiệp vụ công chứng cho đội ngũ công chứng viên, góp phần nâng cao chất lượng công chứng hợp đồng, giao dịch và nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về công chứng của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng.

Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật công chứng năm 2014

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật công chứng năm 2014 bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức về công chứng.

b) Thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị để giới thiệu, phổ biến nội dung của Luật công chứng năm 2014.

c) Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật về Luật công chứng năm 2014

* Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật công chứng năm 2014 theo các nội dung và hình thức nêu trên.

2. Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật của tỉnh đã ban hành, liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật công chứng năm 2014.

* Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan

3. Xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014

a) Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: năm 2015

b) Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: năm 2015

4. Thành lập Hội Công chứng tỉnh Gia Lai

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội công chứng của công chứng viên trên địa bàn tỉnh theo quy định.

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Năm 2015

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật công chứng năm 2014

* Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đã đề ra.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở, Ban, Ngành:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5150/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5150/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2014
Ngày hiệu lực30/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5150/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5150/KH-UBND thi hành Luật công chứng 2014 Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5150/KH-UBND thi hành Luật công chứng 2014 Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5150/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành30/12/2014
        Ngày hiệu lực30/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 5150/KH-UBND thi hành Luật công chứng 2014 Gia Lai

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5150/KH-UBND thi hành Luật công chứng 2014 Gia Lai

             • 30/12/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực