Văn bản khác 524/KH-UBND

Kế hoạch 524/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn huyện Anh Sơn giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 524/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Anh Sơn Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/KH-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ANH SƠN GIAI ĐOẠN 2018-2020

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ; Số 114/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ; Số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định 1756/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ từ Ban quản lý hoặc Tổ quản lý giao khoán cá nhân sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý nhằm phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của chợ trong việc quản lý, mở rộng trao đổi, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và tăng thu ngân sách, phát triển thị trường trong mối liên hệ thống nhất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

- Tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh khai thác và quản lý chợ chủ động khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của chợ để đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác; đồng thời, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về hoạt động của chợ.

2. Yêu cầu

- Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo công khai, minh bạch theo kế hoạch được duyệt, nhằm đảm bảo ổn định xã hội và phù hợp với quy hoạch, quy mô, tính chất của từng chợ; bảo đảm chợ hoạt động ổn định và phát triển.

- Đối tượng chuyển đổi là chợ tại thị trấn, các chợ thuộc các xã hoạt động kinh doanh hiệu quả thực hiện chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác, quản lý chợ.

- Việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ phải được sự đồng thuận của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang kinh doanh tại chợ; đảm bảo hoạt động của chợ không làm ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ; phục vụ tốt hơn nhu cầu mua, bán của nhân dân.

- Phải đảm bảo chế độ quyền lợi của người lao động thuộc Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ và quyền lợi của các thương nhân kinh doanh trong chợ; đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau khi chuyển đổi mô hình quản lý. Quá trình thực hiện có đánh giá, rút kinh nghiệm rồi mới nhân rộng.

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN

- Hiện tại, trên địa bàn huyện Anh Sơn có 21 chợ, trong đó có 1 chợ Hạng 1 và 20 chợ hạng 3 (Quyết định 7099/QĐ.UBND-CNTM ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An); tổng diện tích đất chợ trên 69.200,7 m2; có 57% chợ được xây dựng kiên cố, bán kiên cố, còn lại là chợ lán tạm và đất trống đang chuẩn bị đầu tư xây dựng. Mô hình quản lý chủ yếu là Ban quản lý, tổ quản lý, khoán do UBND xã, thị trấn trực tiếp quản lý.

- Một số chợ có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật xuống cấp, không đồng bộ, diện tích khai thác kinh doanh chợ không đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân, lối đi hẹp, thiếu hệ thống các công trình phụ (nhà vệ sinh, bãi đậu xe,...), chưa đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông.

- Việc quản lý chợ và điều hành hoạt động của chợ còn nhiều bất cập; vai trò, trách nhiệm của Ban quản lý, Tổ quản lý chợ chưa được phát huy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu; các quy định của pháp luật về thuế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, chống hàng giả, hàng nhái,... thực hiện chưa tốt.

- Tại một số chợ, số tiền thu phí chợ không đủ bù đắp các khoản chi phí, khấu hao và phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ. Một số chợ đã được nhà nước hỗ trợ đầu tư lớn nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả; vẫn tồn tại các chợ tạm, chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến quá trình chỉnh trang đô thị, nếp sống văn minh,...

- Thực trạng cụ thể đối với các chợ chuyển đổi trong giai đoạn 2018-2020:

* Chợ Tường Sơn:

+ Vị trí: Tại Thôn 5 xã Tường Sơn, cách QL7 khoảng 100m.

+ Tổng diện tích: 3.482m2

+ Cơ sở vật chất: Được xây dựng mới hoàn toàn với quy mô gồm: Đình chính 612 m2; 04 dãy ki ốt có tổng diện tích 552 m2; Nhà trực BQL có diện tích là 12 m2; Nhà vệ sinh có diện tích 36 m2; Nhà để xe có diện tích 80 m2; Sân, cổng, đường với diện tích: 2.368 m2; Ngoài ra còn có hệ thống phòng cháy chữa cháy, mương thoát nước, tường rào,...

+ Tổng mức đầu tư: 8.352.207.000 đồng. Trong đó chi phí xây dựng là: 7.269.334.000 đồng.

+ Năm đầu tư: Cuối năm 2016

+ Năm đưa vào sử dụng: Cuối năm 2017.

+ Tổng số hộ kinh doanh cố định: 120/128 hộ.

+ Số lượng người dân tham gia tại khu vực chợ trời trung bình 200-250 người/phiên.

* Chợ Hoa Sơn:

+ Vị trí: Tại Thôn 3 xã Hoa Sơn, sát Quốc lộ 7.

+ Tổng diện tích: 3053 m2

+ Cơ sở vật chất: Được xây dựng mới hoàn toàn với quy mô gồm: Đình chính 612 m2; 04 dãy ki ốt có tổng diện tích 554 m2; Nhà trực BQL có diện tích là 32 m2; Nhà vệ sinh có diện tích 36 m2; Nhà để xe có diện tích 80 m2; Sân, cổng, với diện tích: 1345 m2; Ngoài ra còn có hệ thống phòng cháy chữa cháy, mương thoát nước, tường rào...

+ Tổng mức đầu tư: 7.968.926.000 đồng. Trong đó chi phí xây dựng là: 6.929.416.000 đồng.

+ Năm đầu tư: 2/2017

+ Năm đưa vào sử dụng: 12/2017.

+ Tổng số hộ kinh doanh cố định: 94 hộ

+ Số lượng người dân tham gia tại khu vực chợ trời trung bình 200-300 người/phiên.

* Chợ Trung tâm Thị trấn:

+ Vị trí: Tại Khối 4A thị trấn Anh Sơn

+ Tổng diện tích: 11.600m2

+ Cơ sở vật chất: Được xây dựng mới hoàn toàn với quy mô gồm: Đình chính nhà 02 tầng diện tích xây dựng: 505m2; tổng diện tích sàn: 1.010 m2. Dãy ki ốt có tổng diện tích 311,82m2; Nhà trực BQL có diện tích là: 30m2; Nhà vệ sinh có diện tích 64 m2; Nhà để xe có diện tích (bố trí tạm thời tiếp giáp đường QL7A) 297m2; Sân, cổng, với diện tích: m2; Ngoài ra còn có hệ thống phòng cháy chữa cháy, mương thoát nước, tường rào: Bể nước PCCC có dung tích 35m3; mương thoát nước nội bộ: 110m.

+ Tổng mức đầu tư: 6.625.344.000 đồng. Trong đó chi phí xây dựng là: 5.831.301.000 đồng.

+ Năm đầu tư: 2009

+ Năm đưa vào sử dụng: 2012

+ Tổng số hộ kinh doanh cố định: 70 hộ

+ Số lượng người dân tham gia tại khu vực chợ trời trung bình 280 người/phiên.

III. THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG SAU CHUYỂN ĐỔI

1. Thời gian chuyển đổi

Trong giai đoạn 2019 - 2020, dự kiến sẽ chuyển đổi 3 chợ: Hoa Sơn, Tường Sơn và Chợ trung tâm Thị trấn Anh Sơn.

2. Mô hình chuyển đổi

Chuyển đổi từ Mô hình Ban quản lý chợ hoặc Tổ quản lý chợ sang Mô hình Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý, khai thác và kinh doanh.

IV. HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI, PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG

3. Hình thức, phương thức chuyển đổi

3.1. Hình thức: Đấu thầu hoặc Giao quản lý, khai thác và kinh doanh

- Giao quản lý, khai thác và kinh doanh: Trường hợp chỉ có 01 doanh nghiệp hoặc 01 hợp tác xã có nhu cầu tham gia quản lý chợ thì áp dụng hình thức giao.

- Đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh: Trường hợp có từ 02 tổ chức (đúng đối tượng) có nhu cầu quản lý chợ thì áp dụng hình thức đấu thầu.

3.2. Phương thức chuyển đổi

- Chuyển đổi không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ

Trường hợp này quyền sở hữu đất, tài sản chợ vẫn thuộc Nhà nước; đơn vị được giao, trúng thầu không được thuê đất, giao đất theo quy định của pháp luật đất đai. Đơn vị được giao, trúng thầu chỉ được sửa chữa, duy tu để duy trì hoạt động của chợ (phải được sự đồng ý của chủ đầu tư).

- Chuyển đổi gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ.

Trường hợp này khi nâng cấp, sửa chữa phải đúng quy hoạch và phải thông qua thẩm duyệt của các cấp có thẩm quyền.

3.3. Phương thức áp dụng

- Đối với chợ chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng mới tại địa điểm mới hoặc xây dựng lại hoặc cải tạo tại vị trí hiện tại thì áp dụng hình thức đấu thầu hoặc giao.

- Đối với chợ đã được đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2 của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, chợ tạm tại phường, thị trấn thì áp dụng hình thức đấu thầu chợ.

4. Điều kiện chuyển đổi

- Chợ nằm trong Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Không thay đổi mục đích sử dụng đất chợ sau chuyển đổi.

- Đã được cơ quan có thẩm quyền định giá tài sản, tài chính tại thời điểm chuẩn bị chuyển đổi.

5. Danh sách các chợ thực hiện quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ giai đoạn 2018-2020

a. Đối với Chợ Hoa Sơn

Áp dụng hình thức chuyển đổi "đấu thầu hoặc giao".

b. Chợ Tường Sơn

Áp dụng hình thức chuyển đổi "đấu thầu hoặc giao".

c. Chợ Trung tâm Thị trấn

Áp dụng hình thức chuyển đổi "đấu thầu".

Số TT

Tên chợ

Địa điểm

Hiện trạng hạng chợ

Hình thức chuyển đổi

Thời gian thực hiện

I

II

III

Tạm

Giao

Đấu thầu

1

Chợ Hoa Sơn

Hoa Sơn

 

 

X

 

X

x

2018-2019

2

Chợ Tường Sơn

Tường Sơn

 

 

X

 

X

x

2018-2019

3

Chợ Trung tâm Thị trấn

Thị trấn Anh Sơn

x

 

 

 

 

x

2018-2020

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Anh Sơn tham mưu UBND huyện Anh Sơn tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch hoặc điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp, giao UBND huyện Anh Sơn báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT TT Lê Xuân Đại (để b/c);
- Các thành phần của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Nghệ An;
- Các Sở: Công Thương, Tài chính;
- UBND huyện Anh Sơn;
- Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Anh Sơn;
- CVP, PVP KT UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 524/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu524/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2018
Ngày hiệu lực06/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 524/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 524/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Anh Sơn Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 524/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Anh Sơn Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu524/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành06/08/2018
        Ngày hiệu lực06/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 524/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Anh Sơn Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 524/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Anh Sơn Nghệ An

            • 06/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực