Văn bản khác 525/KH-UBND

Kế hoạch 525/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn huyện Đô Lương giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 525/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Đô Lương Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/KH-UBND

Nghệ An, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2020

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ; Số 114/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ; Số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định 1756/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh.

II. HIỆN TRẠNG CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN

1. Hiện trạng tổng thể chợ trên địa bàn huyện Đô Lương

Số TT

Tên chợ

Địa điểm

Hiện trạng chợ

Ghi chú

Hạng chợ

Diện tích đất (m2)

DT xây dựng (m2)

Số hộ KD cố định

1

Chợ Thương mại

Thị trấn

1

14 000,00

3.972

934

 

2

Chợ Năn

GSơn Đông

3

10 447,00

3.250

111

 

3

Chợ Tràng Giang

GSơn Tây

3

2 200,00

180

 

 

4

Chợ Cồn thần

Hồng Sơn

tạm

1 691,00

100

10

 

5

Chợ Bài Sơn

Bài Sơn

3

2 100,00

208

 

 

6

Chợ Lấng

Ngọc Sơn

tạm

1 118,00

 

 

 

7

Chợ Trung

Lam Sơn

3

6 665,00

680

42

 

8

Chợ Cồn de

Lam Sơn

tạm

1 852,00

 

 

 

9

Chợ Mượu

Bồi Sơn

tạm

2 247,00

 

 

 

10

Chợ Hàng Phượng

Nam Sơn

tạm

2 012,00

366

16

QH 4445 m2

11

Chợ Lở

Bắc Sơn

3

3 153,00

475

10

 

12

Chợ Tràng Thành

Tràng Sơn

tạm

1 500,00

100

26

 

13

Chợ Bến xe

Thị trấn

3

3 463,60

200

24

 

14

Chợ Sỏi

Lưu Sơn

tạm

937,00

 

39

 

15

Chợ Điếm

Đà Sơn

tạm

3 000,00

200

36

 

16

Chợ Mới

Thuận Sơn

3

5721,00

600

154

Có GCNQSDĐ

17

Chợ Đình

Tân Sơn

3

4 606,00

629

0

 

18

Chợ Om

Minh Sơn

tạm

2 500,00

200

7

 

19

Chợ Xuân Bài

Xuân Sơn

tạm

1 900,00

105

0

 

20

Chợ Phố mới

Lạc Sơn

tạm

1 700,00

100

25

 

21

Chợ Yên Sơn

Yên Sơn

3

3.081,00

1.175

36

 

22

Chợ Văn Tràng

Văn Sơn

tạm

672,00

 

0

 

23

Chợ Đón

Thịnh Sơn

tạm

2 800,00

524

 

 

24

Chợ Khuôn

Hòa Sơn

3

3 300,00

300

13

 

25

Chợ Vịnh

Thái Sơn

3

10 567,00

1 002

30

 

26

Chợ Vịnh

Quang Sơn

tạm

1 800,00

250

 

 

27

Chợ Thượng

Thượng Sơn

3

5 800,00

2.490

88

 

28

Chợ Thanh

Hiến Sơn

tạm

2 062,00

160

4

 

29

Chợ Da

Nhân Sơn

3

10.048,00

2.130

76

 

30

Chợ Đồn

Mỹ Sơn

tạm

1.900,00

700

30

 

31

Chợ Trù

Tru Sơn

tạm

4 951,00

150

9

Đang XD

32

Chợ Ú

Đại Sơn

3

8 400,00

2.600

30(140)

Đang XD

2. Đánh giá hiện trạng:

Trên địa bàn huyện Đô Lương hiện tại có 32 chợ thuộc địa bàn 30 xã thị; thị trấn và xã Lam Sơn có 02 chợ, xã Trung Sơn, xã Đặng Sơn và Đông Sơn chưa có chợ (xã Đông Sơn đang hoàn tất thủ tục để triển khai xây dựng mới).

Trong 32 chợ có:

- 05 chợ có Ban Quản lý chợ, trong đó chợ Trung tâm Thương mại có BQL chuyên trách được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh với loại hình thành lập là đơn vị sự nghiệp có thu. Chợ Ú xã Đại Sơn, chợ Khuôn xã Hòa Sơn, chợ Phố Mới - Lạc Sơn, chợ Da - Nhân Sơn đã thành lập BQL do Chủ tịch hoặc PCT UBND xã làm Trưởng ban và các thành viên là công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng và một số thành viên khác.

- 01 chợ giao cho HTX quản lý đó là chợ Bến xe thị trấn Đô Lương.

- 26 chợ còn lại giao khoán cho một nhóm cá nhân thu phí, lệ phí theo phương thức đấu thầu hàng năm.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

1.1. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ, về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất tại các chợ trên địa bàn thị xã; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; đảm bảo mỹ quan, văn minh đô thị, nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

1.2. Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, nâng cao tính trách nhiệm, công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác, kinh doanh dịch vụ tại chợ; đảm bảo nguồn thu ngân sách tăng trưởng bền vững.

1.3. Từng bước xã hội hóa hoạt động đầu tư phát triển, xây dựng, quản lý chợ; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế (ngoài nhà nước) đầu tư kinh doanh, khai thác hiệu quả hệ thống chợ; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều đối tác, khách hàng buôn bán, trao đổi hàng hóa, sản phẩm.

1.4. Thu hút nguồn vốn xã hội hóa, tận dụng trình độ, năng lực, kinh nghiệm của khu vực tư nhân tham gia vào quá trình quản lý, khai thác, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công cho người dân tại các chợ trên địa bàn huyện Đô Lương.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phát triển hạng chợ

Số TT

Tên chợ

Địa điểm

Hiện trạng và mục tiêu xếp hạng chợ

Ghi chú

Hiện trạng năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Chợ TT Thương mại

Thị trấn

1

1

1

1

 

2

Chợ Năn

GSơn Đông

3

3

2

2

 

3

Chợ Tràng Giang

GSơn Tây

3

3

3

3

 

4

Chợ Cồn thần

Hồng Sơn

tạm

 

 

 

 

5

Chợ Bài Sơn

Bài Sơn

3

3

3

3

 

6

Chợ Lấng

Ngọc Sơn

tạm

 

3

3

 

7

Chợ Trung

Lam Sơn

3

3

3

3

 

8

Chợ Cồn de

Lam Sơn

tạm

 

 

 

 

9

Chợ Mượu

Bồi Sơn

tạm

 

 

 

 

10

Chợ Hàng Phượng

Nam Sơn

tạm

3

3

3

 

11

Chợ Lở

Bắc Sơn

3

3

3

3

 

12

Chợ Tràng Thành

Tràng Sơn

tạm

3

3

3

 

13

Chợ Bến xe

Thị trấn

3

3

3

3

 

14

Chợ Sỏi

Lưu Sơn

tạm

 

3

3

 

15

Chợ Điếm

Đà Sơn

tạm

3

3

3

 

16

Chợ Mới

Thuận Sơn

3

3

3

3

 

17

Chợ Đình

Tân Sơn

3

3

2

2

 

18

Chợ Om

Minh Sơn

tạm

3

3

3

 

19

Chợ Xuân Bài

Xuân Sơn

tạm

 

3

3

 

20

Chợ Phố mới

Lạc Sơn

tạm

3

3

3

 

21

Chợ Yên Sơn

Yên Sơn

3

2

2

2

 

22

Chợ Văn Tràng

Văn Sơn

tạm

3

3

3

 

23

Chợ Đón

Thịnh Sơn

tạm

3

3

3

 

24

Chợ Khuôn

Hòa Sơn

3

3

3

3

 

25

Chợ Vịnh

Thái Sơn

3

3

3

3

 

26

Chợ Vịnh

Quang Sơn

tạm

3

3

3

 

27

Chợ Thượng

Thượng Sơn

3

3

3

3

 

28

Chợ Thanh

Hiến Sơn

tạm

3

3

3

 

29

Chợ Da

Nhân Sơn

3

3

3

3

 

30

Chợ Đồn

Mỹ Sơn

tạm

3

3

3

 

31

Chợ Trù

Trù Sơn

tạm

3

3

3

Đang XD

32

Chợ Ú

Đại Sơn

3

2

2

2

Đang XD

33

Chợ Yên Tân

GS Đông

 

 

3

3

 

34

Chợ Trung Sơn

Trung Sơn

 

 

 

3

 

35

Chợ Đông Sơn

Đông Sơn

 

3

3

3

 

36

Chợ Cửa Cồn

Tràng Sơn

 

 

3

3

 

2.2. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020

Trên địa bàn huyện Đô Lương có 36 chợ hoạt động; có 8 chợ do doanh nghiệp và HTX quản lý, khai thác; trong đó 4 chợ chuyển đổi mô hình quản lý; 4 chợ kêu gọi doanh nghiệp hoặc HTX đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh chợ.

IV. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI

1. Năm 2018-2019:

Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý 02 chợ gồm: chợ Thượng Sơn và chợ Mới Thuận Sơn.

2. Giai đoạn 2019 - 2020:

Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý 02 chợ gồm: chợ Vịnh Thái Sơn và chợ Yên Sơn.

Ngoài ra, giai đoạn 2018-2020 tập trung kêu gọi đầu tư xây mới chợ ở các xã có quy hoạch chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt, có trong quy hoạch nông thôn mới và các chợ có quy hoạch di chuyển, chợ tạm chưa được đầu tư từ ngân sách nhà nước dự kiến gồm: chợ Trung tâm Thương mại Đô Lương, chợ Đông Sơn, chợ Lạc Sơn và chợ Hàng Phượng - Nam Sơn.

Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

V. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC CHUYỂN ĐỔI

1. Điều kiện chuyển đổi

Các chợ trên địa bàn huyện đáp ứng điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, cụ thể:

- Các chợ có tên trên nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ theo Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 5955/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025.

- Không thay đổi mục đích sử dụng đất chợ sau chuyển đổi.

- UBND huyện sẽ thành lập Hội đồng định giá tài sản tại các chợ trên địa bàn huyện. Sau khi kế hoạch chuyển đổi được phê duyệt, sẽ tiến hành công tác định giá tài sản, tài chính các chợ trên địa bàn.

2. Danh sách các chợ thực hiện quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ giai đoạn 2018-2020

Số TT

Tên chợ

Địa điểm

Hiện trạng hạng chợ

Hình thức chuyển đổi

Thời gian thực hiện

I

II

III

Tạm

Giao

Đấu thầu

1

Chợ Thượng

Thượng Sơn

 

 

X

 

X

 

2018-2019

2

Chợ Mới

Thuận Sơn

 

 

X

 

X

 

2018-2019

3

Chợ Vịnh

Thái Sơn

 

 

X

 

X

 

2019-2020

4

Chợ Yên Sơn

Yên Sơn

 

 

X

 

X

 

2019-2020

3. Hình thức, phương thức chuyển đổi mô hình hoạt động năm 2018

Đây là 4 chợ có cơ sở vật đã được quan tâm đầu tư, có lượng người mua bán khá sầm uất, có số thu phí và lệ phí khá nên được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

- Đề xuất hình thức chuyển đổi "Đấu thầu hoặc giao có thời hạn" cho Hợp tác xã (hoặc Doanh nghiệp) trên địa bàn quản lý, khai thác, kinh doanh. Thời hạn đấu thầu hoặc giao tùy tình hình thực tiễn cơ sở để xây dựng Phương án chuyển đổi chi tiết từng chợ, nhằm tranh thủ, tận dụng thu hút đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa của các HTX hoặc Doanh nghiệp có năng lực tài chính cam kết đầu tư.

- Phương thức chuyển đổi trước mắt: "Chuyển đổi không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ"; với mục tiêu chuyển đổi phương thức quản lý để thực hiện thu dịch vụ theo quy định tại Quyết định 73/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Trường hợp Hợp tác xã hoặc Doanh nghiệp cam kết tăng cường đầu tư hạ tầng sẽ áp dụng phương thức chuyển đổi giai đoạn 2 “Chuyển đổi gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ”.

- Mô hình hoạt động sau chuyển đổi: Mô hình Hợp tác xã hoặc Doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Đô Lương tham mưu UBND huyện Đô Lương tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch hoặc điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp, giao UBND huyện Đô Lương báo cáo UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT TT Lê Xuân Đại (để b/c);
- Các thành phần của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Nghệ An;
- Các Sở: Công Thương, Tài chính;
- UBND huyện Đô Lương;
- Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Đô Lương;
- CVP, PVP KT UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 525/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu525/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2018
Ngày hiệu lực06/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 525/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 525/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Đô Lương Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 525/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Đô Lương Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu525/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành06/08/2018
        Ngày hiệu lực06/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 525/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Đô Lương Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 525/KH-UBND 2018 mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ huyện Đô Lương Nghệ An

           • 06/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực