Văn bản khác 54/KH-UBND

Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017; UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ) thành phố Hà Nội năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về AT, VSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện AT, VSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn Thành phố.

II. CHỦ Đ

Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Tháng hành động về AT, VSLĐ lần thứ 1, năm 2017 được tổ chức từ ngày 01/5/2017 đến hết ngày 30/5/2017.

2. Phạm vi triển khai: Tháng hành động về AT, VSLĐ lần thứ 1, năm 2017 được tổ chức triển khai trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Trước thời gian tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ

- Thành lập Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố và Ban tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, hoạt động Tháng hành động và Chương trình lễ phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ trình UBND Thành phố.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về AT, VSLĐ.

- Tuyên truyền trực quan: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu... (từ ngày 01/5/2017) để tuyên truyền, cổ động Tháng hành động về AT, VSLĐ (nội dung tuyên truyền theo phụ lục đính kèm) tại vị trí nơi tổ chức lễ phát động, trên các trục đường chính của Thành phố, các trục đường vào cụm, điểm, Khu Công nghiệp và Chế xuất và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Trong thời gian tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ

- Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT, VSLĐ cấp quốc gia lần thứ 1, năm 2017 (vào ngày 06/5/2017 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

- Công tác truyền thông: Cung cấp các tin, bài về AT, VSLĐ cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền trên các Báo, Đài của Trung ương và Thành phố; cấp phát tài liệu, ấn phẩm cho UBND các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp để tuyên truyền Tháng hành động AT, VSLĐ.

- Thanh tra, kiểm tra về công tác AT, VSLĐ: Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Thành phố để thanh tra, kiểm tra công tác AT, VSLĐ tại các công trình xây dựng, doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, cháy ntrước, trong và sau Tháng hành động AT, VSLĐ.

- Công tác Khen thưng về AT, VSLĐ: Tiến hành thẩm định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc về công tác AT, VSLĐ trong năm 2016 đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố khen thưởng (trao thưởng tại lễ phát động).

- Tổ chức một số hoạt động chuyên đề AT, VSLĐ và hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động:

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.

+ Tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về AT, VSLĐ.

+ Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ trên địa bàn Thành phố; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cổ động Tháng hành động về AT, VSLĐ.

+ Tổ chức các hoạt động: Hội thảo, hội thi, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác AT, VSLĐ.

- Thăm hỏi, tặng quà các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

3. Sau thời gian tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố, như: Tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (theo lịch đã xây dựng).

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ với việc triển khai thực hiện, hưởng ứng của các cấp chính quyền và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố.

- Tổng hợp kết quả hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ báo cáo Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương và UBND Thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố)

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ các cấp xây dựng nội dung, chương trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Lễ phát động Tháng hành động AT, VSLĐ năm 2017 (Lễ phát động sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

- Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Thành phố tại lễ phát động.

- Chuẩn bị các ấn phẩm: Sách, tranh, nh, tài liệu, pa nô, áp phích, tờ rơi... cung cấp cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp làm tài liệu tuyên truyền về công tác AT, VSLĐ.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố thành lập 02 Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 50 đơn vị, doanh nghiệp (tập trung vào doanh nghiệp có nguy cơ cao tai nạn lao động và cháy, nổ) và 10 Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ quận, huyện, thị xã và làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành (đoàn 1).

- Tổng hợp hồ sơ khen thưởng về công tác AT, VSLĐ trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố.

- Chuẩn bị kinh phí và phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đoàn lãnh đạo Thành phthăm, tặng quà 20 gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố (Mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng)

- Chủ động phối hợp các cơ quan báo, Đài của Trung ương và Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao làm tt công tác tuyên truyền Tháng hành động AT, VSLĐ.

- Chuẩn bị danh sách đại biểu, giấy mời, tài liệu, các điều kiện phục vụ tổ chức Lễ phát động và họp Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ trước, trong và sau Tháng hành động AT, VSLĐ Thành phố.

- Tổng hợp kết quả hưởng ứng Tháng hành động AT, VSLĐ báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương.

2. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã và Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố, phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức tốt việc hưởng ứng Tháng hành động AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Chủ động phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố tổ chức tốt lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố; chỉ đạo Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô bố trí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp tổ chức lễ phát động vào ngày 06/5/2017.

- Phối hợp Liên đoàn Lao động các cấp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động của Công đoàn đối với công tác AT, VSLĐ nhằm nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với công tác AT, VSLĐ.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố để kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật v công tác AT, VSLĐ, phòng chng cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, làm Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành (đoàn 2).

- Tổ chức các hoạt động hội thảo, các buổi nói chuyện các chuyên đề: Cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, chế độ thai sản đối với lao động nữ... cho công nhân và người lao động, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ công nhân, người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Chủ động lựa chọn, đề xuất danh sách 20 gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà.

- Tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Công đoàn các cấp, báo cáo Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương).

3. Sở Y tế

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Trang tâm y tế các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc ngành hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, đo kim môi trường lao động, tổ chức khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Chủ động phối hợp các cơ quan Báo, Đài của Trung ương và Hà Nội tổ chức thông tin, tuyên truyền vvệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; tổ chức hội thảo, hội thi tìm hiểu về AT, VSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, đặc biệt quan tâm các đơn vị, lĩnh vực có nhiều nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động và cháy nổ.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về công tác AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố tổ chức tốt lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của các đơn vị trong ngành báo cáo Ban Chđạo AT, VSLĐ Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chđạo AT, VSLĐ Trung ương).

4. Công an thành phố Hà Nội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017.

- Chủ động phối hợp các cơ quan Báo, Đài của Trung ương và Hà Nội, các Báo, Truyền hình Công an nhân dân để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Công an thành phố Hà Nội đối với công tác AT, VSLĐ.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, công an các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tự kiểm tra AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, đặc biệt quan tâm các đơn vị, lĩnh vực có nhiều nguy cơ mất an toàn và cháy nổ.

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Tháng hành động và tại buổi lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Chủ động phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố tổ chức tốt lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của các đơn vị trong ngành, báo cáo Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương).

5. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khu vực, quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức các hoạt động hưng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố, đặc biệt quan tâm các ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ cháy, nổ.

- Chủ động phối hợp các cơ quan Báo, Đài của Trung ương và Hà Nội, các Báo, Truyền hình Công an nhân dân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố đối với công tác AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ.

- Chủ động phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố tổ chức thành công lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định pháp luật về công tác AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của ngành, báo cáo Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương).

6. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Chủ động phối hợp các cơ quan Báo, Đài của Trung ương và Hà Nội, cơ quan Báo, Truyền hình Quân đội nhân dân để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đối với công tác AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong toàn lực lượng, đặc biệt quan tâm các đơn vị, lĩnh vực có nhiu nguy cơ mất an toàn và cháy nổ.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã phối hợp lực lượng Công an có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Tháng hành động và tại buổi lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của các đơn vị trong ngành, báo cáo Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương).

7. Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình của Hà Nội

- Căn cứ Kế hoạch AT, VSLĐ của Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phát sóng để thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ của Ban Chđạo AT, VSLĐ Thành phố, Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ các quận, huyện, thị xã, đơn vị, doanh nghiệp trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Thành phố.

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố xây dựng phóng sự, chuyên đề AT, VSLĐ để tuyên truyn, cảnh báo các nguy cơ tai nạn lao động và cháy n; Biểu dương các tập thvà cá nhân làm tốt công tác AT, VSLĐ, đồng thời phê phán những đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định v công tác AT, VSLĐ đxảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn vngười, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của công dân.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kịp thời đưa tin, phản ánh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp.

8. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Thành phố

Căn cứ Kế hoạch AT, VSLĐ của Thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc quyền quản lý tập trung làm tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về AT, VSLĐ.

- Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch Bảo hộ lao động hàng năm (đủ 05 nội dung theo quy định) và đảm bảo kinh phí cho công tác AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ.

- Tiến hành rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đi không đ xy ra các sự cố mt an toàn lao động và cháy, nổ.

- Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động nhằm hạn chế, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động đặc biệt các chế độ, chính sách liên quan công tác AT, VSLĐ.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ gây mất an toàn lao động và cháy nổ có thể xảy ra.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước thuộc ngành và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Thành phố về công tác AT, VSLĐ, phòng chống cháy khi có yêu cầu.

- Tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và khen thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ.

- Tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố.

9. UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch AT, VSLĐ của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố xây dựng Kế hoạch của đơn vị phù hợp tình hình, đặc điểm của địa phương và tổ chức, triển khai sâu rộng tới các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề trên địa bàn.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động; mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về AT, VSLĐ.

- Tiến hành treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu... (t ngày 03/5/2017) để tuyên truyền, cổ động Tháng hành động về AT, VSLĐ (nội dung khẩu hiệu đính kèm) trên các trục đường chính của quận, huyện, thị xã, các trục đường chính vào cụm, điểm, khu công nghiệp, cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện, thị xã để kiểm tra công tác AT, VSLĐ, phòng chng cháy nổ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn trước, trong và sau Tháng hành động AT, VSLĐ.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thảo, hội thi, hội nghị sơ kết, tng kết công tác AT, VSLĐ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

10. Các Tổng công ty trực thuộc Thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa ban thành phố Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố; chức năng nhiệm vụ, yêu cu của đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt nội dung sau:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và thực hiện tốt công tác huấn luyện AT, VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động.

- Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch Bảo hộ lao động hàng năm (đủ 05 nội dung theo quy định), đảm bảo kinh phí hoạt động đối với công tác AT, VSLĐ, phòng chng cháy và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động AT, VSLĐ.

- Tiến hành rà soát, bổ sung nội quy, quy trình vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các biện pháp phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra các sự cố mất an toàn lao động và cháy, nổ.

- Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động nhm hạn chế, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động đặc biệt các chế độ, chính sách liên quan công tác AT, VSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về AT, VSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ gây mất an toàn lao động và cháy nổ có thxảy ra, đặc biệt đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ.

- Biên soạn tài liệu, in ấn tờ rơi, áp phích... tuyên truyền tới người sử dụng lao động, người lao động để cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết về công tác AT, VSLĐ và biết cách xử lý các tình huống tai nạn lao động và cháy nổ tại công trường, nơi làm việc...

- Tổ chức hội thi, hội thao và các hoạt động AT, VSLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm chú trọng những ngành, nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và những nơi có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ.

- Trong thời gian diễn ra Tháng hành động về AT, VSLĐ yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp có những hình thức và các hoạt động hưởng ứng như: Tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh, áp phích... tại cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trên các công trình xây dựng đơn vị đang thi công; tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2017 với đơn vị chủ quan và Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đo AT, VSLĐ Trung ương.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí Thành phố bố trí đảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính thực hiện.

2. Kinh phí các Sở, Ban, ngành, quận, huyện, thị xã được chi trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2017.

3. Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh được chi vào nguồn kinh phí bảo hộ lao động của doanh nghiệp.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tng công ty trực thuộc Thành phố, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố và tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2017 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Trung ương và UBND Thành phố; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ của Thành phố (gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo AT, VSLĐ Thành phố) để giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Nguyễn Thế Hùng, Lê Hồng Sơn,
Nguyễn Văn Sửu, Ngô Văn Quý;
- Ban Chđạo ATVSLĐ-PCCN Thành phố;
- Các S, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Tổng Công ty của Hà Nội;
- VPUB: CVP, PVP N.N.Kỳ, P.C.Công, N.N.Sơn, P.V.Chiến, KGVX, NC, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG

Tháng hành động AT, VSLĐ lần thứ 1 năm 2017

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

- Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Đảm bảo An toàn lao động, Vệ sinh lao động là hạnh phúc của người lao động, là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn.

- Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.

- Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động - sản xuất là trách nhiệm của mỗi người.

- Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.

- Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động.

- Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp, cháy ntại nơi làm việc.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu54/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2017
Ngày hiệu lực07/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu54/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành07/03/2017
        Ngày hiệu lực07/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2017

           • 07/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực