Văn bản khác 55/KH-BCA-V28

Kế hoạch 55/KH-BCA-V28 về kiểm tra việc triển khai thi hành pháp lệnh công an xã do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 55/KH-BCA-V28 về kiểm tra việc triển khai thi hành pháp lệnh công an xã


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-BCA-V28

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ

Thực hiện Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã; Kế hoạch số 17/KH-BCA-V19 ngày 23/2/2009 của Bộ Công an về tổ chức triển khai Pháp lệnh Công an xã trong Công an nhân dân và Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011; Bộ Công an xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc triển khai Pháp lệnh Công an xã, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an về thi hành Pháp lệnh Công an xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đánh giá thực chất tình hình, kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã, các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến Công an xã. Trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm hay, những mô hình, điển hình có hiệu quả để nhân rộng; đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về Công an xã.

2. Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Pháp lệnh được tiến hành toàn diện trong phạm vi toàn quốc và phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian quy định.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

A. Đối với Công an các tỉnh, thành phố.

1. Nội dung kiểm tra.

- Công tác tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã theo quy định tại mục II, điểm 9 phần trách nhiệm của UBND các cấp? Việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã của tỉnh, thành phố?

- Việc tổ chức quán triệt, triển khai Pháp lệnh Công an xã, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an, đặc biệt là lực lượng Công an xã ở địa phương theo Kế hoạch 17/KH-BCA-V19 của Bộ Công an.

- Kết quả việc thi hành những điều quy định của Pháp lệnh Công an xã, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an? Cụ thể:

+ Kiện toàn tổ chức Công an xã theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Công an xã; mục a, b, c khoản 2, Điều 3 và Điều 4 Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 13, 14 Thông tư 12/TT-BCA của Bộ Công an.

+ Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cho Công an xã theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh Công an xã; Điều 5 Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 32/BCA và Kế hoạch 35/BCA của Bộ Công an.

+ Thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với Công an xã theo quy định tại Điều 18, 19 Pháp lệnh Công an xã; Điều 7 Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Việc bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Công an xã theo quy định tại Điều 14, Pháp lệnh Công an xã; Điều 8 Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Việc bố trí nơi làm việc và trang bị của Công an xã theo quy định tại Điều 15, Pháp lệnh Công an xã.

+ Về trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận Công an xã theo Điều 16 Pháp lệnh Công an xã; khoản 1, Điều 6 Nghị định 73/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 17 Thông tư 12/TT-BCA của Bộ Công an.

- Kết quả triển khai Đề án về bố trí Công an xã theo Điều 6 Thông tư số 15/TT-BCA và Quyết định số 1870/QĐ-BCA ngày 25/5/2010 của Bộ trưởng phê duyệt Đề án bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

- Đánh giá tổng quát những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện; những kiến nghị, đề xuất của Công an địa phương.

2. Phương pháp kiểm tra

­- Bộ thành lập 3 đoàn kiểm tra và giao V28 chủ trì, đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham gia. Lãnh đạo Bộ sẽ chủ trì kiểm tra một số địa phương; cụ thể:

+ Đoàn 1: Kiểm tra các tỉnh: Quảng Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Điện Biên; do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng V28 - Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị: V19, V22, X13 và V11 tham gia. Mời lãnh đạo Bộ chủ trì kiểm tra việc thực hiện ở các tỉnh: Vĩnh Phúc, Nam Định.

+ Đoàn 2: Kiểm tra các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Đắc Lắc; do đồng chí Đại tá Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng V28 - Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị: V19, A86, C64, X13 tham gia. Mời lãnh đạo Bộ chủ trì kiểm tra việc thực hiện ở thành phố Đà Nẵng.

+ Đoàn 3: Kiểm tra các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh; do đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Đặng, Phó Cục trưởng V28 - Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị: V19, X13, A91 tham gia. Mời lãnh đạo Bộ chủ trì kiểm tra việc thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Công an tỉnh, thành phố được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tổng hợp và các tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố nghe báo cáo chung về tình hình và kết quả triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an. Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra, khảo sát tại 1 huyện, 1 xã. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn tổng hợp tình hình kết quả kiểm tra và thống nhất với lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố.

- Công an các địa phương còn lại thành lập Tổ kiểm tra do lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố chủ trì; PV28 và một số các đơn vị liên quan tham gia để kiểm tra việc triển khai các nội dung trên trong toàn tỉnh, thành phố.

B. Đối với các đơn vị thuộc Bộ.

1. Đoàn kiểm tra của Bộ do lãnh đạo Bộ chủ trì, các đơn vị: V28, V19, V22, X13 tham gia; kiểm tra việc thực hiện tại Tổng cục IV và Tổng cục VII. Trực tiếp kiểm tra về việc tổ chức và triển khai nhiệm vụ được giao tại Điều 18, Thông tư 12/TT-BCA và Kế hoạch 17/KH-BCA-V19 của Bộ.

2. Các đơn vị Tổng cục II, Tổng cục III, Tổng cục VI, V19, V22 tự tổ chức kiểm tra theo trách nhiệm được giao tại Điều 18, Thông tư 12/TT-BCA và Kế hoạch 17/KH-BCA-V19 của Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Công an các địa phương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ theo những nội dung nêu trên; đồng thời tự kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra trong đơn vị, địa phương mình; tổng hợp tình hình về kết quả kiểm tra tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ và báo cáo về Bộ (qua V28) để tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về Công an xã.

2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/06/2011 đến ngày 30/06/2011. Hoàn thành việc báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Bộ trước ngày 10/07/2011. (Thời gian cụ thể Bộ kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương sẽ thông báo sau).

3. Giao V28 phục vụ lãnh đạo Bộ theo dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này và thường xuyên báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các VP (để báo cáo LĐ Bộ);
- UBND tỉnh, TP (để p/hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị: TC II, TC III, TC IV, TC VI, TC VII, V28 V19, V22, X13, A86, C64, A91 (để t/hiện);
- Giám đốc Công an tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: V11, V28.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Lê Quý Vương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/KH-BCA-V28

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu55/KH-BCA-V28
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2011
Ngày hiệu lực24/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/KH-BCA-V28

Lược đồ Kế hoạch 55/KH-BCA-V28 về kiểm tra việc triển khai thi hành pháp lệnh công an xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 55/KH-BCA-V28 về kiểm tra việc triển khai thi hành pháp lệnh công an xã
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu55/KH-BCA-V28
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành24/03/2011
        Ngày hiệu lực24/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 55/KH-BCA-V28 về kiểm tra việc triển khai thi hành pháp lệnh công an xã

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 55/KH-BCA-V28 về kiểm tra việc triển khai thi hành pháp lệnh công an xã

           • 24/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực