Văn bản khác 55/KH-UBND

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP về giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 55/KH-UBND 2015 thực hiện 92/NQ-CP phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH B̀NH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 92/NQ-CP NGÀY 08/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 92/NQ-CP); Quyết định số 1012/QĐ-BVHTTDL ngày 03/4/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 92/2014/NQ-CP như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 92/NQ-CP để đẩy mạnh phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, tạo sự chuyển biến đột phá trong phát triển du lịch.

2. Tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển du lịch Ninh Bình là điểm đến chất lượng, an toàn, thân thiện với các sản phẩm du lịch ấn tượng, độc đáo, có sức cạnh tranh cao; xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quan trọng của vùng Đồng bằng Châu thổ sông Hồng và của Việt Nam.

3. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch, tạo việc làm; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên du lịch.

4. Khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, chú trọng phát huy các giá trị văn hóa con người Ninh Bình, đặc biệt là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An. Tiếp tục có các chính sách cơ chế mới để huy động và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào đầu tư phát triển du lịch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

(Có danh mục nhiệm vụ kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các đơn vị chủ trì lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm đạt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hành động đã đề ra và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi làm việc với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch; tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề xuất các ý kiến, định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổng hợp tình hình, nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch;
- Lưu: VT, VP5-VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Bình

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ

(Kèm theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh)

I. Nhiệm vụ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì

TT

Ni dung nhim v

Cơ quan phối hp

Thi gian thc hin

1

Tổ chức triển khai thực hiện đánh giá xếp hạng tiêu chuẩn điểm đến du lịch sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Sở Thông tin và Truyền thông, Ban QLQT danh thắng Tràng An, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

2

Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng liên kết phát triển du lịch, xúc tiến du lịch nước ngoài nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế đến Ninh Bình

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLQT danh thắng Tràng An, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch, các Doanh nghiệp du lịch

Hàng năm

3

Triển khai thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa, phát động và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”

Các Sở: Công thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch, các Doanh nghiệp du lịch

Thường xuyên

4

Rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, kiến nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng nâng mức ưu đãi đối với hoạt động đầu tư, khách sạn, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng

Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch, các Doanh nghiệp du lịch

Thường xuyên

5

Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch năm 2005, Nghị định và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Ban QLQT danh thắng Tràng An, UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội du lịch, các Doanh nghiệp du lịch

Thường xuyên

6

Xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch; các Doanh nghiệp du lịch

2015-2016

7

Rà soát đánh giá và định hướng các lĩnh vực thiếu nhân lực; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ trong ngành du lịch; các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử du lịch

Các Sở, ban, ngành, các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch

Hàng năm

8

Tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan

Hàng năm (tháng 6, tháng 12)

II. Nhiệm vụ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương

TT

Cơ quan chủ trì / Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan phối hp

Thời gian thc hiện

1

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tạo đột phá trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban QLQT danh thắng Tràng An, Báo Ninh Bình, Đài PT&TH; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch

Thường xuyên

2

Công an tỉnh

 

 

2.1

Tập trung thực hiện Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường, văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu điểm du lịch và Kế hoạch liên ngành số 1181/KHLN-CA-VHTTDL ngày 26/12/2014 của liên ngành Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp bảo đảm an toàn, văn minh các khu, điểm du lịch

Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch

Thường xuyên

2.2

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của khách du lịch nước ngoài để đảm bảo an ninh tại các khu, điểm du lịch; phòng ngừa ngăn chặn đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch

Thường xuyên

3

Sở Giao thông Vận tải

 

 

3.1

Nâng cao chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn trên các tuyến du lịch đường bộ, đường thủy nội địa thuộc tỉnh

Ban QLQT danh thắng Tràng An; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch

Thường xuyên

3.2

Quy hoạch sân bay taxi và điểm cất hạ cánh thủy phi cơ phục vụ khách du lịch

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban QLQT danh thắng Tràng An; UBND các huyện, thành phố

2015-2016

3.3

Chỉnh trang, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông tới các khu, điểm du lịch

Ban QLQT danh thắng Tràng An; UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh; các đơn vị quản lý, khai thác khu, điểm du lịch

2015-2016

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

4.1

Kêu gọi các dự án đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An phục vụ phát triển du lịch và 02 điểm du lịch quốc gia: Cúc Phương, Vân Long

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Ban QLQT danh thắng Tràng An; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch: Quần thể danh thắng Tràng An, Cúc Phương, Vân Long

Thường xuyên

4.2

Kêu gọi các dự án đầu tư vào các cơ sở lưu trú, các khu vui chơi giải trí cao cấp có quy mô lớn để kéo dài thời gian lưu trú, vui chơi giải trí của khách

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Ban QLQT danh thắng Tràng An; UBND các huyện, thành phố

2015-2020

5

SCông thương

 

 

5.1

Tạo điều kiện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới điện trung áp đối với các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động du lịch theo Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/01/2014 của Bộ Công thương

Các Sở: Xây dựng; Giao thông Vận tải; UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

Từ năm 2015

5.2

Nghiên cứu khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh để tạo ra các sản phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ làm quà tặng, lưu niệm cho khách du lịch

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Ban QLQT danh thắng Tràng An; UBND các huyện, thành phố

2015-2016

6

Sở Y tế

 

 

 

Phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe của khách du lịch tại các khu, điểm du lịch

Ban QLQT danh thắng Tràng An; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị kinh doanh du lịch

Thường xuyên

7

UBND các huyện, thành phố

 

 

7.1

Đảm bảo môi trường thuận lợi, chủ động bố trí quỹ đất, đề xuất cơ chế đặc thù đất đai, nguồn vốn đầu tư lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Ban QLQT danh thắng Tràng An; các nhà đầu tư vào phát triển du lịch

Thường xuyên

7.2

Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch ở địa phương nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn

Các Sở, ban, ngành

Thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu55/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 55/KH-UBND 2015 thực hiện 92/NQ-CP phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 55/KH-UBND 2015 thực hiện 92/NQ-CP phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu55/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Hữu Bình
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 55/KH-UBND 2015 thực hiện 92/NQ-CP phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 55/KH-UBND 2015 thực hiện 92/NQ-CP phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ mới Ninh Bình

           • 17/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực