Văn bản khác 565/KH-UBND

Kế hoạch 565/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 565/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” (sau đây gọi tt là Kế hoạch) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ vi Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021; Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm và nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của UBND tỉnh.

- Xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; quản lý, khai thác, vận hành Cổng thông tin điện tử ph biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

a) Nội dung hoạt động

Xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; quản lý, khai thác, vận hành Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn bảo đảm các yêu cầu sau:

- Về vị trí: Thiết lập vị trí Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của sở, ngành, địa phương: Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý.

+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật.

+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến.

+ Đối thoại chính sách - pháp luật.

+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của s, ngành, địa phương.

+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...).

+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Về kỹ thuật: Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đặt trong Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp có tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hp với các đơn vị có liên quan, xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; quản lý, vận hành và duy trì hoạt động (về mặt kỹ thuật) Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm biên soạn, cung cấp tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành để đăng tải, cập nhật theo quy định trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật lên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Khuyến khích cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc sở, ngành, đoàn thể, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ph biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động

Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân (các tài liệu ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác).

b) Trách nhiệm thực hiện

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện chủ động biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để đăng tải và cập nhật theo quy định.

c) Thi gian thực hiện: Hằng năm.

3. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

a) Nội dung hoạt động

- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác; qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật.

- Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

b) Trách nhiệm thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động:

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

b) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Là đầu mối thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn.

- Quản trị nội dung, biên tập, xử lý và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Quy chế chi trả nhuận bút và thù lao của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn.

- Hàng năm, căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và hướng dẫn của Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; quản lý, khai thác, vận hành (về mặt kỹ thuật) Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

c) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao Trung tâm Công báo - Tin học xây dựng liên kết Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể, địa phương bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

đ) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật và bố trí kinh phí thực hiện.

- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này.

- Phối hợp chặt chẽ với STư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt việc đẩy mnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

e) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Kế hoạch chủ động xây dựng dự toán và bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm để thực hiện Kế hoạch thuộc phạm vi quản lý.

c) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình; đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để được tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- CT, PCT UBND t
nh (Ô Hưng);
- CVP, PCVP (Ô Thất);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
Gửi bản giấy:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Các đơn vị chưa có TDOffice;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin & TT;
- Lưu: VT, NCPCL
.HL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 565/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu565/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2019
Ngày hiệu lực07/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 565/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 565/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 565/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu565/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành07/10/2019
        Ngày hiệu lực07/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 565/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 565/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn

           • 07/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực